EN workings
volume_up
{množné číslo}

1. generál

workings (také: assigned job, job, labor, occupation)
There are others who do not participate in the workings of Parliament, either in committee or in plenary.
Są też tacy, którzy nie uczestniczą w ani w pracach Parlamentu ani w pracach komisji ani w posiedzeniach plenarnych.
President Roza Otunbayeva served briefly as Ambassador to the United Kingdom, so she knows the workings of the European Union well.
Prezydent Roza Otunbajewa przez krótki czas sprawowała stanowisko ambasadora w Wielkiej Brytanii, zatem jest dobrze obeznana w sposobach pracy Unii Europejskiej.
This is particularly the case for procedures which concern citizens and their rights and for the workings of the institutions, which we all know are sometimes not so easy to understand.
W szczególności odnosi się to do procedur dotyczących obywateli i ich praw, a także do pracy instytucji, a zrozumienie tego, jak wszyscy wiemy, nie zawsze jest proste.

2. těžební průmysl

workings (také: goaf)
volume_up
zroby {ž mn. č.}

Příklady použití pro "workings" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe new, sound workings of international finance will have to be based on fairness.
Nowy, zdrowy międzynarodowy system finansowy musi się opierać na zasadach uczciwości.
EnglishAnd there are diversities of workings, but the same God, who worketh all things in all.
I różne są sprawy, ale tenże Bóg, który sprawuje wszystko we wszystkich.
EnglishLadies and gentlemen, the workings of the European Union are difficult to explain to Europeans.
Panie i panowie! Trudno wytłumaczyć Europejczykom zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.
EnglishThe visitors have also had an opportunity to experience, at first hand, the workings of our Parliament.
Goście mieli także możliwość zapoznać się bezpośrednio z pracami naszego Parlamentu.
EnglishThere are many decisions in the workings of the European Union that involve sanctions.
Wśród decyzji podejmowanych w ramach prac toczących się w Unii Europejskiej wiele wiąże się z sankcjami.
EnglishSecondly, I want to tell you how somebody like me came to be able to see the inner workings of a gang.
Po drugie, opowiem jak ktoś taki jak ja mógł obserwować gang od środka.
EnglishThere are others who do not participate in the workings of Parliament, either in committee or in plenary.
Są też tacy, którzy nie uczestniczą w ani w pracach Parlamentu ani w pracach komisji ani w posiedzeniach plenarnych.
EnglishIntroducing the principle of 'discontinuity' into the workings of the European Parliament would surely be beneficial in this regard.
Wprowadzenie zasady "braku ciągłości” do Parlamentu Europejskiego zapewne przyniesie korzyści w tym względzie.
EnglishAs many have observed, this is a Treaty that makes the European institutions and the political workings of Europe more democratic.
Jak wiele osób zauważyło, traktat ten sprawia, że europejskie instytucje oraz działania polityczne Europy staną się jeszcze bardziej demokratyczne.
Englishand to another workings of miracles; and to another prophecy; and to another discernings of spirits; to another [divers] kinds of tongues; and to another the interpretation of tongues:
A drugiemu rozmaite języki, a drugiemu wykładanie języków.
EnglishThis way it is possible to secure high standards of protection for humans everywhere in the EU and to guarantee the workings of the internal market.
W ten sposób możliwe będzie zapewnienie wysokich standardów ochrony ludzi w całej UE, a zarazem zagwarantowanie działania rynku wewnętrznego.
EnglishPresident Roza Otunbayeva served briefly as Ambassador to the United Kingdom, so she knows the workings of the European Union well.
Prezydent Roza Otunbajewa przez krótki czas sprawowała stanowisko ambasadora w Wielkiej Brytanii, zatem jest dobrze obeznana w sposobach pracy Unii Europejskiej.
EnglishIt is also important that European parties should follow democratic principles in their internal workings, something that cannot be taken for granted.
Ważne jest też, aby europejskie partie przestrzegały zasad demokratycznych w swoich działaniach wewnętrznych - a tego nie można z góry zakładać.
EnglishWe are aware of the contribution that some of these guidelines may make towards appreciably and temporarily improving the workings of the financial system.
Mamy świadomość, że niektóre z tych wskazówek mogą nieznacznie i na jakiś czas przyczyniać się do poprawy funkcjonowania systemu finansowego.
EnglishAn array of interactive multimedia tools give tourists and local residents alike an insight into the workings of the European Parliament and the other EU institutions.
Dzięki różnym interaktywnym narzędziom multimedialnym zwiedzający mogą lepiej poznać funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.
EnglishWe were told that the Lisbon Treaty - in fact, the European Constitution by another name - was just a tidying-up exercise which would simplify the workings of Parliament.
Powiedziano nam, że traktat lizboński - innymi słowy Konstytucja Europejska - stanowi działanie porządkujące, które ułatwi prace Parlamentu Europejskiego.
EnglishObviously we must continue to investigate how these funds operate and produce an accurate diagnosis of their workings, and the Community framework must be reviewed.
Oczywiście musimy kontynuować analizę działalności tych funduszy i zrobić dokładne rozpoznanie ich poczynań. Trzeba także zrewidować wspólnotowe ramy działania.
EnglishIn our earliest days at Pixar, before we truly understood the invisible workings of story, we were simply a group of guys just going on our gut, going on our instincts.
Na samych początkach w studiach Pixar, zanim naprawdę zrozumieliśmy niewidzialne działanie fabuły, byliśmy grupą gości opierających się na własnych przeczuciach i instynktach.
EnglishThis report is important because we need effective regulatory and supervisory arrangements to improve monitoring of the workings of the financial services market.
To sprawozdanie jest ważne, ponieważ potrzebne są nam uzgodnienia dotyczące skutecznych regulacji i środków kontroli w celu poprawy monitorowania funkcjonowania rynków usług finansowych.
EnglishThis will require a trans-European referendum on a concise, clear text, which will focus solely on the values, the responsibilities and the workings of the Union.
Będzie to wymagać transeuropejskiego referendum w zakresie zwięzłego i jasnego tekstu, który skupiać się będzie wyłącznie na wartościach, zakresie odpowiedzialności i funkcjonowaniu Unii.