anglicko-švédsko překlad pro "certainly"

EN

"certainly" švédský překlad

volume_up
certainly {přísl.}
volume_up
certain {příd. jm.}

EN certainly
volume_up
{příslovce}

1. generál

certainly
volume_up
jovisst {přísl.}

2. "completely, unconditionally"

certainly
volume_up
säkert {přísl.} (fullständigt, helt, ovillkorligt)
Amendment 1 is certainly not consistent with the rules of the code of conduct.
Ändringsförslag 1 hör i detta sammanhang helt säkert inte till ordningsreglerna.
This will certainly not be established by the agreement under discussion.
Detta kommer helt säkert inte att föreskrivas i det avtal som vi nu diskuterar.
This will certainly not be possible in future for a so-called neutral committee.
Detta kommer i framtiden säkert inte att vara möjligt i ett s.k. neutralt utskott.
certainly
volume_up
förvisso {přísl.} (fullständigt, helt, ovillkorligt)
Certainly, the Economic and Finance Ministers are invited to the European Central Bank.
Förvisso är ekonomi- och finansministrarna inbjudna till Europeiska centralbanken.
It would certainly be desirable to attain these levels, but it is not realistic.
Det är förvisso önskvärt att nå dessa nivåer, men det är inte realistiskt.
‘Communicate Europe in Partnership’ certainly represents an important step forward.
”Communicate Europe in Partnership” är förvisso ett stort kliv framåt.
certainly
volume_up
säkerligen {přísl.} (fullständigt, helt, ovillkorligt)
Mr Blokland's excellent report is certainly a corrective to the Commission's draft.
Bloklands utmärkta betänkande är säkerligen en motvikt till kommissionens förslag.
There are certainly material arguments here which go beyond political bounds.
Det finns säkerligen sakliga argument som överskrider de politiska gränserna.
A second amendment by Mrs Estevan Bolea is certainly justified in principle.
Ett andra ändringsförslag från Estevan Bole är säkerligen principiellt berättigat.
certainly
volume_up
visserligen {přísl.} (fullständigt, helt, ovillkorligt)
Certainly, it resembles Amendment No 1, but Amendment No 14 is better.
Visserligen liknar det ändringsförslag 1, men ändringsförslag 14 är bättre.
It is certainly needed to create new jobs, but it is not enough.
Detta är visserligen nödvändigt för nya arbetsplatser, men inte tillräckligt.
New jobs are certainly being created, but the old ones are disappearing rapidly.
Visserligen uppstår det nya arbetstillfällen, men gamla försvinner i snabb takt.
certainly
volume_up
bestämt {přísl.} (fullständigt, helt, ovillkorligt)
The general directorate for agriculture is certainly in need of a good airing.
Generaldirektoratet för jordbruk är bestämt i behov av en ordentlig ventilering.
I shall certainly vote against this report tomorrow in plenary.
Jag kommer bestämt att rösta emot detta betänkande vid plenarsammanträdet i morgon.
So, certainly, the Commission will defend the fact that we should keep our commitments.
Kommissionen kommer helt bestämt att försvara det faktum att vi ska fullfölja våra åtaganden.

Synonyma (anglicky) pro "certainly":

certainly
certain
English

Příklady použití pro "certainly" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe conduct of this municipality is certainly a breach of the future provisions.
Denna kommuns förfarande står definitivt i strid med de kommande bestämmelserna.
English(PL) Mr President, Mr Kallas, we are certainly dealing with a crisis situation.
(PL) Herr talman, herr Kallas! Vi har verkligen en krissituation att ta itu med.
EnglishComing from the guardian of the Pact, these words are certainly likely to shock.
Visst kan dessa ord överraska, med tanke på att de kommer från paktens väktare.
EnglishThey certainly could be ready by then if this prospect were set before them now.
De kommer då att kunna vara beredda eftersom de kommer att ha framtidsutsikter.
EnglishThere will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.
Utan tvekan kommer det att komma en eller annan utmaning som man måste ta sig an.
English(DE) Mr President, gentlemen, you certainly do not have it easy at the moment!
(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Ni har det verkligen inte lätt just nu!
EnglishThe Government must also play its part and it is certainly not blameless in this.
Regeringen måste också delta och den är minsann inte utan skuld i sammanhanget.
EnglishI think that is what you requested, and you certainly have my support in that.
Jag tror att det var det som ni efterfrågade och ni har verkligen mitt stöd här.
EnglishIt guaranteed protection only to a minimal and certainly not an adequate extent.
Den garanterade bara ett minimiskydd, vilket definitivt inte var tillräckligt.
English   Mr President, I certainly agree with promoting a European growth initiative.
   – Herr talman! Jag är absolut för att främja ett europeiskt tillväxtinitiativ.
EnglishBut I shall certainly do that under my own name and not under any assumed name.
Men jag skulle naturligtvis inte resa under antaget namn, utan under mitt eget.
EnglishWe certainly do not have to go as far as Afghanistan to find examples of this.
Vi behöver faktiskt inte resa ända till Afghanistan för att se exempel på detta.
EnglishHe certainly addresses the issue of flexibility, but I see nothing about security.
Han tar verkligen itu med frågan om flexibilitet, men jag ser inget om trygghet.
EnglishMany children still died, but it was certainly better than what they had before.
Många barn dog fortfarande, men det var definitivt bättre än det de hade tidigare.
EnglishWe are certainly outlawed in Spain, by the young Spanish democracy I mentioned.
Visst har den unga spanska demokrati som jag nämnde kriminaliserat oss i Spanien.
EnglishIt certainly has to be neutral and, above all, it must have prospects of success.
Den måste givetvis vara neutral och måste framför allt ha utsikter att lyckas.
EnglishHowever, we will certainly be able to quantify the consequences if we do nothing.
Vi kommer dock utan tvekan att kunna analysera följderna om vi inte gör någonting.
EnglishCertainly public health is not an economic, industrial or commercial service.
Folkhälsan är verkligen inte en ekonomisk, industriell eller kommersiell tjänst.
EnglishWe are, certainly, able to help safeguard the common market from protectionism.
Vi kan faktiskt bidra till att skydda den gemensamma marknaden från protektionism.
EnglishI will certainly look into it and see whether we can track some patterns in this.
Jag kommer absolut att se över saken och se om vi kan spåra några mönster i detta.