EN clean
volume_up
{podstatné jméno}

clean (také: washing-up)
A sound alternative would be to clean the ship's sides mechanically.
Mekanisk rengöring av fartygssidorna är ett bra alternativ.
A sound alternative would be to clean the ship' s sides mechanically.
Mekanisk rengöring av fartygssidorna är ett bra alternativ.
With regard to non-road mobile machinery, we must draw our conclusions from experience gathered from cleaning engines in lorries.
Andelen utsläpp av icke-mobila maskiner har ökat relativt sett, uttryckligen på grund av de framgångsrika teknikerna för rengöring av lastbilarnas motorer.

Příklady použití pro "clean" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBut to drill deep to find large volumes of clean water is expensive and uncertain.
Men att borra djupt för att hitta stora volymer rent vatten är dyrt och osäkert.
EnglishI had to clean the tank myself, take all the fish out... put 'em in bags, and...
Jag måste rensa akvariet, ta ut alla fiskarna...... stoppa dom i påsar, och...
EnglishMrs Schleicher intimated earlier today that clean water was an unrealistic goal.
Schleicher antydde tidigare i dag att det skulle vara orealistiskt med rent vatten.
EnglishThis will open the way to a highly desirable clean-up operation in this area.
Detta öppnar vägen för en mycket efterlängtad upprensningsinsats på detta område.
EnglishIn the quest for clean bathing water, it would clearly entail a reduction in safety.
I strävandet efter rent badvatten skulle det helt klart medföra minskad säkerhet.
EnglishOh, and I'll see you back in New York when you come to clean out your desk ass wipe.
Och vi ses i New York...... när du kommer för att rensa ditt bord, din skithög.
EnglishA policy of monitoring substances and clean hypodermic syringes can save lives.
En politik som syftar till kontroll av ämnen och rena sprutor kan rädda liv.
English4. in order to clean the Internet of spam and punish those who make it circulate;
4. Internet bör rensas från skräppost och de som sprider den bör bestraffas.
EnglishCertainly the cost of clean-up laws must be taken into account when a law is adopted.
Kostnaden för " uppstädningslagar" måste självklart beaktas när en ny lag antas.
EnglishBecause the environmental bonus has helped it to sell more clean cars than dirty ones.
För att miljöbonusen har hjälpt landet att sälja fler rena än förorenande bilar.
English(CS) All of us wish to breathe clean air and halt the melting of the glaciers.
(CS) Vi vill alla kunna andas frisk luft och förhindra att glaciärerna smälter bort.
EnglishOne way of dealing with these problems is to use clean and renewable energy sources.
Ett sätt att hantera dessa problem är att använda rena och förnybara energikällor.
EnglishCertainly the cost of clean-up laws must be taken into account when a law is adopted.
Kostnaden för " uppstädningslagar " måste självklart beaktas när en ny lag antas.
EnglishLet's see Europe clean up its own act first and deal with these sham democrats.
Jag vill se att EU skärper sig först och tar itu med dessa skendemokrater.
English(PT) Mr President, I welcome the recent communication on clean and efficient vehicles.
(PT) Herr talman! Jag välkomnar meddelandet nyligen om rena och effektiva fordon.
EnglishOffshore energy contributes to clean energy as well as jobs and economic growth
Havsbaserad energi bidrar till renare energi, jobb och ekonomisk tillväxt.
EnglishThis House has demanded that another European institution should clean up its act.
Parlamentet har begärt att en annan europeisk institution skall göra rent i sitt hus.
EnglishThe next is the protection of the environment, as clean rivers are a cross-border issue.
Nästa är skyddet av miljön, eftersom rena floder är en gränsöverskridande fråga.
EnglishWe need to clean up the legacy of the past, or matters will never improve.
Vi är tvungna att röja upp i de gamla ärendena, annars blir det aldrig bättre.
EnglishThis is absolutely essential as, in short, there is no life without clean water.
Detta är något absolut väsentligt för om det inte finns rent vatten finns det inget liv.