anglicko-polsko překlad pro "the fourteenth"

EN

"the fourteenth" polský překlad

Viz příklady pro použití "the fourteenth" v kontextu.

Podobné překlady pro "the fourteenth" polsky

the člen
the spojka
Polish
fourteenth přídavné jméno

Příklady použití pro "the fourteenth" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Englishfor the fourteenth, Mattithiah, his sons and his brethren, twelve:
Czternasty na Matytyjasza, na synów jego i na braci jego dwanaście.
EnglishAnd the children of the captivity kept the passover upon the fourteenth [day] of the first month.
Obchodzili też ci, co przyszli z niewoli, swięto przejścia czternastego dnia miesiąca pierwszego.
Englishthe thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
Na Huppa trzynasty, na Jesebaba czternasty;
Englishto enjoin them that they should keep the fourteenth day of the month Adar, and the fifteenth day of the same, yearly,
Stanowiąc im, aby obchodzili dzień czternasty miesiąca Adar, i dzień piętnasty tegoż miesiąca na każdy rok,
EnglishAnd Josiah kept a passover unto Jehovah in Jerusalem: and they killed the passover on the fourteenth [day] of the first month.
Potem obchodził Jozyjasz w Jeruzalemie święto przejścia Panu; i zabili baranka wielkanocnego czternastego dnia, miesiąca pierwszego.
EnglishIn the first [month], on the fourteenth day of the month at even, ye shall eat unleavened bread, until the one and twentieth day of the month at even.
Zaczem wezwawszy król Egipski onych bab, mówił do nich: Czemuście to uczyniły, żeście żywo zachowały chłopiątka?
English[This was done] on the thirteenth day of the month Adar; and on the fourteenth day of the same they rested, and made it a day of feasting and gladness.
Poczęli dnia trzynastego miesiąca Adar, a przestali dnia czternastego tegoż miesiąca, a sprawowali tegoż dnia uczty i wesela.
EnglishNow in the fourteenth year of king Hezekiah did Sennacherib king of Assyria come up against all the fortified cities of Judah, and took them.
Potem czternastego roku króla Ezechyjasza ruszył się Sennacheryb, król Assyryjski, przeciw wszystkim miastom Judzkim obronnym, i wziął je.
EnglishIn the first [month], in the fourteenth day of the month, ye shall have the passover, a feast of seven days; unleavened bread shall be eaten.
Pierwszego miesiąca, czternastego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieć święto przejścia, święto siedm dni, których chleby przaśne jedzone będą.
EnglishAnd in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaim in Ashteroth-karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-kiriathaim,
I nazwał Bóg światłość dniem a ciemność nazwał nocą; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień pierwszy.
EnglishNow it came to pass in the fourteenth year of king Hezekiah, that Sennacherib king of Assyria came up against all the fortified cities of Judah, and took them.
I stło się czternastego roku królowania Ezechyjasza, że przyciągnął Sennacheryb, król Assyryjski, przeciwko wszystkim miastom Judzkim obronnym, i pobrał je.
EnglishBut when the fourteenth night was come, as we were driven to and fro in the [sea of] Adria, about midnight the sailors surmised that they were drawing near to some country:
A gdy przyszła noc czternasta, a myśmy się błąkali po morzu Adryjatyckiem, około północy zdało się żeglarzom, iż się im okazywała niektóra kraina.
EnglishAnd while the day was coming on, Paul besought them all to take some food, saying, This day is the fourteenth day that ye wait and continue fasting, having taken nothing.
A między tem niż się rozedniało, napominał Paweł wszystkie, aby pokarm przyjęli, mówiąc: Dziś temu czternasty dzień, jako czekając trwacie bez pokarmu, nic nie jedząc.
EnglishThirdly, regarding the fourteenth directive - which we know Mr McCreevy is not very much in favour of - you repeated the same arguments he put forward.
Po trzecie, w odniesieniu do czternastej dyrektywy - której pan komisarz McCreevy nie jest specjalnym zwolennikiem - wysuwa pan, panie komisarzu, takie same argumenty, jakie on przedstawił.

Jiná slova

English
  • the fourteenth

Více překladů v bab.la česko-anglickém slovníku.