anglicko-polsko překlad pro "zones"

EN

"zones" polský překlad

volume_up
zones {mn. č.}
PL
volume_up
zone {podstatné jméno}

EN zones
volume_up
{množné číslo}

zones (také: sectors)
volume_up
strefy {ž mn. č.}
The zones of convergence are most exposed to the risk of being hit by natural disasters.
Strefy konwergencji są najbardziej narażone na klęski żywiołowe.
Clean soil is a critical problem -- the nitrification, the dead zones in the Gulf of Mexico.
Czysta gleba jest istotnym problemem - nitryfikacja, martwe strefy w Zatoce Meksykańskiej.
(DE) Mr President, human beings do not have crumple zones.
Ludzie nie posiadają strefy zgniotu.

Synonyma (anglicky) pro "zone":

zone

Příklady použití pro "zones" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThree types of zones are included in this decision, based on the degree of contamination.
W decyzji zawarto trzy rodzaje stref, opierając się na stopniu zanieczyszczenia.
EnglishMoreover, we are talking not only about zones, but also about data throughout Europe.
Ponadto mówimy nie tylko o strefach, ale również o danych w całej Europie.
EnglishI also want to mention Amendments 3 and 5, which deal with residential zones.
Chciałabym również wspomnieć o poprawkach 3 i 5, które odnoszą się do stref mieszkaniowych.
EnglishAs a result, European arms are still being channelled into conflict zones.
W rezultacie broń europejska jest nadal przekazywana do stref konfliktu.
EnglishIn addition to traditional industrial zones, powerful new industrial centres are growing.
Oprócz tradycyjnych stref przemysłowych pojawiają się nowe, silne centra przemysłowe.
EnglishThe report highlights the huge importance of Exclusive Economic Zones to Europe.
W sprawozdaniu zwraca się uwagę na ogromne znaczenie dla Europy wyłącznych stref ekonomicznych.
EnglishAccording to what I am hearing, eight other special zones are planned.
Zgodnie z tym, co słyszałem, planuje się osiem kolejnych stref specjalnych.
EnglishWe therefore also need greater transparency now that the three zones have been defined.
Dlatego potrzebujemy również większej przejrzystości teraz, po ustanowieniu trzech stref.
EnglishThe goal of trying to reduce feminine migration from rural zones has my full support.
W pełni popieram starania mające na celu zmniejszenie migracji kobiet z obszarów wiejskich.
EnglishEU vessels will still have the opportunity to fish in the fishing zones of the Gulf of Guinea.
Statki UE będą nadal miały prawo do połowów w strefie połowowej Zatoki Gwinejskiej.
EnglishAnother point is the introduction of buffer zones around watercourses.
Kolejną kwestią jest ustanowienie stref buforowych wokół cieków wodnych.
EnglishI am particularly pleased that the concept of mixed zones is retained.
Szczególnie cieszy mnie, że zachowane zostało pojęcie stref mieszania.
EnglishYou work over different time zones, you talk to very different people, you multitask.
Pracujecie w różnych strefach czasowych, rozmawiacie z różnymi ludźmi, jesteście wielozadaniowi.
EnglishIn fact, we were the first to send specialists to the disaster zones in both these cases.
W rzeczywistości w obu tych przypadkach jako pierwsi wysłaliśmy specjalistów w obszary klęski.
EnglishChildren have been trafficked from other conflict zones to come and work on the coffee plantations.
Handluje się dziećmi ze stref konfliktów, by pracowały na plantacjach kawy.
EnglishIn these 'mixing zones', concentrations of pollutants could exceed the limits set.
W tych "strefach mieszania” stężenie substancji zanieczyszczających mogłoby przekraczać wyznaczone limity.
EnglishThis is a fast-growing phenomenon in many armed conflict zones.
To nasilające się zjawisko w wielu strefach konfliktów zbrojnych.
EnglishThis can be seen in war and conflict zones in particular.
Sytuacja ta daje się zauważyć w szczególności w strefach dotkniętych wojną i konfliktami.
EnglishBefore travelling between different time zones, the patient should be advised to consult the doctor, o
Pacjenci podróżujący między różnymi strefami czasowymi powinni zasięgnąć porady lekarskiej, be
Englishthe possible effects of changing to different time zones,
ewentualne nowe czynniki ryzyka dotyczące zdrowia w kraju docelowym