EN cross
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

cross (také: croup)
volume_up
kors {stř}
Place the mouse cursor on this square, until it turns into a target cross.
För muspekaren till den här kvadraten tills markören förvandlas till ett kors.
In my country, 80% of the people are baptised and wear a cross their whole life.
I mitt land är 80 procent av befolkningen döpta och bär ett kors hela livet.
Removal of the cross by administrators is the first step to the cultural 'harakiri' of Europe.
Att låta tjänstemän avlägsna kors är första steget mot kulturellt självmord i Europa.
cross (také: affliction, suffering)
Ladies and gentlemen, we have to have an international legal system and not revert to a cross between the Middle Ages and the Wild West.
Mina vänner, vi måste ha en internationell rättsordning och inte en sorts återgång till en blandning av medeltiden och wild west!
The hypothesis of the accidental or fraudulent cross contamination of these animals by meal of animal origin has been put forward.
Man har framkastat hypotesen att dessa djur har korskontaminerats av kött- och benmjöl, eller smittats på grund av bedrägeri.
It is from this perspective that a cross-sectoral policy to fight fraud in all Member States is being advocated, notably including information exchanges.
Det är utifrån denna synvinkel som en sektorsövergripande politik för bekämpning av bedrägeri i alla medlemsstater förespråkas, särskilt inklusive informationsutbyte.
The government's preference is to improve existing cooperation between Member States to tackle fraud and other serious crimes with a cross-border element.
Regeringen skulle föredra att medlemsstaternas nuvarande samarbete för att bekämpa bedrägeri och andra allvarliga brott förbättrades med ett gränsöverskridande inslag.
cross (také: check)
volume_up
kryss {stř}
There is a zero, a number one and a cross.
Det finns en nolla, en etta och ett kryss.
Of course, when you fill in a piece of paper, someone can look over your shoulder and see where you put your cross.
När ni fyller i ett papper kan det naturligtvis hända att någon tittar er över axeln och ser var ni sätter ert kryss.
. - Mr President, democracy is not just a periodic right to put a cross on a ballot paper.
Demokrati är inte bara en periodiskt återkommande rätt att sätta ett kryss på en valsedel.
The crossing of the 2-D lines will form several single 3-D object parts during the extrution.
På grund av 2D-linjens korsning uppkommer vid extrusionen till 3D flera delobjekt.
Text: Swiss Alps Strait of Gibraltar crossing English Channel crossing Commentator: There he goes.
Text: Schweiziska alperna Korsning av Gibraltarsundet Korsning av Engelska kanalen. ~~~ Kommentator: Där är han iväg.
It is nature itself which puts up barriers to impossible or monstrous crossing.
Det är naturen själv som sätter upp barriärer mot omöjliga eller vidunderliga korsningar.
cross (také: bubble, deceit, dizziness, giddiness)
cross (také: mark)
cross

2. obrazně

cross
volume_up
kors {stř} [obr.]
Place the mouse cursor on this square, until it turns into a target cross.
För muspekaren till den här kvadraten tills markören förvandlas till ett kors.
In my country, 80% of the people are baptised and wear a cross their whole life.
I mitt land är 80 procent av befolkningen döpta och bär ett kors hela livet.
Removal of the cross by administrators is the first step to the cultural 'harakiri' of Europe.
Att låta tjänstemän avlägsna kors är första steget mot kulturellt självmord i Europa.

Příklady použití pro "cross" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishFirst of all, there must be much more cross-border cooperation between countries.
För det första måste vi ha mycket mer gränsöverskridande samarbete mellan länder.
English. - Mr President, it is not because it is summertime and we are all cross.
Herr talman! Det här beror inte på att det är sommar eller att vi är sura allihop.
EnglishWhat is new is that cross-border workers' family members are also getting rights.
Det som är nytt är att även gränsarbetares familjemedlemmar erhåller rättigheter.
EnglishHigh-quality and cross-border services in particular are this continent's future.
Hög kvalitet och framför allt gränsöverskridande tjänster är kontinentens framtid.
EnglishMacro-regions are ideal instruments for dealing with cross-border challenges.
Makroregioner är ett perfekt verktyg för att hantera internationella utmaningar.
EnglishEffective cross-border protection of intellectual property offers many benefits.
Ett sådant gränsöverskridande skydd av immateriella rättigheter ger stora fördelar.
EnglishWhat is new is that cross-border workers ' family members are also getting rights.
Det som är nytt är att även gränsarbetares familjemedlemmar erhåller rättigheter.
EnglishI need only mention the European company and the Directive on cross-border mergers.
Det räcker att nämna Europabolaget och direktivet om gränsöverskridande fusioner.
EnglishAnd who supervises the quality of cross-border cooperation between supervisors?
Och vem övervakar kvaliteten i tillsynsmyndigheternas gränsöverskridande samarbete?
EnglishThe issue of adaptation is cross-cutting and affects several sectoral policies.
Anpassningsfrågan är övergripande och berör flera sektoriella politikområden.
EnglishFurthermore, no policy can truly function without cross-sectoral implementation.
Ingen politik kan fungera som den bör utan ett tvärsektoriellt genomförande.
EnglishThat chasm exists and we in Brussels have not been able to cross that divide.
Den klyftan finns och vi i Bryssel har inte förmått att överbrygga den klyftan.
EnglishHow are we to obtain money for the 30 cross-border projects that have been adopted?
Hur ska vi få fram pengar till de 30 gränsöverskridande projekt som har godkänts?
EnglishWith Union enlargement the importance of cross-border cooperation will increase.
I och med att unionen utvidgas ökar betydelsen av det gränsöverskridande samarbetet.
EnglishCross-border cooperation is required when it comes to health care services too.
Det behövs ett gränsöverskridande samarbete också när det gäller sjukvårdstjänster.
EnglishThe EU has been unable to solve this cross-border problem for the past 13 years.
EU har på trettio år inte lyckats lösa det här gränsöverskridande problemet.
EnglishWe must make the European requirements for cross-departmental cooperation binding.
Vi måste göra de europeiska kraven för samarbete mellan ministerier bindande.
EnglishThe German Red Cross spent a total of DM 30 million on supporting the refugees.
Tyska röda korset lade ut totalt 30 miljoner tyska mark för att hjälpa flyktingarna.
EnglishWe must not restrict cross-border health care just to those who can afford it.
Vi får inte begränsa den gränsöverskridande sjukvården enbart till dem som har råd.
EnglishHowever, what is good enough at home becomes unacceptable once you cross the border.
Men det som är tillräckligt bra hemma blir oacceptabelt när man passerar gränsen.