EN calling
volume_up
{podstatné jméno}

calling (také: art, career, occupation, profession)
volume_up
yrke {stř}
Health organisations are justifiably calling for more protection for public health.
Hälsoorganisationer yrkar helt riktigt på skydd för folkhälsan.
That is why the Environmental Committee is calling for protection of the hot spots in tropical regions.
Därför yrkar utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor på ett skydd för de så kallade hotspots i tropiska områden.
We are calling for a fair distribution of quotas based on population figures, consumer demand and production potential.
Vi yrkar på en rättvis fördelning av kvoter som är baserad på befolkningssiffror, konsumentförfrågan och produktionspotential.
calling (také: company, visit, visitation)
volume_up
besök {stř}
That is what this motion for a resolution is intended to deal with, calling urgently on the Commission to adopt a series of measures to prevent a humanitarian crisis of unforeseeable proportions.
Vi talar om ett åtagande från den parlamentsdelegation som besökte lägret för några veckor sedan, vilket vi nu uppfyller.
And I look at Eduardo, who's near tears looking at this, and I say, "You're telling me that your geese are calling to the wild geese to say come for a visit?"
Och jag ser på Eduardo, som är nära tårar av det här, och jag säger, "Menar du att dina gäss ropar till de vilda gässen för att de ska komma på besök?"
calling (také: bracket, category, order, range)
volume_up
klass {spol}
Amendments Nos 18 and 20, calling for a separation between Class 3 and Class 4 activities as regards notification requirements, cannot be accepted.
Ändringsförslag 18 och 20, som syftar till att särskilja klass 3 och 4-aktiviteter med hänsyn till anmälningskraven, kan inte accepteras.
calling (také: vocation)
volume_up
kall {stř}
For these individuals, devotion to the health sector is both a service and a calling.
För dessa individer är det plikttrogna arbetet inom hälsosektorn både en tjänst och ett kall.
It is as if you all have some higher calling and know what is good for the ordinary plebs of Europe.
Det är som om ni alla har något högre kall och vet vad som är bra för EU:s stora massor.
Tänk om det är vårt kall.
calling (také: convening)
We are in favour of holding the Intergovernmental Conference; we are against calling a Convention.
Vi är för sammankallande av en regeringskonferens; vi är emot sammankallande av ett konvent.
calling (také: call, invitation, mission, summons)
We came to know and admire him as a man dedicated to his calling, his work and to peace.
Vi kom att lära känna och beundra honom som en man som var trogen sin kallelse och sitt arbete och som kämpade för fred.
I think you came across convincingly - certainly in your first response just now - as you underlined the European calling of the Netherlands.
Jag tycker att ni var övertygande - särskilt i ert första svar nyss - när ni underströk Nederländernas europeiska kallelse.
calling
calling (také: vocation)
I alone know your true calling, your true name.
Bara jag vet ditt sanna namn och livsuppgift.
calling (také: craft, guild)
volume_up
skrå {stř}
calling
calling

Příklady použití pro "calling" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe European Society of Human Genetics is calling on us to reject Amendment 15.
European Society of Human Genetics uppmanar oss att förkasta ändringsförslag 15.
EnglishIs there anything more we can do other than calling for appropriate conventions?
Finns det något mer vi kan göra än att kräva att aktuella konventioner uttalas?
EnglishWe are not calling for regulation, but simply for an analysis of the status quo.
Vi uppmanar inte till lagstiftning, utan bara till en analys av det rådande läget.
EnglishI believe in calling a spade a spade. Tony Blair is merely an urbane murderer.
Jag kallar saker och ting vid deras rätta namn och Tony Blair en modern mördare.
EnglishI even saw in one of our newspapers that they were calling the missiles 'Monica'.
Jag har själv sett i en av våra tidningar att man kallar bomberna för " Monica" .
EnglishMind you, Parliament cannot talk, because we are constantly calling for reports.
Men vi som parlament måste också gå till oss själva, ty vi kräver alltid rapporter.
EnglishI even saw in one of our newspapers that they were calling the missiles 'Monica '.
Jag har själv sett i en av våra tidningar att man kallar bomberna för " Monica ".
EnglishCopyright compensates the author without calling these principles into question.
Genom upphovsrätten kompenseras upphovsmannen utan att dessa principer ifrågasätts.
EnglishHowever, this Parliament is calling for even more so-called decentralised agencies.
I stället kräver parlamentet ännu fler så kallade decentraliserade myndigheter.
EnglishWe welcome the tone of this resolution calling for increased economic sanctions.
Vi välkomnar tonen i denna resolution som uppmanar till ökade ekonomiska sanktioner.
EnglishShe is the President of this Council and is calling for strong European cooperation.
Hon är ordförande för det rådet och förespråkar ett starkt europeiskt samarbete.
EnglishFinally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
Avslutningsvis vill jag lägga min röst till de som kräver att domaren släpps.
EnglishIn this heated debate, the PPE members of my Group are calling for calm and reason.
PPE-ledamöterna i min grupp manar till lugn och förnuft i denna upphetsade debatt.
EnglishI am calling on the British government to make a full statement on the matter.
Jag uppmanar den brittiska regeringen att göra ett fullständigt uttalande i frågan.
EnglishWe waited till the house had actually burned down before calling the fire brigade.
Vi väntade tills hela huset stod i brand, och kallade först då på brandkåren.
EnglishSo we are calling for Parliament's assent and a qualified majority decision.
Vi ber om instämmande från parlamentet och ett beslut med kvalificerad majoritet.
EnglishThe Commission joins you in calling on the Council to take a decision on this matter.
Kommissionen instämmer i er uppmaning till rådet att fatta beslut i denna fråga.
EnglishWe have UN Security Council Resolution 1706, which we are calling for to be applied.
Vi har FN: s säkerhetsråds resolution 1706, som vi kräver att man ska tillämpa.
EnglishThat is why I am calling for attention to be paid to the amount of red tape involved.
Därför kräver jag att vi uppmärksammar den mängd byråkrati som det hela innebär.
EnglishWe have UN Security Council Resolution 1706, which we are calling for to be applied.
Vi har FN:s säkerhetsråds resolution 1706, som vi kräver att man ska tillämpa.