EN well-done
volume_up
{přídavné jméno}

1. gastronomie

well-done
volume_up
wypieczony {příd. jm. m.} (stek)
well-done
volume_up
dobrze wypieczony {příd. jm. m.}
well-done
volume_up
dobrze wysmażony {příd. jm. m.}
well-done

Podobné překlady pro "well-done" polsky

well podstatné jméno
well přídavné jméno
well příslovce
Polish
well citoslovce
Polish
well
Polish
to well sloveso
done přídavné jméno
Polish
done
to do sloveso

Příklady použití pro "well-done" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWell done, and please continue - you will have the support of the European Parliament.
Brawo! Prosimy kontynuować - będzie pan miał wsparcie Parlamentu Europejskiego.
EnglishMr President, first of all, I would like to say 'well done' to the rapporteur.
Panie przewodniczący! Po pierwsze jedno słowo do sprawozdawczyni: "brawo”.
EnglishOnce we're done, we'll email you the results and reactivate your account.
Po jego zakończeniu wyślemy Ci e-maila z wynikami oraz przywrócimy działanie konta.
EnglishAnd the really wonderful thing about this is, when you're done, well -- you can eat it.
Niesamowite jest w tym to, że kiedy już nie jest potrzebny, można go zjeść.
EnglishWell done for the financial commitment - provided that it is adhered to, of course.
Zobowiązania finansowe są dobrym krokiem, oczywiście pod warunkiem że zostaną dotrzymane.
EnglishSo well done to the French Presidency and good luck for Copenhagen.
Zatem gratuluję prezydencji francuskiej i życzę szczęścia w Kopenhadze.
EnglishThe rapporteurs and co-rapporteurs of the attendant committees have themselves done so well enough.
Sprawozdawcy i współsprawozdawcy komisji opiniodawczych już odpowiednio to uczynili.
EnglishWell done to the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs too.
Znakomicie spisała się również Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
EnglishSo well done South Korea: go on executing your worst criminals.
Więc brawo, Koreo Południowa, nadal wykonuj egzekucje na swoich najgorszych przestępcach.
EnglishEurope has therefore done well to tackle this problem head-on.
Dlatego Europa postąpiła słusznie, stawiając czoła temu problemowi.
EnglishThis group would have done well to study today's plenary.
Ta grupa mogłaby się wiele nauczyć, obserwując dzisiejsze posiedzenie.
EnglishSecondly, Mrs Carvalho, of course, you have done very well.
Po drugie, Pani Poseł Carvalho, nie ulega wątpliwości, że wykonała Pani bardzo dobrą robotę.
EnglishDespite this, the House will continue to work and point out areas where we have not done well.
Pomimo tego nasza Izba będzie kontynuować pracę i wskazywać na obszary, w których nie mamy osiągnięć.
EnglishYou did it as the French President, and well done to you.
Występował pan tam jako prezydent Francji i wykonał dobrą robotę.
EnglishWell done, Mr Goepel, for providing us with this report; it was not easy, we know.
Gratuluję i dziękuję posłowi Goepelowi za sporządzenie tego sprawozdania, co - jak wiemy - nie było prostym zadaniem.
EnglishMr President, I first of all wish to congratulate the Slovenian Presidency for a job well done.
Panie przewodniczący! Po pierwsze chciałbym pogratulować słoweńskiej prezydencji wykonania dobrej roboty.
EnglishSo we thought, "Well, we've done all these things that are focused on the Plasmodium, the parasite involved.
Więc pomyśleliśmy... zrobiliśmy tak wiele rzeczy skupionych na zarodźcu - pasożycie malarii.
EnglishMy thanks to the rapporteur, Mr Albert Dess, for a difficult and complicated job well done.
Dziękuję sprawozdawcy, panu posłowi Albertowi Dessowi, za wywiązanie się z trudnego i skomplikowanego zadania.
EnglishIt must be said we have not done well in connection with those famous economic partnership agreements.
Trzeba powiedzieć, że nie mamy osiągnięć w związku z tymi słynnymi umowami o partnerstwie gospodarczym.
EnglishSo separate collection is the fundamental thing and when this is done well then things can move fast.
Dlatego selektywna zbiórka jest podstawą i jeżeli jest realizowana, wtedy można szybko ruszyć do przodu.