anglicko-polsko překlad pro "up and running"

EN

"up and running" polský překlad

EN

up and running

volume_up
up and running (také: functional, operant)

Příklady použití pro "up and running" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAccess to finance is crucial for setting up and running a business.
Dostęp do finansowania ma kluczowe znaczenie przy otwieraniu i prowadzeniu firmy.
EnglishWe hope that we can get this office up and running as soon as possible.
Mamy nadzieję, że uda się niezwłocznie utworzyć ten urząd i rozpocząć jego działalność.
EnglishIt is of primary importance for the new agencies to be up and running as soon as possible.
Sprawą priorytetową jest, by nowe agencje rozpoczęły działalność w jak najszybszym czasie.
EnglishWe will do our utmost to ensure that the system is up and running by 2012.
Zrobimy, co w naszej mocy, by system ten był gotowy do 2012 roku.
EnglishIt takes many years to get energy facilities up and running.
Minie wiele lat zanim infrastruktura energetyczna zacznie w pełni działać.
EnglishThe third point concerns getting the Agency up and running.
Trzecie zagadnienie dotyczy doprowadzenia Agencji do stanu gotowości i jej prowadzenia.
EnglishWithout funding we will not get this technology up and running.
Bez finansowania nie uda się dopracować i wdrożyć tej technologii.
EnglishThey are essential in enabling the service to be up and running and to truly serve European interests.
Mają one zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania ESDZ i dla jej rzeczywistego służenia interesom UE.
EnglishI am very well aware that we cannot get burden-sharing up and running at the first attempt.
Wiem bardzo dobrze, że przy pierwszej próbie nie uda nam się w pełni wprowadzić w życie idei podziału ciężarów.
EnglishPerhaps, the Commissioner could explain once again when the Office will actually be up and running.
Być może Pani Komisarz raz jeszcze mogłaby poinformować, kiedy naprawdę ten urząd będzie należycie działać.
EnglishYou don’t need to do anything to upgrade to the latest version - we already have it up-and-running for you.
Aby zacząć korzystać z najnowszej wersji, nie musisz niczego robić – już przygotowaliśmy ją dla Ciebie.
EnglishToday we have an opportunity to make up for lost time and send some EUR 3 million to get the institution up and running.
Dziś mamy szansę, by nadrobić to opóźnienie i przekazać około 3 mln euro na rozpoczęcie działań instytutu.
EnglishMore to the point, I would like to stress that it is road transport that is currently keeping Europe up and running.
Przechodząc do rzeczy, niech wolno mi będzie podkreślić, że de facto transport drogowy utrzymuje Europę w ruchu.
EnglishThis theatre has been up and running for more than forty, fifty, years, but every year, we hear the same old story.
Ten teatr istnieje i działa przez ponad czterdzieści, pięćdziesiąt lat, ale co roku powtarza się ta sama historia.
EnglishThis guide will walk you through the steps required to get up and running with a working AdSense for games unit.
Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez procedurę wymaganą do szybkiego rozpoczęcia pracy z jednostką AdSense dla gier.
EnglishWe have got it up and running in three years.
Podchwyciliśmy i kontynuujemy go przez 3 lata.
EnglishThe Europeana site, which has been up and running for a few months, only has 5% of Europe's works online.
Strona Europeana, która istnieje i działa od kilku miesięcy, zawiera jedynie 5 % europejskich utworów, dostępnych przez Internet.
EnglishA public register of documents has been up and running since 3 June 2002, as required by Regulation 1049/2001.
Dysponujemy publicznym rejestrem dokumentów, który funkcjonuje od 3 czerwca 2002 r., jak przewiduje rozporządzenie 1049/2001.
EnglishI hope, above all, that after tomorrow's vote, this package will enable the service to get up and running very quickly.
Mam przede wszystkim nadzieję, że po jutrzejszym głosowaniu pakiet ten umożliwi szybkie rozpoczęcie funkcjonowania ESDZ.
EnglishSo, he had to focus each tube just to get the memory up and running, let alone having, you know, software problems.
Musiał więc zogniskować każdą lampę, żeby pamięć w ogóle działała, zmagając się jednocześnie z problemami z oprogramowaniem.