anglicko-švédsko překlad pro "blueprint"

EN

"blueprint" švédský překlad

volume_up
blueprint {podstatné jméno}

EN blueprint
volume_up
{podstatné jméno}

blueprint (také: arrangement, deck, design, device)
volume_up
plan {spol}
Within that blueprint, there will be three topics which we want to address.
Med en sådan plan kommer det att finnas tre frågor som vi vill angripa.
We have before us a blueprint for the future with its emphasis on knowledge, enterprise, jobs and energy.
Framför oss har vi en plan för framtiden med tonvikt på kunskap, företagande, arbetstillfällen och energi.
It seems that some sort of design error has crept into our financial blueprint and we need to rectify that.
Det verkar som att något slags fel har smugit sig in i vår finansiella plan, och vi måste åtgärda det.
blueprint (také: adumbration, design, draft, outline)
volume_up
skiss {spol}
And the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.
Och inspelningsplatsen var baserad på en exakt kopia av skisserna av fartyget.
blueprint (také: floor plan)
We now have a comprehensive blueprint for the way in which cultural policy could operate in the Union.
Nu har vi en innehållsrik planritning för hur kulturpolitiken skulle kunna fungera i unionen.
They reveal an entire blueprint for the world and, I would even say, a genuine fear of the world.
De avslöjar en hel planritning för världen och, jag vill rentav säga, en genuin rädsla för världen.
blueprint
This report strikes us as an excellent piece of forward-thinking, a blueprint for the WTO of tomorrow.
Vi tycker att detta betänkande förefaller vara en utmärkt framåtblickande text, en blåkopia för morgondagens WTO.
This period may be brief, but the rapporteur has already provided the blueprint for the proposal in this report.
Tidsfristen är förvisso kort, men föredraganden har i och med betänkande redan tillhandahållit med en blåkopia.
It will be a blueprint for other donors and I hope that all Members from all sides will support this report and the Commission as well.
Det kommer att vara en blåkopia för andra givare, och jag hoppas att alla ledamöter från alla sidor, liksom även kommissionen, kommer att stödja betänkandet.
blueprint (také: advance, idea, proposal, suggestion)
In my own country, the blueprint for the media authority KOMMAUSTRIA presents an exemplary way of doing this in line with the eight draft EU directives we have on the information society.
I mitt land är förslagen till mediamyndigheten Kommaustria en förebildlig väg i samklang med föreliggande åtta förslag till direktiv från EU om informationssamhället.
These are the same people that, if the Commission had done nothing, would have said 'the Commission is not doing anything,' 'we are waiting for the Commission to give us a blueprint'.
Det är samma människor som, om kommissionen inte hade gjort någonting, skulle ha sagt ”kommissionen gör ingenting”, ”vi väntar på att kommissionen ska lägga fram ett förslag”.
blueprint (také: adumbration, design, draft, draught)
volume_up
utkast {stř}
It is a blueprint for economic governance of Europe by the European Union.
Den är ett utkast till EU:s ekonomiska styrning av Europa.
What we need to do now is turn this into a comprehensive blueprint design brief, so that we do not have any future problems.
Vad vi nu behöver göra är att av detta göra ett brett utkast till planskiss så att vi inte har några problem i framtiden.
The Commission has laid out a very clear blueprint of how much has been achieved and what has yet to be done before we reach the final hurdle.
Kommissionen har sammanställt ett mycket tydligt utkast över vad som har uppnåtts och vad som fortfarande måste göras innan vi når det sista hindret.

Synonyma (anglicky) pro "blueprint":

blueprint

Příklady použití pro "blueprint" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI voted against the report because it is a blueprint for substantial political problems.
Jag röstade emot betänkandet, eftersom det kommer att leda till avsevärda politiska problem.
EnglishIt could, however, serve as the blueprint for a workable procedure.
Dock kan det tjäna som inledning till ett fungerande förfarande.
EnglishIn fact, the Maastricht Treaty provided the blueprint for the evolution towards a parliamentary system.
Maastricht utformade faktiskt utvecklingen mot ett parlamentariskt system.
EnglishMajority voting internally and joint representation abroad - this is clearly the blueprint for a State.
Majoritetsbeslut inåt, gemensam representation utåt - det är ju beskrivningen av en stat.
EnglishI think that we can see this negotiation as a contribution to the ASEAN blueprint for an economic community.
Vi kan betrakta dessa förhandlingar som ett bidrag till Asean-planen om en ekonomisk gemenskap.
EnglishI believe that we have managed - in close cooperation with the European Parliament - to produce a workable blueprint.
Jag anser att man i nära samarbete med Europaparlamentet har lyckats skapa ett bärkraftigt koncept.
EnglishYou are therefore creating the blueprint, so to speak.
Det är ni som så att säga skapar blåkopian.
EnglishAre you sure that this midstream change of horses does not make it necessary to review the blueprint on this point?
Är ni säkra på att det i och med denna ändrade kurs inte skulle vara bra att göra en ny genomgång av texten?
EnglishI believe, I have a deep conviction, that there is a European model, that there is a European blueprint for society.
Jag anser - jag är övertygad om - att det finns en europeisk modell, ett europeiskt sätt att inrätta samhället.
EnglishSome say it's the genetic blueprint for the soul.
Vissa anser att det är en karta över själen.
EnglishSecondly, developed societies are not prepared to accept a lower standard of living, and nor should this be our policy or our blueprint.
Men jag anser att ingenting bör tas bort och att debatt, inte censur, ska stå på dagordningen.
EnglishTo get your video blueprint of the interior.
För att få din video-kopia av interiören.
EnglishAnd, if not, perhaps it could draw up an overall blueprint and advise us of what the successive volumes we are to receive will be.
Och om inte, önskar vi att det läggs upp och att vi får information om vilka volymer som vi kommer att få härnäst.
EnglishI have a blueprint of the building.
EnglishThis is our blueprint for the future, and in this way we shall make a contribution to the future of fisheries.
På så vis anser vi att man skall gå vidare mot framtiden och så vill vi utforma vårt bidrag till den fortsatta utvecklingen av denna verksamhet.
EnglishI hope the Commissioner was taking copious notes and I hope she will use these as a blueprint for taking things further.
Jag hoppas att kommissionären gjorde ordentliga anteckningar, och jag hoppas att hon kommer att använda dem till grund för att gå längre i frågan.
EnglishLast, I understand that a complete and in-depth impact assessment of the economic governance blueprint would require time we do not have.
Slutligen förstår jag att en fullständig och djupgående konsekvensbedömning av ritningen för den ekonomiska styrningen skulle ta tid som vi inte har.
EnglishKeynes and Dexter White led their experts for a significant period of time, despite it being wartime, in order to produce a workable blueprint.
John Maynard Keynes och Harry Dexter White anförde sina experter under lång tid, trots att det var krig, för att få fram ett användbart underlag.
EnglishGiven the degradation of the environment and of social conditions that we have been seeing, the Johannesburg Summit is crucial to producing a blueprint for a more harmonious planet.
Inför miljöförstöringen och de sociala villkoren som vi bevittnar, är Johannesburgmötet avgörande för att skapa en mer harmonisk värld.
EnglishWe therefore simply have to support this report and make it a blueprint for the Commission and Council action which is needed at both European and international level.
Därför måste detta betänkande helt enkelt få stöd så att det kan ligga till grund för de nödvändiga steg kommissionen och rådet måste vidta på europeisk och internationell nivå.