anglicko-švédsko překlad pro "to be dedicated to"

EN

"to be dedicated to" švédský překlad

EN to be dedicated to
volume_up
{sloveso}

to be dedicated to
vara dedikerad till

Podobné překlady pro "to be dedicated to" švédsky

to be sloveso
dedicated přídavné jméno
to dedicate sloveso
to předložka
Swedish
to částice

Příklady použití pro "to be dedicated to" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe support this, but with dedicated rules, which there did used to be in the past.
Vi stöder detta, men med speciellt anpassade regler, såsom de vi hade förr.
EnglishThank you, Mr Titley, for the 20 years you have dedicated to the European cause.
Tack Gary Titley, för de 20 år som du har ägnat åt den europeiska saken.
EnglishThe EU cannot and must not be a group of countries dedicated to looking inwards.
EU kan och får inte vara en grupp länder som bara ser om sitt eget hus.
EnglishThe civil servants who work for the European institutions are dedicated to their tasks.
Tjänstemännen inom EU:s institutioner är starkt engagerade i sina arbetsuppgifter.
EnglishAnd we, of course, intend to further improve our resources dedicated to this task.
Och vi har självfallet för avsikt att ytterligare förbättra våra medel i det avseendet.
EnglishHizbollah is an organisation dedicated to terrorism, which is indisputable.
Hizbullah är en organisation som ägnar sig åt terrorism. Detta kan inte ifrågasättas.
EnglishI accept that those who work in the industry are dedicated professionals.
Jag går med på att de som arbetar inom denna industri är engagerade yrkesmänniskor.
EnglishThis was the first-ever policy document dedicated specifically to Roma.
Detta är det första policydokumentet någonsin som bara avser det romska folket.
EnglishSo I dedicated my career to research into the severe mental illnesses.
Så jag dedikerade min karriär till forskning kring allvarliga psykiska sjukdomar.
EnglishIn particular, we consider the part dedicated to this point to be unsatisfactory.
Speciellt anser vi att stycket om denna fråga är otillfredsställande.
EnglishA Community dedicated to free thought, free movement and free enterprise.
Det är en gemenskap som värnar om fritt tänkande, fri rörlighet och fritt företagande.
EnglishHungary has dedicated structural funds and rural development funds at its disposal.
Ungern har ställt strukturfonder och fonder för landsbygdsutveckling till sitt förfogande.
EnglishI would like to thank him here once again for his dedicated efforts for the good of Europe.
Jag upprepar mitt tack till honom här för hans engagerade insatser för Europas väl.
EnglishAll Member States are assumed to provide a dedicated website for this purpose.
Alla medlemsstater ska inrätta en webbplats enkom för detta ändamål.
EnglishEU policy should be dedicated to the well-being of all its citizens, not just the rich.
Politiken har förpliktelser som rör allas väl och inte bara de förmögnas.
EnglishI am glad that we have such a dedicated ally in keeping the Barcelona objectives.
Jag är glad över att vi har en så hängiven bundsförvant för att hålla fast vid Barcelonamålen.
EnglishTherefore, we now call on the Commission to come up with a dedicated legislative proposal.
Därför uppmanar vi nu kommissionen att lägga fram ett engagerat lagstiftningsförslag.
EnglishWe need a defence policy dedicated purely to following up the recommendations of the experts.
Det fordras en försvarspolitik, just för att göra som klimatexperterna säger.
EnglishAn additional summit was dedicated to it, albeit without any tangible results to show for it.
Ett extra toppmöte ägnades åt detta, även om inga påtagliga resultat kom ut av det.
EnglishWe have a huge part of our brain dedicated to vision -- bigger than dedicated to anything else.
Mer än någonting annat. ~~~ Vi håller på med synen mer per dag än någonting annat.