anglicko-švédsko překlad pro "commodity"

EN

"commodity" švédský překlad

volume_up
commodity {podstatné jméno}

EN commodity
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

commodity (také: article)
volume_up
vara {spol}
The demand for electricity - a commodity that cannot be stored - peaks.
Efterfrågan på elektricitet - en vara som inte kan lagras - når sin höjdpunkt.
Health is not a commodity to be bought and sold on the internal market.
Hälsa är inte en vara som kan köpas och säljas på den inre marknaden.
Europe's cultural riches represent a precious commodity that it is important to preserve.
Europas kulturella rikedom är en värdefull vara som det är viktigt att bevara.
commodity (také: feature, subsection, article)
We think that it is quite absurd to view dangerous waste as a commodity like any other, and we therefore believe that Article 175 should be the sole legal base.
Att se farligt avfall som en handelsvara som andra, tycker vi är helt orimligt och vi anser därför att artikel 175 skall vara ensam rättslig grund.
Article 95 authorises the EU to take action in such matters because we have a common interest in the functioning of a European market with legitimate commodities.
Artikel 95 berättigar EU att vidta åtgärder i sådana ärenden för att vi har ett gemensamt intresse av en fungerande europeisk marknad med legitima handelsvaror.
commodity
Without democratic regulation by the state, health becomes a commodity.
Utan demokratiska regler från myndigheternas sida blir hälsan en handelsvara.
It became entertainment; it became a new kind of commodity, something I was selling.
Den blev underhållning, en ny sorts handelsvara, något jag sålde.
It is not a commercial commodity and nothing should make us depart from this idea.
Det är ingen handelsvara och inget skall få oss att vika från den linjen.
commodity
commodity

2. podnikání

commodity (také: assortment)

Synonyma (anglicky) pro "commodity":

commodity

Příklady použití pro "commodity" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishCows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
Kor håller på att bli en bristvara i norra Kenya på grund av klimatförändringen.
EnglishI applaud that decision and I think that we need to do this for every commodity.
Jag berömmer det beslutet och jag anser att vi ska göra detta för alla varor.
EnglishIt is unacceptable to have unequal commodity turnover between the EU and Japan.
Det är oacceptabelt att inte ha en jämlik omsättning av varor mellan EU och Japan.
EnglishThe fact that commodity prices are not on the agenda underlines that perception.
Det faktum att varupriser inte finns med på dagordningen framhäver denna uppfattning.
EnglishWhat is required is a bit more of that old-fashioned commodity - political will.
Det som krävs är litet mer av den gammalmodiga varan, dvs. politisk vilja.
EnglishThe environment, as we all know, is a public commodity and, as such, has no borders.
Miljön är, som vi alla vet, en allmän tillgång, och som sådan har den inga gränser.
EnglishSport is a public social commodity and it does not fit in with the profit rationale.
Idrotten är en allmän social företeelse som inte passar in i vinsttänkandet.
EnglishBrazil will be hit now by the credit crunch and the fall in commodity prices.
Nu kommer Brasilien att drabbas av kreditkrisen och fallande råvarupriser.
EnglishFinally - sadly - commodity prices were conspicuous by their absence from this agenda.
Slutligen så lyste tråkigt nog varupriserna med sin frånvaro från denna dagordning.
EnglishOn commodity prices, we must have action to reverse declining commodity prices.
När det gäller råvarupriserna måste vi vidta åtgärder för att motverka att dessa sjunker.
EnglishThe audio-visual media of Berlusconi, Bouygues and Murdoch are a commodity.
Berlusconis, Bouygues och Murdochs audiovisuella medier är en marknadsvara.
EnglishThe hike in food commodity prices is causing difficulties for the European Union as well.
De kraftiga prisökningarna på livsmedelsråvaror är problematiska även för EU.
EnglishSafety is an important commodity, especially for the most vulnerable amongst us.
Säkerhet är en viktig fråga särskilt för de mest utsatta bland oss.
EnglishAt this event, water will be treated as a rare economic commodity.
Under detta forum betraktas vatten som en ekonomisk tillgång, en knapp tillgång.
EnglishAction must be taken to fight against the excesses of speculation on commodity markets.
Vi behöver vidta åtgärder för att motverka överdriven spekulation på råvarumarknaderna.
EnglishAs it stands, China risks pushing Africa back into the commodity trap.
Som det ser ut nu riskerar Kina att knuffa tillbaka Afrika i råvarufällan.
English—agricultural commodity derivative markets: the way ahead (15330/09 ADD 3),
—Derivatmarknaderna för jordbruksprodukter: Hur ska vi gå vidare?
EnglishWe must realise that waste is not just another exportable commodity.
Det är bara det att frågan om avfallsexporten inte är en handelsfråga.
EnglishI really do not see how I could be harassed when buying a commodity or service.
Jag kan verkligen inte förstå hur jag skulle kunna bli trakasserad när jag köper varor eller tjänster.
EnglishIn our view, sport is a social commodity and cannot be subject to the profit rationale.
Enligt vår uppfattning är idrott ett socialt fenomen som inte kan bli föremål för vinsttänkande.