EN billing
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

billing
I would like to say a particular word about the metering and billing proposals in Article 13.
Jag vill särskilt säga några ord om förslagen om mätning och fakturering i artikel 13.
In this context, a working group on billing was established at the first meeting of the Forum in 2008.
I detta sammanhang inrättades en arbetsgrupp om fakturering vid forumets första möte 2008.
I believe that metering and billing are important because transparency will make a real difference to the consumer.
Jag anser att mätning och fakturering är viktigt eftersom öppenheten kommer att göra verklig skillnad för konsumenten.
billing

2. podnikání

billing (také: invoicing)
I would like to say a particular word about the metering and billing proposals in Article 13.
Jag vill särskilt säga några ord om förslagen om mätning och fakturering i artikel 13.
In this context, a working group on billing was established at the first meeting of the Forum in 2008.
I detta sammanhang inrättades en arbetsgrupp om fakturering vid forumets första möte 2008.
I believe that metering and billing are important because transparency will make a real difference to the consumer.
Jag anser att mätning och fakturering är viktigt eftersom öppenheten kommer att göra verklig skillnad för konsumenten.

Příklady použití pro "billing" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBut you only need to keep two things in mind when setting up your billing information:
Men det är bara två saker du behöver tänka på när du anger faktureringsuppgifterna:
EnglishIt is up to the operators what kind of billing system they want to adopt.
Det är operatörerna som bestämmer vilket faktureringssystem de vill utnyttja.
EnglishI welcome, in particular, the provisions for accurate metering and billing.
Jag välkomnar särskilt bestämmelserna om noggranna mätningar och lättfattliga fakturor.
EnglishYou can edit your payment or billing address information at any time.
Du kan när som helst redigera faktureringsadressen eller andra betalningsuppgifter.
EnglishThe steps you take will depend on whether you've already entered your billing information or not.
Vad du gör sedan beror på om du redan har angivit faktureringsuppgifter eller inte.
EnglishIn this proposal, the social dimension, social cohesion, is given top billing.
Under samrådsförfarandet har jag också kunnat betona ett antal frågor som jag kommer att upprepa för er nu. 1.
EnglishMr President, we have already had mention today of Libya, and I want to give it another billing.
(EN) Herr talman! Vi har redan nämnt Libyen i dag, och jag vill ge detta ytterligare uppmärksamhet.
EnglishBilling accuracy is closely related to metering frequency.
Faktureringsprecision har nära anknytning till mätningsfrekvens.
EnglishBilling electronically is estimated to halve the cost of invoicing in the Nordic Countries.
Man har uppskattat att kostnaderna för den elektroniska faktureringen i Norden är hälften av den nuvarande.
EnglishAuthorizations are the initial communication between our billing system and the bank's billing system.
Reserverade belopp utgör den inledande kommunikationen mellan vårt och bankens faktureringssystem.
EnglishAdditionally, some customers may be able to purchase applications from Google Play using direct carrier billing.
Dessutom kan vissa kunder köpa appar från Google Play med direktdebitering från operatören.
EnglishI'm entering my billing information for the first time
Jag anger mina faktureringsuppgifter för första gången
EnglishTo add new billing and payment information:
Så här lägger du till nya fakturerings- och betalningsuppgifter:
EnglishTo add or edit shipping or billing information, sign in to your account from a computer.
För att kunna lägga till eller redigera din leverans- eller faktureringsinformation måste du logga in på ditt konto från en dator.
EnglishThis email will ask you to sign in to your Google Wallet account and submit documents that verify your billing details.
Vi samarbetar inte på något sätt med dessa företag och kan inte göra utfästelser om programmens effektivitet.
EnglishI've already entered my billing information
Jag har redan angett mina faktureringsuppgifter
EnglishThis email will ask you to sign in to your Google Wallet account and submit documents that verify your billing details.
Där ombeds du logga in på ditt Google Wallet-konto och skicka dokument som bekräftar dina faktureringsuppgifter.
EnglishSave time by not typing your name, phone number, email, home and billing addresses each time you fill out forms.
Spara tid genom att slippa skriva namn, telefonnummer, e-post, hemadress och faktureringsadress varje gång du fyller i formulär.
EnglishThe next issues must be those of mobile telephone conversations, price fixing or the ways in which billing operates in different countries.
Det må sedan vara om mobiltelefonsamtal, om prissättning eller om hur fakturor fungerar i olika länder.
EnglishThat way, you don't have to type your name, phone number, email, home and billing addresses each time you fill out a form.
Då behöver du inte ange namn, telefonnummer, e-postadress eller hem- och faktureringsadress varje gång du vill fylla i ett formulär.