EN to think
volume_up
[thought|thought] {sloveso}

We need to see parties that think and act in a European context instead.
Potrzebujemy partii, które będą myśleć i działać w kontekście europejskim.
With science, don't think of skepticism as a thing or even science as a thing.
Nie należy myśleć o sceptycyzmie czy nauce jako rzeczownikach.
We must think about the Madagascan people, who need our support.
Musimy myśleć o narodzie madagaskarskim, który potrzebuje naszego wsparcia.
So I think in terms of the fact that math has been liberated from calculating.
Można więc uważać, że matematyka została uwolniona od obliczeń.
The Council seems to think it should be non-binding and voluntary.
Rada wydaje się uważać, że prawo to powinno być niewiążące i dobrowolne.
I think we should be careful not to miss the point here.
Sądzę, że powinniśmy uważać, aby tego aspektu tutaj nie przeoczyć.
They have to think that they did something and that they want to share it with you.
Muszą sądzić, że czegoś dokonali i że chcą się tym z wami podzielić.
Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.
Niektórzy zgromadzeni mogą sądzić, że postępowanie było prowadzone w języku rosyjskim.
It would be foolish to think that these matters can be resolved in a few minutes.
Niemądrze byłoby sądzić, że sprawy te można rozstrzygnąć w kilka minut.
So I think economically, the critical issue really is to now think through.
Sądzę, że najważniejsze teraz jest, żeby to porządnie przemyśleć pod kątem ekonomii.
We need to think seriously about developing safe nuclear energy.
Musimy poważnie przemyśleć rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej.
The European Aviation Safety Agency must think again.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego musi to ponownie przemyśleć.
to think
So I think in terms of the fact that math has been liberated from calculating.
Można więc uważać, że matematyka została uwolniona od obliczeń.
The Council seems to think it should be non-binding and voluntary.
Rada wydaje się uważać, że prawo to powinno być niewiążące i dobrowolne.
Nor should you think that we are indifferent to the absorption capacity of the European Union.
Nie powinni państwo również uważać, że jesteśmy obojętni wobec zdolności przyjmowania nowych członków przez Unie Europejską.
We have a special brain system that lets us think about what other people are thinking.
Specjalny układ mózgowy pozwala nam rozważać cudze myśli.
And so people begin thinking in terms of electricity to produce convulsions.
No i tak zaczęto rozważać używanie elektryczności do wywoływania drgawek.
I think, under the Rules, we have one blue card and not six or seven.
Zgodnie z Regulaminem powinniśmy chyba rozważać jedno pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki, a nie sześć czy siedem.
volume_up
przypuszczać {nedoko. slov.}
So, with all of these things put together, I think that the chances of life are much greater than I would've ever thought.
Istnienie życia staje się bardziej prawdopodobne, Istnienie życia staje się bardziej prawdopodobne, niż mogłam przypuszczać.
I think you've already heard the figures.
Przypuszczam, że już zaznajomiliście się ze statystykami.
If I know him well enough, I think that this is definitely in his interests and that he will show openness and willingness to listen.
Na tyle, na ile go znam, mogę przypuszczać, że leży to dokładnie w polu jego zainteresowania i że okaże on otwartość i chęć do słuchania.
And this is a subject that I would love to think about together.
Jest to temat o którym bardzo bym chciała wspólnie rozmyślać.
And I think if something is done by one person it can be done by others.
Zacząłem rozmyślać, jeśli chłopiec mógł przeżyć bez oddychania przez tak długo to musi być sposób, żeby udało się to także mnie.
What first got me thinking about this was a blog post authored earlier this year by Derek K. Miller, who was a science and technology journalist who died of cancer.
Zacząłem o tym rozmyślać za sprawą pewnego wpisu na blogu prowadzonym wcześniej przez Dereka K.
One might think the time that has elapsed since then would have been sufficient for the Institute to have become operational.
Można byłoby mniemać, że upłynął od tego momentu wystarczający czas, by instytut rozpoczął działanie.
to think (také: to plan)
to think (také: to contemplate, to meditate)
volume_up
rozmyśliwać {nedoko. slov.} [zast.]
to think (také: to view)
volume_up
zapatrywać się {refl. sl.} [spis.]
to think
volume_up
zastanowić się {zv. sl. dok.}
Secondly, we need to think about the question of economic responsibility.
Po drugie, należy zastanowić się nad kwestią odpowiedzialności gospodarczej.
Now we have to think very carefully about the strategy for the way ahead.
Teraz musimy bardzo ostrożnie zastanowić się nad strategią dalszych działań.
We need to think carefully about the climate objectives of the past.
Musimy uważnie zastanowić się nad założeniami klimatycznymi z przeszłości.

Příklady použití pro "to think" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishTherefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
Dlatego też uważam, że współpracujący małżonkowie powinni mieć możliwość wyboru.
EnglishPollyanna, I think we should talk about you and your position in this community.
Pollyanno, teraz powiem ci o pozycji, którą będziesz zajmować tu w społeczeństwie.
EnglishI think we are all agreed that the common fisheries policy is in need of reform.
Sądzę, że wszyscy się zgadzamy, że wspólna polityka rybołówstwa wymaga reform.
EnglishWhen we think of the common agricultural policy, we think of mega-scale farming.
Kiedy myślimy o wspólnej polityce rolnej, myślimy o rolnictwie na olbrzymią skalę.
EnglishAnd I think when you synthesize this research, you start with three key insights.
Myślę, że dokonując syntezy tej pracy, zaczyna się od 3 kluczowych spostrzeżeń.
EnglishI also think that the theory of economic imbalances is rather vague and unclear.
Uważam też teorię zaburzeń równowagi gospodarczej za dość mglistą i niejasną.
EnglishWe think this is really very important, as has been shown by what has happened.
Naszym zdaniem walka ta jest bardzo ważna, czego dowodem były ostatnie wydarzenia.
EnglishI think that all the Members present are ready and willing to debate this matter.
Myślę, że wszyscy obecni posłowie są gotowi i chętni przedyskutować tę sprawę.
English(DE) Madam President, I think it is very important that we discuss this issue.
(DE) Pani przewodnicząca! Myślę, że to bardzo ważne, że debatujemy o tej sprawie.
EnglishTen years on, I do not think we should throw the baby out with the bathwater.
Po dziesięciu latach nie wydaje mi się, że powinniśmy wylewać dziecko z kąpielą.
EnglishSo that's the concept here for how we think this life extension ability exists.
To pojęcie pomaga nam zrozumieć istnienie zdolności organizmów do wydłużania życia
EnglishIt really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.
Naprawdę najwyższa pora pomyśleć o tym, co osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 100 lat.
EnglishI think that we are on the right path to concluding the negotiations this year.
Sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze do zakończenia negocjacji w roku bieżącym.
EnglishThat is one of the things that I think is important in developing this policy.
To jest jedna z ważnych kwestii - jak sądzę - przy wypracowywaniu tej polityki.
EnglishI think the Council is wrong to consider inactive working time a rest period.
Myślę, że Rada jest w błędzie uznając nieaktywny czas pracy za okres odpoczynku.
EnglishI think this is the best way to show our respect for the victims of the massacre.
Uważam, że to najlepszy sposób na okazanie naszego szacunku dla ofiar masakry.
EnglishI applaud that decision and I think that we need to do this for every commodity.
Przyklaskuję tej decyzji i sądzę, że powinno to dotyczyć wszystkich towarów.
EnglishI think Mr Lenarčič spoke at length about the instruments that should be used.
Pan Lenarčič szczegółowo omówił narzędzia, jakie należy w tej sprawie wykorzystać.
EnglishI think it a great shame that we are having to hold such a debate here today.
Uważam, że sam fakt, że musimy dziś przeprowadzać tę debatę, przynosi nam ujmę.
EnglishI think we should heed the words of the Research Commissioner, Mrs Geoghegan-Quinn.
Uważam, że powinniśmy wziąć sobie do serca słowa pani komisarz Geoghegan-Quinn.