anglicko-polsko překlad pro "without border"

EN

"without border" polský překlad

Viz příklady pro použití "without border" v kontextu.

Podobné překlady pro "without border" polsky

without předložka
Polish
border podstatné jméno
to border sloveso

Příklady použití pro "without border" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWithin the Schengen area, it is now possible to move freely without border controls.
W obszarze Schengen można teraz swobodnie przemieszczać się bez kontroli na granicach.
EnglishIt is the realisation of the dream of Europe - a Europe without border controls.
To jest spełnienie snu o Europie - Europie bez kontroli granicznych.
EnglishYou can cross most of the EU without a passport or border checks.
Po prawie całej UE można się już poruszać bez paszportu i bez kontroli granicznych
EnglishWithout effective border controls, the European agriculture sector will have a very difficult future.
Bez skutecznej kontroli granicznej europejski sektor rolny czeka trudna przyszłość.
EnglishAn area without internal border control is an amazing achievement, without historical precedent.
Obszar bez kontroli na granicach wewnętrznych jest osiągnięciem niezwykłym, bez precedensu w historii.
EnglishThey can expand and restructure cross-border operations without having to set up networks of subsidiaries.
Mogą rozszerzać i restrukturyzować działalność transgraniczną bez konieczności tworzenia sieci spółek zależnych.
EnglishFrom 21 December 2007 travel will be possible from the Iberian Peninsula to Poland, from Greece to Finland without border checks.
Od dnia 21 grudnia 2007 r. podróż z Półwyspu Iberyjskiego do Polski oraz z Grecji do Finlandii nie będzie przerywana kontrolami na granicy.
EnglishYou can bring home anything you buy in another EU country, without stopping at the border or making a customs declaration.
Możesz przywieźć do domu wszelkie towary zakupione w innym kraju UE, bez konieczności zatrzymywania się na granicy ani dokonywania deklaracji celnej.
EnglishIf European citizens were asked, they would mention free movement without border controls as something important for them in the European Union.
Gdyby spytać obywateli Europy, to jako ważną dla nich w Unii Europejskiej rzecz wymieniliby swobodny przepływ bez kontroli granicznych.
Englishand the avenger of blood find him without the border of his city of refuge, and the avenger of blood slay the manslayer; he shall not be guilty of blood,
I trafiłby go powinny zabitego za granicą miasta ucieczki jego, chociażby zabił powinny zabitego mężobójcę onego, nie będzie winien krwi.
EnglishThe inclusion of this data in passports gives a false sense of security as it does not prevent a child from crossing a border without parental consent.
Wprowadzenie danych biometrycznych do paszportów daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa, gdyż nie chroni dziecka przed przekroczeniem granicy bez zgody rodzica.
EnglishWithout common rules, those border crossing points where the VIS is not systematically used could be exploited by illegal immigrants and criminals.
W przypadku braku wspólnych zasad te przejścia graniczne, gdzie VIS nie jest systematycznie stosowany, mogłyby być wykorzystywane przez nielegalnych imigrantów i przestępców.
EnglishFrom 21 December onwards, travel will be possible from, for example, the Iberian Peninsula to the Baltic States and from Greece to Finland without border checks.
Począwszy od 21 grudnia, będzie możliwa podróż na przykład z Półwyspu Iberyjskiego do państw bałtyckich lub z Grecji do Finlandii bez żadnych kontroli granicznych.
EnglishHowever, if they arrive at the border without an entry visa, the border authorities should give them the opportunity to prove by any means that they are your family members.
Jeżeli jednak zdarzy się, że pojawią się na granicy bez wymaganej wizy, służby graniczne powinny dać im możliwość udowodnienia w dowolny sposób, że należą do Twojej rodziny.
EnglishThe logic behind Schengen is unchanged: ever more efficient management of the external border is the precondition for travelling without border controls within the Schengen zone.
Logika strefy Schengen pozostaje niezmienna: warunkiem koniecznym podróżowania bez kontroli granicznych w strefie Schengen jest coraz skuteczniejsze zarządzanie granicami zewnętrznymi.

Jiná slova

English
  • without border

Více v česko-anglickém slovníku.