EN badly
volume_up
{příslovce}

badly (také: grimly, ill, poverly)
volume_up
dåligt {přísl.}
This report is badly crafted on the part of the Commission and this Parliament.
Detta betänkande är dåligt hopsnickrat av kommissionen och parlamentet.
If Europe is doing badly, then ASEAN is doing very badly.
Om nu Europa mår dåligt, då mår ASEAN mycket dåligt.
This is not a bad record after a century which began so badly.
Detta är inte ett dåligt resultat efter ett sekel som började så dåligt.
badly
volume_up
stort {přísl.}
The inshore fisheries sector is badly in need of development and modernisation.
Sektorn för kustfiske är i stort behov av utveckling och modernisering.
It did not give us the trade union rights that we so badly need.
Det gav oss inte de fackliga rättigheter vi är i så stort behov av.
It is a sick system which has badly needed reform for many years.
Det är ett sjukligt system som har varit i stort behov av en reform under många år.
badly (také: poorly, ill, poverly)
volume_up
illa {přísl.}
The fact that Tunisia acts badly cannot be allowed to justify others also acting badly.
Att Tunisien handlar illa får inte rättfärdiga för andra att också handla illa.
It was handled badly by the company Greencore and our Minister for Agriculture.
Det hanterades illa av företaget Greencore och vår jordbruksminister.
They are being treated very badly according to a report from Amnesty International.
De behandlas mycket illa, enligt en rapport från Amnesty International.
badly
volume_up
trängande {přísl.}
However, we badly need a business plan, and that is what I am asking you for.
Men vi är i trängande behov av en verksamhetsplan, och det är vad jag ber er om.
Only in that way can we generate the growth which is so badly needed to help citizens right across countries of the European Union.
Det är det enda sättet att generera den tillväxt som vi är i så trängande behov av för att hjälpa medborgarna i alla länder i Europeiska unionen.
We must be politically courageous enough to seek far-reaching solutions and institute the reforms the Union badly needs.
Vi måste ha tillräckligt med politiskt mod för att söka långsiktiga lösningar och genomföra reformer som unionen är i trängande behov av.
badly
Smaller regional airports, which are the only ones willing to accept old, noisy planes carrying freight from Eastern Europe and developing countries, are particularly badly affected at the moment.
I synnerhet vid de mindre regionala flygplatserna, dit gamla bullerflygplan för frakttransporter från Östeuropa och tredje världen fördrivs, upplever man för närvarande i hög grad störande buller.
badly (také: feloniously)
volume_up
ont {přísl.}
Det måste göra rätt så ont.
The single market is hobbling badly - and it hurts to watch it - because its fourth leg, the freedom of movement of workers, is lame.
Den inre marknaden haltar förfärligt - och det gör ont att titta på - eftersom det fjärde benet, arbetstagarnas fria rörlighet, släpar.

Příklady použití pro "badly" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe inshore fisheries sector is badly in need of development and modernisation.
Det innefattar modernisering av båtar, särskilt vad gäller säkerheten ombord.
EnglishAlthough the environment is mentioned in paragraph 3, it comes off very badly.
Visserligen nämns miljön i punkt 3, men det leder nästan inte till någonting alls.
EnglishThe environment in the Baltic region was badly damaged during the Soviet era.
Miljön i Östersjöområdet blev kraftigt förstörd under den sovjetiska perioden.
EnglishIn my own country, many fruit growers were badly affected by frost damage in February.
I mitt hemland drabbades många fruktodlare mycket hårt av frostskador i februari.
EnglishIn practice, it will turn out to be inadequate and badly in need of revision.
I praktiken kommer det att visa sig vara otillräckligt och i starkt behov av ändring.
EnglishNine thousand troops are deployed there and the people are very badly repressed.
Niotusen soldater finns grupperade där, och folket är mycket hårt kuvat.
EnglishBoth sides have benefited from it immensely but it has become badly imbalanced.
Båda parter har dragit enorm nytta av dem, men balansen har förskjutits.
English. - Madam President, this motion is badly needed.
för Verts/ALE-gruppen. - (EN) Fru talman! Det här resolutionsförslaget behövs verkligen.
EnglishThat is why Mr Andersson's report is badly needed and why I will support it.
Jan Anderssons betänkande är därför mycket angeläget, och får mitt stöd.
EnglishPeople's confidence in the EU as a legal community has been badly damaged.
Människors förtroende för EU som en rättsgemenskap har skadats allvarligt.
EnglishWe will still be taking badly needed markets from developing countries.
Vi kommer fortfarande att ta marknader från u-länderna som de så väl behöver.
EnglishSo far we do not have the information on this case in the 100% form that we badly need.
Än så länge har vi inte all den information om detta ärende som vi verkligen behöver.
EnglishHowever, unfortunately for this channel, the two victims had been badly chosen.
Men oturligt nog för TV-kanalen hade man verkligen valt ut fel offer.
EnglishOne of the groups most badly affected by unemployment in the European Union is women.
En av de grupper som påverkas mest av arbetslösheten i Europeiska unionen är kvinnorna.
EnglishCountries such as Ireland are to be badly affected by the reform of the sugar sector.
Länder som Irland kommer att drabbas hårt av reformen av sockersektorn.
EnglishAnd the work that people have been doing has achieved a consensus, which was so badly needed.
Och de arbeten som har genomförts har uppnått enhällighet, vilket var nödvändigt.
EnglishIt is nice to see that Parliament can really move when it is badly needed.
Det är trevligt att se att parlamentet kan agera riktigt snabbt när det verkligen behövs.
EnglishThe conditions there could go badly downhill when winter sets in.
Situationen där kan komma att förvärras dramatiskt när vintern gör sitt inträde.
EnglishOtherwise we will come off badly in the fight against cheating and fraud in Europe.
Annars står vi oss slätt i kampen mot fusk och bedrägerier i Europa.
EnglishThe European employment policy is, indeed, badly in need of reform!
Det är verkligen reformer som den europeiska sysselsättningspolitiken behöver!