anglicko-švédsko překlad pro "cunning"

EN

"cunning" švédský překlad

volume_up
cunning {podstatné jméno}
volume_up
cunning {příd. jm.}

EN cunning
volume_up
{podstatné jméno}

cunning (také: art, bead, craft, deceit)
volume_up
list {spol}
I wish you the wisdom of a Montesquieu, but also the strength and cunning of a Machiavelli, to get your programme through.
Jag önskar er Montesquieus visdom, men även Machiavellis styrka och list, för att få igenom ert program.
Using war scenarios and simulated battlefields, children are trained in the techniques of war, the use of violence, in cunning and guile in order to become the'super-warriors ' of tomorrow.
Genom krigsscener och bilder från slagfält utbildas barn i krigföring, användande av våld, slughet och list, i syfte att de skall bli moderna superkrigskämpar.
Today, Mr President, I believe that the battle for human rights can no longer be seen as a battle of principles, that it cannot be won by cunning or by taking short cuts.
I dag, herr talman, tror jag inte längre att kampen för de mänskliga rättigheterna kan ses som en kamp om principer eller att den kan vinnas genom list eller genvägar.
cunning (také: astuteness, craft)
Using war scenarios and simulated battlefields, children are trained in the techniques of war, the use of violence, in cunning and guile in order to become the'super-warriors ' of tomorrow.
Genom krigsscener och bilder från slagfält utbildas barn i krigföring, användande av våld, slughet och list, i syfte att de skall bli moderna superkrigskämpar.

Synonyma (anglicky) pro "cunning":

cunning

Příklady použití pro "cunning" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt is certainly the line of least resistance, but above all it is a cunning ploy.
Då följer han säkert minsta motståndets lag, men det är ett synnerligt smart drag.
English. - (LV) Are they competitors or partners, cunning players or dependent simpletons?
. - (LV) Är de konkurrenter eller partner, skickliga aktörer eller beroende dumbommar?
EnglishTime and again they risk their lives in search of cunning new escape routes.
De riskerar gång på gång sina liv för att hitta nya, listiga flyktvägar.
EnglishI have devised a cunning test to see whether these are savage killers.
Jag har strukturerat en skottsäker plan för att undersöka hur vildarna dödar.
EnglishIn my view there is more cunning in the proposal to use the average salary.
Enligt mig är det smart av honom att föreslå en genomsnittlig lön.
EnglishReactionaries were swept away before the cunning of Emperor Pirk.
Under kejsare Pirks befäl sveptes reaktionärerna undan mänsklighetens väg.
EnglishIn doing that, we will have to be cunning and maintain a united front.
När vi gör detta måste vi vara listiga och ha en enad front.
EnglishSo dies Greek courage, but not Greek cunning.
Så dör grekiskt mod, men inte grekisk visdom.
EnglishTsunga called Mugabe's policy 'cunning genocide', because it is not being noticed by governments, aid organisations or the press.
Tsunga kallade Mugabes politik ”raffinerat folkmord” eftersom regeringar, hjälporganisationer eller pressen inte lägger märke till det.
EnglishIt is particularly cunning since the future of fusion research, once the current phase of JET ends next year, is clouded in uncertainty.
Detta är extra listigt eftersom den framtida fusionsforskningen, när väl den nuvarande JET-fasen avslutas nästa år, är höljd i osäkerhet.
EnglishThe 'catch-the-eye' procedure is not intended as a cunning way of speaking when you have not been allocated any time.
Förfarandet med att tilldelas ordet genom att fånga talmannens uppmärksamhet är inte tänkt som ett listigt sätt att få ordet när man inte har blivit tilldelad någon tid.
EnglishVery cunning.
EnglishAdopting more and more suppressive and, basically, ineffectual measures, which have nothing to do with combating terrorism, is mere cunning.
Att för varje gång vidta allt strängare repressiva åtgärder vilka i praktiken är gagnlösa sker med misstänkta avsikter och har ett annat mål än bekämpande av terrorismen.
EnglishThe Union must not grow weak, Commissioner, on environmental policy, as its cunning game of simplifying and merging the European legal texts would suggest that it has a tendency to do.
EU får inte försvagas på det miljöpolitiska området. Det listiga spelet att förenkla och slå samman EU:s rättsakter tyder på en tendens i den riktningen.
EnglishBy invoking the conciliation procedure and arriving at a sensible compromise with the Council we have shown Parliament capable and cunning in the deployment of its new conciliation powers.
Genom att åberopa förlikningsförfarandet och nå en vettig kompromiss med rådet har vi visat att parlamentet är förmöget och skickligt vid tillämpningen av sina nya förlikningsbefogenheter.