anglicko-polsko překlad pro "up to a point"

EN

"up to a point" polský překlad

EN

up to a point

volume_up
That is what many European citizens think and, up to a point, that is my view too.
Tak uważa wielu europejskich obywateli i, do pewnego stopnia, jest to także mój pogląd.
Well, I think, as they say, 'up to a point'.
Cóż, sądzę że tak jest, ale tylko do pewnego stopnia.
And that is what Nick did, up to a point.
I to jest co Nick zrobił do pewnego stopnia.

Podobné překlady pro "up to a point" polsky

to be up to sloveso
up přídavné jméno
up příslovce
Polish
up předložka
to up sloveso
to předložka
Polish
to spojka
a člen
point podstatné jméno
to point sloveso

Příklady použití pro "up to a point" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishUp to this point I also support the rapporteur and I would like to congratulate her.
W tym zakresie popieram także sprawozdawczynię i chciałbym jej pogratulować.
EnglishThese sayings sum up the essential point of reforming the EU market in wine.
Te powiedzenia podsumowują najważniejsze punkty reformy unijnego rynku wina.
EnglishWe have had this dialogue up to this point and will continue to do so.
Uczestniczyliśmy w tym dialogu do tej pory i będziemy w nim uczestniczyć dalej.
EnglishI feel up to that point I had seen a lot in the world, a lot of violence.
Czuję, że do tamtej chwili widziałam już wiele rzeczy, dużo przemocy.
EnglishI also want to follow up on the point made by Mr Méndez de Vigo.
Ja również chcę się odnieść do kwestii poruszonej przez pana posła Méndeza de Vigo.
EnglishAnd then I creep up to the point that I get a score of 79, which is just below average.
A potem wspinam się do punktu, kiedy osiągam wynik 79 punktów, który jest tuż poniżej średniej.
EnglishThe efforts made up to that point had been largely inadequate.
Dotychczasowe wysiłki w tej sprawie były w dużym stopniu niezadowalające.
EnglishThings like the buildings, and the vehicles, the architecture, civilizations were all designed by the player up to this point.
W większości gier jest się Lukiem Skywalkerem, bohaterem jakiejś opowieści.
EnglishSo this is the planet that we've been playing on up to this point in the game.
EnglishMr President, I want to pick up on this point about 'disconnect' which Michael Cashman rightly raised.
Panie przewodniczący! Chciałabym odnieść się do kwestii "odcięcia”, o której słusznie wspomniał pan poseł Cashman.
EnglishUp to this point, there is consensus among us.
W odniesieniu do tych kwestii osiągnęliśmy konsensus.
EnglishUp to this point I join the consensus.
W tych sprawach zgadzam się ze sprawozdawcą i większością.
EnglishThe Commission itself will publish a guide to the citizens' initiative and will set up a specialised point of contact.
Sama Komisja opublikuje przewodnik po inicjatywach obywatelskich i ustanowi wyspecjalizowany punkt kontaktowy.
EnglishAnd we have dumaflages and gizmos and contraptions that will do anything that we, up to that point, had to do my hand.
Więc mamy ustrojstwa, gadżety i wynalazki, które zrobią wszystko to, co do tej chwili musieliśmy robić ręcznie.
English"Everything up to this point is wasted time."
„Wszystko dotąd to strata czasu.”
EnglishThere is a saying: 'If you do not change direction, you finish up at the point you were heading for when you started out'.
Jest takie powiedzenie: "Jeśli nie zmienisz kierunku, dojdziesz do punktu, do którego zmierzałeś, gdy ruszałeś w drogę”.
English(ET) Mr President, first I would like to congratulate Mr Almunia sincerely for his very effective work up to this point.
(ET) Panie przewodniczący! Po pierwsze, chciałbym szczerze pogratulować komisarzowi Almunii dotychczasowej skutecznej pracy.
EnglishBut in this case because the interior is free-swinging in relation to the sphere, it can stand up on one point.
Ale w tym przypadku wnętrze porusza się niezależnie od kuli, wnętrze porusza się niezależnie od kuli, potrafi utrzymać się na wierzchołku.
EnglishWe have made a number of suggestions, we have drawn up a six-point plan and asked the European Commission to take it into account.
Przygotowaliśmy liczne sugestie, opracowaliśmy sześciopunktowy plan i poprosiliśmy Komisję Europejską o jego uwzględnienie.
EnglishWe know that these countries have some objectives which, up to a point, are currently superior to those of the European Union.
Wiemy, że te kraje postawiły sobie pewne cele, które w pewnych aspektach są obecnie ambitniejsze niż w przypadku Unii Europejskiej.