anglicko-polsko překlad pro "with no prospects"

EN

"with no prospects" polský překlad

EN

with no prospects {přídavné jméno}

volume_up
with no prospects

Podobné překlady pro "with no prospects" polsky

with předložka
with
no zájmeno
Polish
no částice
Polish
no. podstatné jméno
Polish
prospects podstatné jméno
to prospect sloveso
prospect podstatné jméno

Příklady použití pro "with no prospects" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIs it the lack of prospects, or the general insecurity surrounding the profession?
Czy jest to brak perspektyw lub ogólna aura niepewności, otaczająca ten zawód?
EnglishProblems and prospects concerning European citizenship (short presentation)
W sprawie problemów i perspektyw obywatelstwa europejskiego (krótka prezentacja)
EnglishTheir prospects involve either life in a camp or lead-polluted Mitrovica.
Ich perspektywy to albo życie w obozie, albo w zanieczyszczonej ołowiem Mitrovicy.
EnglishSerbia's prospects for European Union membership are especially important for Hungary.
Perspektywy członkostwa Serbii w Unii Europejskiej są szczególnie ważne dla Węgier.
EnglishHowever, complacency would be fatal to Europe's prospects of shaping globalisation.
Jednakże bierność byłaby zgubna dla perspektyw Europy w nadaniu kształtu globalizacji.
EnglishIf we do not offer them prospects, we do not offer our citizens security.
Jeśli nie oferujemy ich perspektyw, nie oferujemy naszym obywatelom bezpieczeństwa.
EnglishAre there tangible prospects that Russia will join the WTO any time soon?
Czy istnieją konkretne perspektywy przystąpienia Rosji do WTO w najbliższym czasie?
EnglishOur citizens enjoy prospects that our forefathers could only have dreamed of.
Nasi obywatele cieszą się perspektywami, o jakich nasi przodkowie mogli tylko pomarzyć.
EnglishIt certainly has to be neutral and, above all, it must have prospects of success.
Z pewnością musi być też neutralna oraz, przede wszystkim, musi mieć szanse na powodzenie.
EnglishHowever, we remained realistic given the prospects for an agreement on a good text.
Jednakże byliśmy realistami, mając na uwadze uzgodnienie dobrego tekstu.
EnglishThis is one of the elements which cast doubt on the prospects for beating the recession.
Jest to jeden z powodów, które budzą wątpliwości co do perspektyw pokonania recesji.
EnglishSubject: Eastern Europe's situation and prospects in the context of the financial crisis
Przedmiot: sytuacja i perspektywy Europy Wschodniej w kontekście kryzysu finansowego
EnglishIn this regard, we need to consistently hold up definite European prospects before them.
Musimy im cały czas pokazywać pewną europejską perspektywę w tym względzie.
EnglishWe cannot simply deal with this issue in terms of new growth prospects.
Nie możemy rozpatrywać tej kwestii wyłącznie w kategoriach nowych perspektyw rozwoju.
EnglishThat is why it is hitting out at Communists and ruining socialist/Communist prospects.
Dlatego właśnie uderza się w komunistów i burzy perspektywy socjalistyczne/komunistyczne.
EnglishThose are extremely appealing prospects, particularly in economically strained times.
Są to bardzo interesujące perspektywy, szczególnie w czasach pełnych napięć gospodarczych.
EnglishThere is a need for the support and prospects offered by technology.
Konieczne jest wsparcie i wykorzystanie szans oferowanych przez technologię.
EnglishThe economic prospects look brighter, but there are still major risks.
Perspektywy gospodarcze wyglądają lepiej, ale główne zagrożenia pozostały.
EnglishObviously, this report also outlines long-term strategic prospects.
Oczywiście w sprawozdaniu omawia się również długoterminowe możliwości strategiczne.
EnglishThe Europe 2020 strategy aims to respond to these new prospects for the professional world.
Strategia Europa 2020 ma zapewnić reakcję na te nowe prognozy dotyczące sfery zawodowej.