anglicko-polsko překlad pro "with hostility"

EN

"with hostility" polský překlad

EN with hostility
volume_up
{příslovce}

with hostility (také: hostilely, in a hostile manner)
volume_up
wrogo {přísl.}
with hostility
volume_up
nieprzyjaźnie {přísl.} [spis.]

Podobné překlady pro "with hostility" polsky

with předložka
with
hostility podstatné jméno

Příklady použití pro "with hostility" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHe repaired injured feelings that might have escalated into permanent hostility.
Reperował zranione uczucia, które mogły eskalować w trwała wrogość.
EnglishThis position is not one of hostility towards the United States.
Takie stanowisko nie jest przejawem wrogości wobec Stanów Zjednoczonych.
Englishhostility, confusion and emotional lability, depression, anxiety, nervousness, thinking abnormal
wrogość, splątanie i labilność emocjonalna, depresja, lęk, nerwowość, zaburzenia myślenia
EnglishThis is just one of the reasons for the growing hostility to the European Union among its citizens.
Jest to tylko jedna z przyczyn rosnącej wrogości wobec Unii Europejskiej wśród jej obywatel.
EnglishThat just leads to hostility and ultimately to conflict.
To prowadzi tylko do wrogości, a w ostatecznym rozrachunku do konfliktów.
EnglishBut nonetheless, despite the hostility, firefighters left the vehicle and successfully fought the fire.
Mimo wszystko, pomimo wrogości strażacy opuścili pojazd i ugasili ogień.
EnglishChange must come slowly, so as not to arouse hostility to our own culture and expectations.
Zmiany i nasze oczekiwania muszą następować powoli, aby ich nie zrazić do naszej kultury i oczekiwań.
EnglishHow will she respond to the open hostility of the telecommunications sector to the above plans?
Jak pani komisarz odpowie na otwartą wrogość sektora telekomunikacji w stosunku do powyższych planów?
EnglishThese are seen as acts of hostility that only result in people rallying round Mr Putin.
Takie działania są postrzegane jako akty nienawiści, które mogą tylko powodować mobilizację ludzi wokół Putina.
EnglishA climate of intolerance and hostility is emerging in Europe.
W Europie rodzi się klimat nietolerancji i wrogości.
EnglishThere is widespread intercommunal hostility.
Powszechna jest wrogość pomiędzy gminami.
EnglishThere were also increased reports of hostility and, especially in major depressive disorder, self-harm.
Obserwowano również zwiększoną ilość zgłoszeń o występowaniu wrogości oraz, zwłaszcza w przypadku zaburzeń depresyjnych, samookaleczania się.
EnglishThere are, I'm sure, enough divorced people in this room to know about the hostility, the anger, who knows what.
Jestem pewien, że na sali jest sporo ludzi, którzy przeszli przez rozwód i wiedzą o całej tej wrogości, złości, i kto wie co jeszcze.
EnglishDo we pursue happiness with hostility?
Czy gonimy za szczęściem z wrogością?
EnglishThose who merely rely on creating an atmosphere of fear and hostility do little to elaborate the arguments in their favour.
Osoby, które jedynie budują atmosferę strachu i wrogości, nie usiłują nawet znaleźć argumentów na poparcie swojego stanowiska.
EnglishIt will be despairing hostility.
EnglishHistorically, the Roma have been the target of discrimination and hostility from the majority populations of the Member States.
Z historycznego punktu widzenia, Romowie byli obiektem dyskryminacji i wrogości ze strony większości ludności państw członkowskich.
EnglishThe new bill will increase the climate of fear and hostility in a country where persecution of LGBT people is already under way.
Nowa ustawa jeszcze bardziej podsyci atmosferę strachu i wrogości w kraju, w którym już teraz dochodzi do prześladowania osób LGBT.
EnglishBut in non-professional circles within America, it arouses so much hostility -- (Laughter) -- that it's fair to say that American biologists are in a state of war.
(Śmiech) że amerykańscy biolodzy są w stanie wojny.
EnglishDrug dependence, amnesia, hostility, speech disorder, depersonalization, abnormal dream, apathy, euphoria Nervous system disorders
Uzależnienie od narkotyków, amnezja, wrogość, zaburzenia mowy, depersonalizacja, nieprawidłowe sny, apatia, euforia Zaburzenia układu nerwowego