EN to turn in
volume_up
{sloveso}

1. "sb"

to turn in
volume_up
wydać {doko. slov.} (kogoś)
Bella wydał swoim podkomendnym rozkaz, by patrzyli w bok.
Turn you at my reproof: Behold, I will pour out my spirit upon you; I will make known my words unto you.
Nawróćcież się na karanie moje; oto wam wydam ducha mojego, a podam wam do znajomości słowa moje.
to turn in (také: to shop)
volume_up
donieść na {sl.} (kogoś)
to turn in (také: to shop)
volume_up
donosić na {sl.} (kogoś)

2. hovorově

to turn in (také: to hit the hay, to sack out)
to turn in
volume_up
kłaść się spać {zvr. sl. nedok.}

3. "hand in", hovorově

Above all, however, we need to turn our attention to the Mediterranean states.
Przede wszystkim jednak musimy zwrócić uwagę na państwa śródziemnomorskie.
(SK) Madam President, I would like to turn to the head of the Hungarian Government.
Pragnę zwrócić się do szefa rządu węgierskiego.
Both Greece and Ireland have had to turn to the European Union for assistance.
Zarówno Grecja, jak i Irlandia musiały zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej.
volume_up
zwracać {nedoko. slov.}
However, this does not mean that we must turn to protectionism.
Nie oznacza to jednak, że musimy zwracać się w stronę protekcjonizmu.

4. "give up, stop", hovorově

to turn in (také: to drop out, to dump, to flip, to give up)
And the king said to Doeg, Turn thou, and fall upon the priests.
Przetoż rzekł król do Doega: Obróć się ty, a rzuć się na kapłany.
to turn in (také: to forfeit)
volume_up
rezygnować z {sl.} (czegoś)
to turn in (také: to forfeit)
volume_up
zrezygnować z {sl.} (czegoś)
In turn, Google will not use visitation information from your sites to help create interest and demographic categories.
Aby zrezygnować z wyświetlania reklam opartych na kategoriach zainteresowań i kategoriach demograficznych użytkowników:.
to turn in (také: to cast, to fling, to flip, to sling)
volume_up
rzucać {nedoko. slov.}
to turn in
volume_up
dać sobie spokój z {sl.} [hovor.] (czymś)

Příklady použití pro "to turn in" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishYou turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.
Jest pani głucha na wszystkie nasze argumenty: jest to całkowicie niezrozumiałe.
EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Wspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
EnglishTo turn Europe into a vassal of the United States is completely unacceptable.
Czynienie z Europy wasala Stanów Zjednoczonych jest absolutnie nie do przyjęcia.
EnglishI shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
Przejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.
EnglishTo turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.
Odwrócenie się do nich plecami może teraz skłonić wielu z nich do eurosceptycyzmu”.
EnglishWe also need to ensure that this debate does not turn into an ideological debate.
Trzeba również zapewnić, żeby ta debata nie przekształciła się w debatę polityczną.
EnglishThe speculators will then turn their attention to Italy, to the UK and to Spain.
Spekulanci zwrócą następnie oczy ku Włochom, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
EnglishWhen I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.
Kiedy kręcę korbą i wywieram nacisk, wytwarzany jest dźwięk podobny do szczekania psa.
EnglishI hope you and the Commission will turn your attention to this very urgently indeed.
Mam nadzieję, że pan i Komisja faktycznie bardzo pilnie zwrócicie na to uwagę.
EnglishTurn again, my daughters, go your way; for I am too old to have a husband.
Wróćcież się córki moje, a idźcie, bom się już zstarzała, a nie mogę iść za mąż.
EnglishHere in this Parliament we cannot so obviously turn our backs on this reality.
Tutaj, w tym Parlamencie, nie możemy tak łatwo ignorować tego stanu rzeczy.
EnglishFor, behold, I am for you, and I will turn into you, and ye shall be tilled and sown;
Bo oto Ja idę do was, i nawrócę się do was, a uprawiane i posiewane będziecie;
EnglishIt may turn out that biological processes in coalmines have the same process.
Może się okazać ze biologiczny proces w kopalniach węgla przebiega podobnie.
EnglishThis in turn touches on the issue of freedom of movement within the European Union.
To z kolei wiąże się z kwestią swobody poruszania się w granicach Unii Europejskiej.
EnglishOn climate change, we now need to turn our attention to the road to Copenhagen.
Jeżeli chodzi o zmiany klimatu, musimy teraz skierować naszą uwagę w stronę Kopenhagi.
EnglishIs it possible to turn the black dose knob back if I click too many times?
Czy można cofnąć pokrętło do ustawiania dawki, jeżeli kliknie się zbyt wiele razy?
EnglishEach cycle will be 8 injections (16 days), given in area 1 through to area 8 in turn.
Każdy cykl obejmuje 8 wstrzyknięć (16 dni), podawanych kolejno w okolice od 1 do 8.
EnglishTurn dose knob clockwise until it stops at in the centre of the dose window.
oporu i do momentu pojawienia się liczby podkreśleniem znajduje się w środku okienka
EnglishI will now turn to the anti-European tones that have just been heard in this House.
Przejdę teraz do tonów anty-europejskich, które właśnie wybrzmiały w tym Parlamencie.
EnglishAnd so after this happened, I decided it was a good time to turn my back on this work.
I tak, gdy mnie zaaresztowano zdecydowałam, że nadszedł czas by porzucić tą pracę.