EN attendant
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

attendant (také: caller, non-resident, visitor, sojourner)
attendant (také: aftermath, consequence, course, cycle)
volume_up
följd {spol}
The report lists a host of different measures at EU level, all with attendant costs requiring significant increases in the budget.
Betänkandet listar en mängd olika åtgärder på EU-nivå med vidhängande utgifter som följd, som kommer att kräva betydande budgetökningar.
attendant
attendant (také: keeper, minder, tender)
attendant (také: man, manservant, servant, valet)
attendant (také: escort, guard, keeper, lookout)
volume_up
vakt {spol}
Even a tiny breath.... will break the spell and the attendants will see you.
Minsta andetag bryter förtrollningen så att vakterna ser dig.
attendant
attendant (také: inspector, keeper, supervisor)

2. "to the royalty"

attendant
volume_up
följeslagare {spol} (till kungligheter)

Příklady použití pro "attendant" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe therefore need neither EU law nor an EU coastguard with their attendant bureaucracy.
Vi behöver därför vare sig EG-rätt eller en europeisk kustbevakning med åtföljande byråkrati.
EnglishBut it was indeed a cocktail party on Thursday afternoon, with all the attendant difficulties.
Men faktiskt var det en cocktail på torsdag eftermiddag, med de svårigheter detta innebär.
EnglishThe Greeks famously called these divine attendant spirits of creativity "daemons."
Grekerna kallade detta kreativa väsen för "daimoner."
EnglishThe rapporteurs and co-rapporteurs of the attendant committees have themselves done so well enough.
Föredragandena och medföredragandena i de rådgivande utskotten har gjort det så bra själva.
EnglishThe Commission is familiar with the whole field of expansion, and with the attendant process.
Kommissionen känner till hela området för utvidgningar, och hela den process som följer med detta.
EnglishMy second example is the Via Baltica expressway project with all its attendant environmental problems.
Mitt andra exempel är motorleden Via Baltica och de miljöproblem som är förknippade med den.
EnglishTransports of nuclear material will become more common by sea, land and air with all the attendant risks.
Sjö-, land- och flygtransporterna av kärnbränsle kommer att öka med de risker som detta medför.
EnglishWe therefore need neither EU law nor an EU coastguard with their attendant bureaucracy.
Vi skulle emellertid vilja se EU ta initiativ för att inrätta en internationell miljödomstol under överinseende av FN.
EnglishIt must be possible to introduce veterinary inspections at the borders with attendant quarantine arrangements.
Detta skall gälla för alla djur, både djur som går till slakt och djur som är avsedda för gödning.
EnglishAt last there will be an internal market for gas with the attendant market functioning and natural competition.
Äntligen får vi en inre marknad för gas med tillhörande marknadsfunktion och naturlig konkurrens.
EnglishFatima is a case in point, with all the attendant repercussions as regards development planning and basic amenities.
Detta är fallet i Fátima, med alla konsekvenser för ordningen och renhållningen som råder där.
EnglishIt must be possible to introduce veterinary inspections at the borders with attendant quarantine arrangements.
Det måste vara möjligt att införa veterinärkontroller vid gränserna med tillhörande karantänordningar.
EnglishThere are a few industrial groups seeking to maximize their profits without incurring any of the attendant risks.
Det är ett par koncerner, som vill maximera sina vinster, utan att samtidigt vara delaktiga i riskerna.
EnglishBut the quality of the vessels becomes worse, and there may be leakage with attendant risk of bleeding in the retina.
Men kvaliteten på kärlen blir då sämre och det kan uppstå läckage med risk för blödningar i näthinnan.
EnglishI didn't have to talk to the flight attendant anymore.
Jag behövde inte tala med flygvärdinnan längre.
EnglishAt this point I would like to take up some attendant issues.
Jag vill ta upp några följdfrågor här.
EnglishThe alternative is a segregated Europe with all the attendant problems of discrimination, social tension and instability.
Alternativet är ett segregerat Europa med allt vad det innebär av diskriminering, social oro och instabilitet.
EnglishIndeed, the Annan plan authorised the Turkish invasion of 1974, as well as the attendant war crimes.
Annan-planen innebar faktiskt ett godkännande av den turkiska invasionen 1974 och även av de krigsförbrytelser som följde i dess spår.
EnglishThirdly, it has become clear that the transport of livestock over long distances for slaughter has certain attendant difficulties.
För det tredje har det visat sig att transporten av slaktdjur över långa avstånd ändå innehåller vissa risker.
EnglishThe attendant system, however, is very different from what one would expect from a civilised and leading industrial nation.
Ändå är det omgivande systemet annorlunda än vad man hade kunnat förvänta sig av ett civiliserat och ledande industriland.