anglicko-švédsko překlad pro "component"

EN

"component" švédský překlad

volume_up
component {podstatné jméno}
volume_up
component {příd. jm.}
SV

EN component
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

component (také: article, bit, bite, concern)
volume_up
del {spol}
This is a vital component in Europe's policy of integration.
Det handlar här om en viktig del av politiken för den europeiska integrationen.
Volunteering can be seen as a strong component of the partnership principle.
Volontärarbete kan ses som en viktig del av partnerskapsprincipen.
The human rights clause is an essential component of the EU-Tunisia Agreement.
Artikeln om mänskliga rättigheter är en viktig del i avtalet mellan EU och Tunisien.
component (také: cell, element, radiator)
Such policy should comprise various components.
En sådan politik skulle behöva bestå av ett flertal element.
The essential components are provided for in parliamentary consultation.
De väsentliga elementen i det är att parlamentet skall göras delaktigt genom samrådsförfarande.
Amendment No 2 runs contrary to the idea of decentralization, as the individual components are all covered, directly or indirectly, by the original text.
Ändringsförslag nr 2 motarbetar decentraliseringsidén liksom alla enskilda element direkt eller indirekt täcks av den ursprungliga texten.
component (také: ingredient)
Färgfabriken’s engagement with other sites is an important component of our work.
Färgfabrikens externa engagemang är en viktig komponent i vår verksamhet.
Arms export policy is an integral component of foreign policy.
Vapenexportpolitik utgör en integrerad komponent i utrikespolitiken.
The European Parliament is a component of the reactionary construct of the EU.
Europaparlamentet är en komponent i EU:s reaktionära bygge.
They will be a significant component of BSE monitoring at Community level.
De är en betydelsefull beståndsdel för BSE-kontroller på gemenskapsnivå.
This partnership is a valued component in the policy for the outermost regions.
Detta partnerskap är en värdefull beståndsdel i synsättet på de yttersta randområdena.
Individual financial security is a basic component of culture and peace.
Individuell ekonomisk säkerhet är en grundläggande beståndsdel i kulturen och freden.
component (také: ingredient)
Both the Commission and the Council leave no room for doubt that they regard Galileo as a central component of the independence of European defence policy.
Kommissionen och rådet lämnar inget tvivel om att de betraktar Galileo som en central ingrediens i den europeiska försvarspolitikens oberoende.
The components of the plans have always been the same.
Ingredienserna i planerna har hela tiden förblivit desamma.
component (také: stage)
The complexity of technology means that several components and elements have to interact and makes human behaviour a crucial factor.
Teknikens höga grad av komplexitet innebär att flera komponenter och delmoment måste samverka, vilket gör människans beteende till en avgörande faktor.

2. fyzika

component

Synonyma (anglicky) pro "component":

component

Příklady použití pro "component" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis proposal is the second major component in our defence barriers against BSE.
Detta förslag utgör den andra viktiga beståndsdelen i vårt försvarsverk mot BSE.
EnglishFinally, the second pillar must become the core component of agricultural reform.
Ett sista övervägande: Den andra pelaren måste bli kärnan i jordbruksreformen.
EnglishThe final component - which will be very important - is contained in Article 8.
Den slutliga beståndsdelen - som kommer att bli mycket viktig - finns i artikel 8.
EnglishIn this strategy, the educational component will hold a very important place.
I denna strategi kommer utbildningskomponenten att ha en mycket framträdande plats.
EnglishIt is right that there should be a strong security component to this policy.
Det är riktigt att det bör finnas en stark säkerhetskomponent i denna politik.
EnglishThe third vital component of our strategy should be the protection of creativeness.
Det tredje grundläggande inslaget i vår strategi bör vara skyddet av kreativiteten.
EnglishIt is discussed in Daíl Éireann and is a key component of our annual budget.
Det diskuteras i Daíl Éireann och är en nyckelkomponent i vår årliga budget.
EnglishMobility should also be a key component of teacher training and professional development.
Rörlighet bör också vara en avgörande faktor i lärarutbildning och fortbildning.
EnglishThe innovative cross-border cooperation component has been successfully launched.
Det innovativa gränsöverskridande samarbetet har framgångsrikt inletts.
EnglishIts main component - as the Commissioner has already said - is olive oil.
Den viktigaste ingrediensen är - som kommissionsledamoten redan har sagt - olivolja.
EnglishInterventions to support banks and businesses should at least have a sustainable component.
Ingripandena till stöd för banker och företag bör åtminstone ha hållbara inslag.
EnglishIn the European Union, nuclear energy also forms a component part of that mix.
I Europeiska unionen ingår även kärnenergi som en av beståndsdelarna i denna uppsättning.
EnglishIn the proposal on electronic commerce the country of origin is the principal component.
I förslaget om elektronisk handel är ursprungslandet den huvudsakliga beståndsdelen.
EnglishThis is why the Code of Conduct on Division of Labour is a vital component.
Därför är uppförandekoden om arbetsfördelning ett mycket viktigt inslag.
EnglishPrevention is therefore becoming a key component in the Union's external relations.
Förebyggande arbete börjar därför bli ett centralt inslag i unionens externa förbindelser.
EnglishThe united Europe will be strong only if the independence of its component parts is strong.
Det enade Europa blir bara starkt om dess beståndsdelars självständighet är stark.
EnglishEven in Africa and Asia it is the most important component of GDP.
Till och med i Afrika och Asien utgör tjänstesektorn den största andelen av BNP.
EnglishOf course, the curiosity, the science component of it -- it was everything.
Naturligtvis nyfikenheten, vetenskapsdelen av det. ~~~ Det var allting.
EnglishThe last component, on optical radiation, is now on the agenda for its second reading.
Den sista delen, om optisk strålning, är nu aktuell för andrabehandling.
EnglishIt is also an essential component of the plan for diversifying Europe's fuel supplies.
Landet spelar också en viktig roll i planen för att diversifiera EU:s bränsleförsörjning.