anglicko-švédsko překlad pro "be taken care of"

EN

"be taken care of" švédský překlad

SV

EN be taken care of
volume_up
{příslovce}

be taken care of
volume_up
omhand {přísl.}
I am also thinking about the preservation of fragile material that can be destroyed if it is not taken care of.
Dessutom tänker jag på hur man ska bevara ömtåligt material som kan bli förstört om det inte tas omhand.
My own country, Sweden, where approximately half of all electricity is generated by nuclear reactors, has taken care of the relevant funding from the beginning.
I mitt hemland Sverige, där ungefär hälften av all elkraft kommer från kärnkraftreaktorer, har denna finansiering tagits omhand från början.

Příklady použití pro "be taken care of" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAll these cases are characterised by the fact that they have been taken care of.
Alla dessa fall kännetecknas av det faktum att man har tagit hand om dem.
EnglishIt cannot be taken care of with electricity or gas, but is a job for the politicians.
Den kan inte lösas genom el eller gas, utan den är ett jobb för politikerna.
EnglishThe post-Lisbon process will, then, be taken care of by the new Commission collectively.
Den kommer med andra ord att hanteras kollektivt av den nya kommissionen.
EnglishI understand that matter is already being taken care of by the services.
Såvitt jag förstår har tjänsteenheterna redan tagit sig an denna fråga.
EnglishThe modification you mention has already been taken care of by the services.
Den ändring ni nämner har redan ombesörjts av tjänsteenheterna.
EnglishWe want to make sure that farmers and their families are taken care of.
Vi vill se till att man tar hand om jordbrukarna och deras familjer.
EnglishI also wish, of course, to thank Mr Costa Neves for the way in which he has taken care of the work.
Jag vill naturligtvis också tacka Costa Neves för hans sätt att sköta arbetet.
EnglishBy the compromise reached all those concerns will be taken care of.
Genom den kompromiss som nåddes kommer alla dessa farhågor att beaktas.
EnglishSuch things should be taken care of at a much lower level of decision-making.
Sådant borde skötas på en mycket lägre beslutsnivå.
EnglishThat is now taken care of in the new coordination regulation.
Detta åstadkommer man nu genom den nya förordningen om samordning.
EnglishThe modification you mention has already been taken care of by the services.
Ni borde ha informerats om detta före omröstningen.
EnglishThe June List is of the view that cultural policy should in principle be taken care of by the Member States.
Junilistan är av uppfattningen att kulturpolitiken, i princip, bör skötas av medlemsstaterna.
EnglishExceptions to the normal decision-taking model in this Convention must be taken care of at the next Convention.
Undantag från den normala beslutsmodellen i detta konvent får tas hand om i nästa konvent.
EnglishThose people are mainly taken care of by local authorities.
De lokala myndigheterna brukar ta hand om dessa människor.
EnglishThese issues must be taken care of by the respective Member State.
Dessa frågor ska skötas av respektive medlemsstat.
EnglishA large part of it should already have been completed, and the rest should be taken care of by the end of the year.
En stor del av den borde redan ha genomförts, och resten bör slutföras till slutet av året.
EnglishThat's all been taken care of by Brother Roy and Sister Claudia.
Det har broder Roy och syster Claudia ordnat.
EnglishTo cease travelling to Strasbourg for our votes, which could just as easily be taken care of at home, would be better.
Att sluta åka till Strasbourg för omröstningar som precis lika gärna kan skötas hemma vore bättre.
EnglishYou also tell us that revenue is being taken care of.
Du säger också att ni tagit itu med intäkterna.
EnglishBut I should have taken care of you in Detroit.
Nej då, men jag borde ha fixat dig i Detroit...