anglicko-švédsko překlad pro "to a great extent"

EN

"to a great extent" švédský překlad

EN to a great extent
volume_up
[příklad]

to a great extent
Here our role lies in labelling, which still differs to a great extent.
Vår roll här ligger i märkningen, som fortfarande i hög grad skiljer sig åt.
This requires to a great extent a rapid reaction and good management of the change.
För att detta skall lyckas krävs i hög grad ett snabbt agerande och ett skickligt förändringsarbete.
All this hinges to a great extent on the European Union today.
Allt detta är i dag i hög grad beroende av Europeiska unionen.
to a great extent
They coincide to a great extent with the views of the European Parliament.
De sammanfaller i stor utsträckning med Europaparlamentets synpunkter.
To a great extent, the EU will be responsible for guiding the implementation of this status.
EU kommer i stor utsträckning att ha ansvar för att leda genomförandet av statusen.
In the west twentieth-century Europe was built to a great extent on social values.
Det västra Europa byggde på 1900-talet i stor utsträckning på sociala värderingar.

Synonyma (anglicky) pro "to a great extent":

to a great extent
English

Podobné překlady pro "to a great extent" švédsky

A podstatné jméno
A přídavné jméno
Swedish
a člen
great podstatné jméno
great přídavné jméno
great příslovce
Swedish
extent podstatné jméno

Příklady použití pro "to a great extent" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWomen are, to a very great extent, the victims and those who suffer in wars now.
Det är kvinnorna som i mycket stor utsträckning blir offer och får lida av nutida krig.
EnglishIn our amendments, we have concentrated to a very great extent on soil protection.
I våra ändringsförslag har vi till stor del koncentrerat oss på markskydd.
EnglishWhether these are dangers or opportunities depends to a great extent on ourselves.
Huruvida dessa områden utgör faror eller möjligheter beror till stor del på oss själva.
EnglishHowever, the truth is that this process is paralysed, to a great extent for legal reasons.
Sanningen är dock att processen har avstannat, och till stor del av juridiska skäl.
EnglishI believe that, to a great extent, they are capable of deciding for themselves what they want.
Detta innebär, att jag tror att de själva i viss mån kan besluta vad de vill ha.
EnglishI am pleased that your report to a great extent supports the approach taken by the Commission.
Jag gläds över att ert betänkande till stor del stöder kommissionens inställning.
EnglishIt goes without saying that a strict liability scheme can to a great extent contribute to this.
En sträng ansvarsordning kan i det avseendet naturligtvis till stor del bidra till det.
EnglishInnovation in organic farming and food processing relies, to a great extent, on research.
Innovation inom ekologiskt jordbruk och livsmedelsförädling bygger till stor del på forskning.
EnglishSecondly, the activities of recreational fishermen do not affect stocks to any great extent.
För det andra påverkar inte fritidsfiskares aktiviteter bestånden i någon större utsträckning.
EnglishMy confusion has been caused to a great extent by the acumen of some of the speeches that came before.
Skärpan i de inlägg som gjordes före mig har bidragit till min förvirring.
EnglishThe Council is, of course, not represented here to any great extent.
Rådet är ju inte närvarande här i någon större utsträckning.
EnglishI am pleased to see that the opinions of Parliament and the Commission coincide to a great extent.
Jag är glad att parlamentet och kommissionen i mångt och mycket har samma syn på den här frågan.
EnglishNot even the proposals from the European Parliament's first reading remain to any great extent.
Inte ens förslagen från Europaparlamentets första behandling finns kvar i någon större utsträckning.
EnglishIn Austria, we have experienced the consequences of exposure to such rapid change, to a very, very great extent.
Vi i Österrike har upplevt vad det betyder att utsättas för en så snabb förändring.
EnglishThose countries depend on tropical forests and their economies are to a great extent linked to forests.
De är beroende av tropiska skogar, och deras ekonomier hänger till stor del samman med skogarna.
EnglishEconomic growth and the development of society are to a great extent dependent on the health of the citizens.
Ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling är till stor del beroende av medborgarnas hälsa.
EnglishThe world market will thus rely to a great extent on the products resulting from this technology.
Världsmarknaden kommer alltså att till stora delar basera sig på produkter som härrör från denna teknik.
EnglishI think it is because the Commission's work programme was, to a great extent, our joint endeavour.
Jag anser att det beror på att kommissionens arbetsprogram, till stor del, var en gemensam ansträngning.
English(DE) I would like to raise an issue which has not yet featured in the debate to any great extent.
(DE) Jag vill gärna ta upp en fråga som ännu inte har tagits upp i diskussionen i någon större utsträckning.
EnglishThey are, to a great extent, similar to those laid down for the framework programme and are therefore acceptable.
De är till stor del likadana som dem som fastställts för ramprogrammet och därmed acceptabla.