anglicko-švédsko překlad pro "to a degree"

EN

"to a degree" švédský překlad

volume_up
a {člen}

EN to a degree
volume_up
{příslovce}

to a degree (také: enough, fairly, pretty much, quite)
volume_up
ganska {přísl.}
Mr President, I listened to your statement with a fair degree of astonishment.
Herr ordförande, jag har lyssnat på Er deklaration med ganska stor förvåning.
But if you have nothing, it is difficult to measure the degree of such reform or democratization.
Men om man inte har någonting alls, är det ganska svårt att mäta hur långt en sådan reform eller demokratisering går.
We are somewhat sceptical about the degree to which this should be autonomous of transatlantic relations.
Vi är ganska skeptiska till den grad som denna skulle vara oberoende i förhållande till de transatlantiska förbindelserna.
to a degree
volume_up
i viss grad {přísl.}
This reflects to a degree the differences in average savings in Member States.
Detta återspeglar i viss grad skillnaderna i det genomsnittliga sparandet i medlemsstaterna.
At the moment, Member States to a degree are still posturing.
För närvarande håller medlemsstaterna i viss grad sina ställningar.
Certainly, to a degree; however, beneath it lies the nub of a serious problem.
I viss grad är det naturligtvis så, i botten finns dock kärnan av ett allvarligt problem.

Synonyma (anglicky) pro "a":

a
English

Podobné překlady pro "to a degree" švédsky

A podstatné jméno
A přídavné jméno
Swedish
a člen
degree podstatné jméno

Příklady použití pro "to a degree" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe have to adapt to the limitations of nature to a much greater degree than today.
Vi måste i mycket större utsträckning än i dag rätta oss efter naturens gränser.
EnglishIt was cowardice to the highest degree that we failed to support the US initiative.
Det var höjden av feghet att vi underlät att stödja det amerikanska initiativet.
EnglishCommentator: There's that 90 degree turn you're talking about, taking him out.
Kommentator: Där är den 90-gradiga svängen som du pratade om, som tar honom ut.
EnglishThe degree of efficiency achieved should be clearly deducible from the presentation.
Den grad av effektivitet som uppnås bör tydligt kunna härledas från uppbyggnaden.
EnglishBut it's not just about getting the degree; you should be passionate about research.
Men det handlar inte bara om att få sin examen, utan om att brinna för forskning.
EnglishThe proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
Föreslagen innehåller även miniminivåer för administration och dokumentering.
EnglishThe question might, moreover, be asked: to what degree is it possible to regulate?
Man kan dessutom fråga sig i vilken utsträckning det är möjligt att reglera?
EnglishThe government is accused of not proceeding with the required degree of decisiveness.
Regeringen förebrås för att inte gå fram med den beslutsamhet som är nödvändig.
EnglishI will be supporting the amendments that have been put forward to reduce the degree.
Jag kommer att stödja de ändringsförslag som har lagts fram för att minska graden.
EnglishThis deportation took place only two months before she was to receive her degree.
Förflyttningen skedde bara två månader innan hon skulle få sin slutexamen.
EnglishSo we should learn to control our tendency to legislate to an unreasonable degree.
Vi borde alltså lära oss att kontrollera vår benägenhet att lagstifta mer än normalt.
EnglishAt the moment, educational outcomes in the Member States vary to a significant degree.
För tillfället varierar utbildningsresultaten mellan medlemsstaterna avsevärt.
EnglishWe must become much better at cooperating successfully to the same degree.
Vi måste bli mycket bättre på att klara av att samarbeta i samma utsträckning.
EnglishFor us, the current problem resides in the degree of cooperation between Member States.
Problemet för oss just nu ligger i graden av samarbete mellan medlemsstaterna.
EnglishThe cohesion policy should also include rural areas to a greater degree.
Sammanhållningspolitiken bör i större utsträckning också gälla landsbygdsområden.
EnglishIn no field of human activity have we ever discovered a zero degree of pollution.
Hittills har ingen nollgradig förgiftning upptäckts i samband med mänskliga aktiviteter.
EnglishHow can we cope with the high degree of integration which the Union has achieved?
Hur skall vi finna oss till rätta med den höga integrationsnivå som unionen har uppnått?
EnglishOn this basis, we should to a greater degree be measuring results instead of input.
På denna grundval skall vi i högre grad mäta resultat i stället för input.
EnglishIt is not a product which affects the environment to any great degree.
Vare sig den skandinaviska, den belgiska eller den engelska chokladen är farlig.
EnglishThat, in my view, provides the degree of clarity and sureness that Parliament requires.
Det ger, enligt min mening, den grad av klarhet och visshet som parlamentet kräver.