anglicko-polsko překlad pro "up and about"

EN

"up and about" polský překlad

EN

up and about

volume_up
up and about (také: up and around)
volume_up
ponownie na nogach (po przebytej chorobie)

Podobné překlady pro "up and about" polsky

to be up to sloveso
up přídavné jméno
up příslovce
Polish
up předložka
to up sloveso
and spojka
AND podstatné jméno
Polish
and? citoslovce
Polish
about příslovce
about předložka

Příklady použití pro "up and about" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishGrowing up is about aiming to succeed wildly and being fulfilled by failing really well.
Dorastanie to dzikie dążenie do sukcesu i poczucie spełnienia czerpane z porażki.
EnglishRivaroxaban pharmacokinetics are approximately linear up to about 15 mg once daily.
Farmakokinetyka rywaroksabanu jest prawie liniowa w zakresie dawek do około 15 mg raz na dobę.
EnglishIt is made up of about 200 different types of proteins, thousands of proteins in total.
Składają się z około 200 różnych typów białek, razem są ich tysiące.
EnglishRimonabant pharmacokinetics are fairly dose proportional up to about 20 mg.
bro Właściwości farmakokinetyczne rymonabantu są niemal proporcjonalne do dawki aż do około 20 mg.
EnglishSpeak unto the congregation, saying, Get you up from about the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram.
Rzecz do zgromadzenia, a mów: Odstąpcie od namiotu Korego, Datana i Abirona.
EnglishCars and trucks add up to about 25 percent of the world's CO2 emissions.
25% CO2 na świecie wydzielają samochody i ciężarówki.
EnglishThe first paradox is that growing up is about rejecting the past and then promptly reclaiming it.
Pierwszy paradoks jest taki, że dorastanie to odrzucenie przeszłości i bezzwłocznie jej odzyskanie.
EnglishIt went up to about 16,000 posts, and now it has been taken off.
Dostaliśmy 16 tysięcy postów i teraz został już ściągnięty.
EnglishTraders must be open and up-front about the main characteristics of the service provided.
Handlowcy muszą otwarcie i szczerze informować o najważniejszych cechach charakterystycznych świadczonych usług.
EnglishHere I put life expectancy at birth, from 30 years in some countries up to about 70 years.
Tu wpisałem oczekiwaną średnią długość życia przy urodzeniu, od 30 lat w niektórych krajach aż do około 70 lat.
EnglishI brew up to about 30 liters of tea at a time, and then while it's still hot, add a couple of kilos of sugar.
Zaparzam około 30stu litrów herbaty, potem, gdy jeszcze jest ciepła, dodaję kilka kilogramów cukru.
EnglishIn some disease types, however, longer treatment of up to about 1 month may be required.
Jednak w niektórych rodzajach chorób może być konieczne zastosowanie dłuższego leczenia, trwającego nawet do około 1 miesiąca.
EnglishIt heats up for about 30 minutes, cools for an hour.
Podgrzewamy około 30 minut, schładzamy przez godzinę.
EnglishIn some disease types however, longer treatment lasting up to about one month may be required.
Jednak w niektórych rodzajach chorób może zajść konieczność zastosowania dłuższego leczenia, trwającego nawet do jednego miesiąca.
EnglishAn increase in body temperature up to about 40.5°C can occur in a small number of pigs, lasting for up to two days.
U niewielkiej liczby świń może wystąpić wzrost temperatury ciała do około 40, 5°C, co może trwać do dwóch dni.
EnglishThey actually wound up doing about 40 million Furbys.
Ostatecznie zrobili 40 milionów sztuk.
EnglishLet's have people hold up signs about reconciliation."
Trochę ciekawych znaków się pojawiło.
EnglishIncome has gone up for a majority of the world's population, despite the population going up by about two billion people over this period.
Większość światowej populacji więcej zarabia, mimo że przez ten okres przybyło 2 miliardy ludzi.
EnglishThat's headed up to about nine billion.
Z perspektywą wzrostu do około 9 miliardów.
EnglishWe hope that you will be up and about in no time.