anglicko-švédsko překlad pro "best results"

EN

"best results" švédský překlad

Viz příklady pro použití "best results" v kontextu.

Podobné překlady pro "best results" švédsky

best podstatné jméno
Swedish
best přídavné jméno
Swedish
best příslovce
well podstatné jméno
well přídavné jméno
well příslovce
results podstatné jméno
Swedish
to result sloveso
result podstatné jméno

Příklady použití pro "best results" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishOur goal is to provide users with the best and most relevant results for their query.
Vårt mål är att erbjuda de bästa och mest relevanta resultaten för användarnas frågor.
EnglishIt is also important that this tradition give the best overall results.
Det är också viktigt att denna tradition ger de bästa övergripande resultaten.
EnglishWe must strive to achieve the best results regarding these grey areas.
Vi måste försöka få bästa möjliga resultat när det gäller dessa gråzoner.
EnglishIn fact they are the best results in terms of support for the European Union since 1994.
Faktum är att det är det bästa resultatet i fråga om stödet för Europeiska unionen sedan 1994.
EnglishFor best results, enter the feature name and the region where it resides.
Bäst resultat får du om du anger namnet på platsen eller egenskapen och den region där den finns.
EnglishGoogle Maps for the United States compiles information from many sources to bring you the best results.
Google Maps i USA samlar information från flera källor för att ge dig bäst resultat.
EnglishOn behalf of my group I wish the draftsmen of a budget which is to focus on results the best of luck.
På min grupps vägnar önskar jag de som ska utforma en resultatinriktad budget lycka till.
EnglishGoogle Maps for the United States compiles information from many sources to bring you the best results.
Google Maps i USA samlar information från flera källor för att ge dig bästa möjliga resultat.
EnglishThat is how I see that the best results could be achieved.
På så sätt anser jag att de bästa resultaten skulle kunna uppnås.
EnglishYou'll get the best and most useful results if you use sites that cover a broad range of content.
Du får det bästa och mest användbara resultaten om du använder webbplatser som täcker in ett brett område.
EnglishThe differences between the Member States with the best and the worst results in the EU are still too great.
Skillnaderna mellan medlemsstaterna med de bästa och sämsta resultaten i EU är fortfarande för stora.
EnglishI hope that working together, as we will be during the next six months, will produce the best possible results.
Jag hoppas att vårt samarbete under de kommande sex månaderna kommer att ge bästa möjliga resultat.
EnglishWe are working objectively and responsibly on this issue and in this way, the best results can be achieved.
Vi arbetar objektivt och ansvarsfullt med den här frågan, och på så sätt kan de bästa resultaten uppnås.
EnglishThat will be achieved through comprehensible policies that produce results, and the best possible results at that.
Detta kan göras med begriplig politik som ger resultat, och de bästa möjliga resultaten dessutom.
EnglishWe will do our best in order to achieve the best results.
Vi ska göra vårt bästa för att uppnå bästa resultat.
EnglishGoogle's goal is to return the best and most relevant results to the user, regardless of the top-level domain.
Googles mål är att leverera de bästa och mest relevanta sökresultaten för användaren, oavsett toppdomän.
EnglishThis is the ground on which the dialogue between the Central Bank and the Parliament can give the best results.
Detta är det område där dialogen mellan centralbanken och parlamentet skulle kunna ge de bästa resultaten.
EnglishIn order to achieve the best results, it is essential that indicators receive strong support from this working programme.
För att nå bästa resultat är det viktigt att indikatorerna får ett starkt stöd i denna arbetsplan.
EnglishTo sum up, we really appreciate the rapporteur's efforts and her courage in order to achieve the best results.
Sammanfattningsvis välkomnar vi föredragandens ansträngningar och uppvisade mod för att nå bästa möjliga resultat.
EnglishIt is only when we have that kind of interinstitutional friction that we will truly achieve the best results.
Det är bara när vi har detta slags interinstitutionella motsättningar som vi verkligen kan uppnå de bästa resultaten.
Jiná slova
English
  • best results

Ještě více překladů v česko-anglickém slovníku od bab.la.