anglicko-švédsko překlad pro "deceit"

EN

"deceit" švédský překlad

volume_up
deceit {podstatné jméno}

EN deceit
volume_up
{podstatné jméno}

This illustrates the deceit on which the whole European project is based.
Det visar vilket bedrägeri hela projektet med Europeiska unionen vilar på.
They have one valid argument, namely that the proposed system could lead to deceit.
De har ett enda övertygande argument, nämligen att det föreslagna systemet kan leda till bedrägeri.
Frankly, what you have been engaged upon is nothing better than a giant deceit.
Det ni har ägnat er åt är uppriktigt sagt ingenting annat än ett gigantiskt bedrägeri.
deceit (také: betrayal, fraudulence, guile, imposture)
volume_up
svek {stř}
It is a deeper fear of betrayal and deceit from the West.
Det är en djupare rädsla för förräderi och svek från västs sida.
There's naught left in ' im but lies and deceit.
Det är inget kvar i honom utom lögner och svek.
So they resorted to lies and deceit, they staged the most spectacular bureaucratic coup d'état that the world had ever seen.
Så de tog till lögner och svek, och iscensatte den mest spektakulära byråkratiska statskupp som världen någonsin sett.
deceit (také: art, bead, craft, cunning)
volume_up
list {spol}
deceit (také: duplicity, falseness, guile)
Its outgoing leader, a Briton by the name of MacGyver, did not mince his words when he said 'We are working here in a quagmire of deceit and corruption'.
Dess avgående ledare, en britt med namnet MacGyver, skrädde inte orden när han sa ”Vi arbetar här i ett träsk med falskhet och korruption”.
Let the producers and the promoters and their armies of lawyers and apologists also ponder for a moment their shame, their deceit and the destruction they have caused.
Låt producenterna och tillskyndarna och deras arméer av advokater och försvarare också för ett ögonblick begrunda sin skam, sin falskhet och den skada de vållat.
deceit (také: bubble, cross, dizziness, giddiness)
deceit (také: fraudulence)

Synonyma (anglicky) pro "deceit":

deceit

Příklady použití pro "deceit" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe allowed ourselves to be deluded by people who built fortunes on deceit.
Vi lät lura oss av människor som byggde förmögenheter på bedrägerier.
EnglishMr President, deceit is a weapon of war approved of in the Koran under the doctrine of taqiyya.
(EN) Herr talman! Att ljuga är enligt Koranens taqiyya-doktrin ett tillåtet vapen i krig.
EnglishThe EU is founded on misrepresentation, deceit and lies.
EU bygger på felaktiga påståenden, bedrägerier och lögner.
EnglishDeceit is probably involved in the enormous subsidies – to the tune of EUR 52 million – paid for the export of live cattle to Lebanon.
Således måste ämnet för valet 2004 ännu en gång bli kampen mot ” Europeiska bedrägeriunionen ”.
EnglishGreece used deceit to enable it to join the euro area.
EnglishI assure you, my lord, no deceit exists.
EnglishBut who in fact would make a better presidential candidate than Mr Blair for this Union founded as it is on deceit, lies and corruption?
Men vem skulle egentligen bli en bättre presidentkandidat än Tony Blair för denna union grundad på bedrägerier, lögner och korruption?
EnglishIt is the European Commission's and the Member States' duty to protect the EU's financial interests by fighting deceit, fraud and corruption.
Det är kommissionens och medlemsstaternas skyldighet att skydda EU:s finansiella intressen genom att bekämpa bedrägerier och korruption.
EnglishThis attitude has been reinforced by the maladministration, deceit and lack of accountability which led to the downfall of the previous Commission.
Denna uppfattning har stärkts av den bristfälliga administration, de bedrägerier och den brist på ansvarskänsla som fällde den tidigare kommissionen.
EnglishOur role is not to be alarmist nor to think of the arrival of the euro as the very opportunity for deceit all the European mafias are eagerly awaiting.
Vår roll är inte vara att pessimister och tro att eurons införande kan bli denna möjlighet som alla internationella maffior väntar på för att lura oss.
EnglishHowever, Mr Friedrich’ s reaction demonstrates that, unfortunately, for some MEPs on both sides of the House, the only purpose of their membership of this Parliament is self-enrichment and deceit.
Lyckligtvis finns det många parlamentsledamöter, däribland kolleger som Helmut Kuhne, som vill reformera vårt utgiftssystem.
EnglishI would like the European Parliament to state clearly today that it will not accept lies or deceit, and that it will not recognise the elections.
Jag skulle vilja att Europaparlamentet i dag klart och tydligt framhäver att det inte kommer att godta lögner eller bedrägerier och att det inte kommer att erkänna valresultatet.
EnglishThis master plan for an EU superstate is built on foundations of deceit, dishonesty and denial, but federalists are not creating a new United States of America.
Huvudplanen för en EU-superstat bygger på en grundval av bedrägerier, ohederlighet och förnekande, men federalisterna håller inte på att skapa ett nytt Amerikas förenta stater.
EnglishUntil now, consumers have all too often risked being the victim of the market's deceit and fraud, particularly due to their limited knowledge of their rights.
Hittills har konsumenterna alltför ofta riskerat att drabbas av marknadens bedrägerier och svindlerier, framför allt på grund av begränsade kunskaper om vilka rättigheter de har.
EnglishIf the Conservative Party had ever thought to patent lies, deceit and hypocrisy, they would have made a fortune in royalties and would perhaps be in a position to pay off the national debt!
Om det konservativa partiet någonsin hade tänkt på lögner, bedrägerier och hyckleri i fråga om patent hade de gjort en förmögenhet på royaltyer och kanske kunnat betala av statsskulden!