EN cracking
volume_up
{podstatné jméno}

1. stavebnictví

The aim is to develop knowledge of cracking and degradation of the wooden structures of various influencing factors.
Syftet är att ta fram kunskap om sprickbildning och nedbrytning i träkonstruktioner för olika påverkande faktorer.

Příklady použití pro "cracking" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHis arrest is part of a wider trend in cracking down on human rights activists.
Gripandet av honom är en del av en större trend att slå ned på människorättsaktivister.
EnglishNow in the meantime, the two Danish guys to the left of the camera, they're cracking up.
Under tiden håller danskarna till vänster om kameran på att börja gapflabba.
EnglishYeah but he's doing us a favour and he probably doesn't appreciate us cracking jokes at his expense.
Ja, men han gör oss en tjänst och uppskattar säkert inte att vi gör oss lustiga på hans bekostnad.
EnglishEurope's childcare facilities and schools are, after all, cracking under the strain of the challenge of integration.
Europas barnomsorg och skolor kollapsar trots allt under påfrestningen av den utmaning som integrationen utgör.
EnglishIn return, we, in our countries, keep cracking down on short-stay visa holders, and a vicious circle emerges.
Vi i vår tur, i våra länder, fortsätter att klämma åt innehavare av viseringar för kortare vistelser, och så uppstår en ond cirkel.
EnglishA survey entitled ‘Cracking Counterfeit Europe’, conducted by Norwood between 27 October and 8 November on behalf of the Pfizer Inc.
Mellan den 27 oktober och den 8 november 2009 genomförde företaget Norwood på uppdrag av läkemedelsföretaget Pfizer Inc.
EnglishIt is wrong to start cracking the whip now and to expect that the Irish will then cosy up to us - that is utter nonsense.
Det skulle vara fel att svinga piskan nu och förvänta sig att irländarna skulle ställa sig bakom oss - det är rent och skärt nonsens.
EnglishNew research at LTU hopes to find a solution that easily detects cracks, thereby reducing the problems of cracking.
Ny forskning på LTU hoppas nu ha hittat en lösning som upptäcker enkelt hittar sprickor och därigenom minskar problemen med sprickbildningen.
EnglishLet's get cracking.
EnglishPresident Kuchma is cracking the whip for his preferred candidate, and forcing state officials and television channels into line to support him.
President Kutjma slår på trumman för sin favoritkandidat och tvingar statliga tjänstemän och TV-kanaler att rätta in sig i ledet och stödja honom.
EnglishI personally favour cracking down on misleading and deceptive practices rather than attempting to achieve a common definition of fair commercial practice.
Personligen vill jag att man skall slå ned på vilseledande och bedräglig praxis, snarare än att försöka uppnå en gemensam definition av skälig handelspraxis.
EnglishIn other words, we must strike a balance between upholding the Geneva Convention relating to the status of refugees on the one hand and cracking down on crime on the other.
Det måste alltså skapas en jämvikt mellan upprätthållandet av flyktingkonventionen å ena sidan och bekämpandet av brottsligheten å den andra.
EnglishPresident Kuchma is cracking the whip for his preferred candidate, and forcing state officials and television channels into line to support him.
Det tas på förhand alltid för givet att det finns en enorm risk för att de demokratiska spelreglerna kommer att åsidosättas i vissa länder, medan detta aldrig ifrågasätts i vissa andra länder.
EnglishJust a few months ago, in our own resolutions, Mr Kabila was described as the self-proclaimed president, his government as provisional, and his political practice as cracking down on freedom.
Bara för några månader sedan, i våra egna resolutioner, benämndes Kabila självutnämnd president, hans regim provisorisk och hans politiska metoder utpressning mot de befriade.
EnglishMy call for compliance with this Code was incorporated into the text of the report, with the aim of cracking down on the illicit export of arms from advanced democracies to developing countries.
Mitt krav på att koden ska följas skrevs in i betänkandet i syfte att ta krafttag mot den olagliga exporten av vapen från högt utvecklade demokratier till utvecklingsländer.
EnglishThe pulse current processed silicalite-1 membrane supports with a negative coefficient of thermal expansion has potential to minimize the issues of thermal cracking in zeolite membranes.
The pulse current processed silicalite-1 membrane supports with a negative coefficient of thermal expansion has potential to minimize the issues of thermal cracking in zeolite membranes.