anglicko-švédsko překlad pro "astute"

EN

"astute" švédský překlad

volume_up
astute {příd. jm.}

EN astute
volume_up
{přídavné jméno}

astute (také: acute, keen, perspicacious, profound)
volume_up
skarpsinnig {příd. jm.}
You are an astute politician, I will give you that.
Ni är en skarpsinnig politiker, så mycket måste jag säga.
We are pleased to see such an astute and successful politician and a well-known Liberal on the Commission.
Vi är glada över att få en sådan skarpsinnig och framgångsrik politiker och välkänd liberal i kommissionen.
It is a realistic and politically astute start because it should not be forgotten that 2009 is an election year.
Det är en realistisk och politiskt skarpsinnig start, eftersom man inte får glömma att 2009 är ett valår.
astute (také: acidic, acidulous, acrid, acrimonious)
volume_up
skarp {příd. jm.}
astute (také: clever, cute, dexterous, keen)
volume_up
klipsk {příd. jm.}
astute (také: canny, crafty, cunning, foxy)
volume_up
slug {příd. jm.}
What is needed is for the Heads of State or Government to be astute enough and wise enough to provide the legal framework that is needed to make that possible.
Det krävs att stats- och regeringscheferna är tillräckligt sluga och visa nog att tillhandahålla den rättsliga ram som krävs för att göra det möjligt.
astute (také: crafty, cunning, sneaky, tricky)
volume_up
listig {příd. jm.}
The point here is simply that an astute level of fine would be a sensible limit.
Det viktiga här är helt enkelt att en listig bötesnivå skulle vara en förståndig gräns.
Other states were astute and adroit enough to depict the European Union as standing in the way of progress for its own selfish reasons.
Andra länder var tillräckligt listiga och skickliga för att framställa EU som någon som står i vägen för framsteg till förmån för sina egna själviska orsaker.
astute
volume_up
knipslug {příd. jm.}

Synonyma (anglicky) pro "astute":

astute

Příklady použití pro "astute" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd one of the questions, they were very culturally astute, the people who put the questionnaire.
Och en av dessa frågor, de var väldigt kulturellt klipska, de som framställde frågeformulären.
EnglishThe astute and sensible SME can insure for a modest premium.
Framsynta och förnuftiga små och medelstora företag kan försäkra sig till en rimlig kostnad.
English   Mr President, that was an astute proposal by Mrs Thors.
   – Herr talman! Det var ett listigt förslag av Astrid Thors.
EnglishAs far as content goes, Mr President-in-Office, I thought it was very astute of you to pose questions.
När det gäller innehållet, herr rådsordförande, fann jag det mycket klokt av er att ställa frågor.
EnglishThe British people are very astute and they are clear that politicians have hijacked the environmentalist agenda.
Britterna är mycket skarpsinniga, och de är medvetna om att politikerna har stulit miljövännernas dagordning.
EnglishHe was more astute than I thought.
EnglishIt was your astute, persistent and calm negotiation in the last six months that made this Intergovernmental Conference a success.
Det var era skarpsinniga, ihärdiga och lugna förhandlingar under de senaste sex månaderna som gjorde regeringskonferensen till en succé.
EnglishI know Mr Skinner and Mr Ettl to be very clever and astute men, but I do not think they have thought this process through.
Jag anser att kollegerna Skinner och Ettl är kloka personer med gott omdöme, men jag tror inte att man riktigt har begripit tillvägagångssättet här.
EnglishI personally now feel more confident in supporting a stronger college, reinforced by astute adjustments that have been made in some portfolios.
Personligen känner jag mig nu säkrare på att stödja ett starkare kollegium, stärkt av kloka justeringar som gjorts på vissa ansvarsområden.
EnglishHowever, the fact that the European Employment Policy allows national objectives and decision-making leeway is another indicator of how astute it is.
Men det är också ett tecken på en klok europeisk sysselsättningspolitik att det ges spelrum för nationella mål och nationella beslut.
EnglishThis initiative is so astute that it should be repeated in both the research sector and other key areas of the Union's foreign relations.
Initiativet - som är mycket intelligent - borde upprepas på forskningsområdet och även på andra viktiga områden när det gäller unionens yttre förbindelser.
EnglishOther states were astute and adroit enough to depict the European Union as standing in the way of progress for its own selfish reasons.
Andra länder var tillräckligt listiga och skickliga för att framställa EU som någon som står i vägen för framsteg till förmån för sina egna själviska orsaker.
EnglishThat is why your decision – which we endorse – is an astute one and one that gives these two countries the encouragement to continue down the road on which they have set foot.
Ert beslut, som vi stöder, är därför förnuftigt och uppmuntrar dessa båda länder att fortsätta längs den väg de slagit in på.
EnglishYou, Mr President, by your wise and astute decision, have ensured that Members from all groups will get the chance to speak, albeit at a rather later hour.
Herr talman! Ni har genom ert kloka och skarpsinniga beslut sett till att ledamöter från alla grupper får chansen att tala, även om det är ganska sent.
EnglishSo I want to take up something Mr Cohn-Bendit has said, something that I think is very astute.
Därför vill jag ta upp något som Daniel Marc Cohn-Bendit har sagt, och som jag tycker är mycket klartänkt. ”Terrorismen har tagit ett avgörande steg”, sade han.
EnglishWhat is needed is for the Heads of State or Government to be astute enough and wise enough to provide the legal framework that is needed to make that possible.
Det krävs att stats- och regeringscheferna är tillräckligt sluga och visa nog att tillhandahålla den rättsliga ram som krävs för att göra det möjligt.
EnglishMr President, Mr Prodi, I should like to describe your statement in Le Monde as economically understandable and fair, but politically not very astute.
Herr talman, herr Prodi! Jag skulle vilja beskriva ert uttalande i Le Monde som ekonomiskt förståeligt och berättigat, men politiskt sett inte särskilt praktiskt.
EnglishI see making this possible as extraordinarily important, tactically astute from Parliament's point of view and in its interests, and, in this case, as necessary and imperative.
Jag ser det som ytterst viktigt och från Europaparlamentets intressesynpunkt taktiskt klokt och i sak alldeles nödvändigt att denna möjlighet ges.
EnglishOne of the extraordinary things about this particular pernicious trade is that its perpetrators have been extremely astute in the manner in which they have managed to smuggle their victims.
Ett av de märkliga inslagen i denna särskilt ondskefulla handel är det extremt utstuderade sätt på vilket förövarna lyckas smuggla sina offer.
EnglishYet, at the same time, the system and the Schengen acquis in general also provide the more astute criminal with a broader platform for international crime and corruption.
På samma gång ger emellertid systemet och Schengenregelverket i allmänhet de listigaste brottslingarna en bredare plattform för internationell brottslighet och korruption.