anglicko-polsko překlad pro "the following issues"

EN

"the following issues" polský překlad

Viz příklady pro použití "the following issues" v kontextu.

Příklady použití pro "the following issues" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIn addition, the following issues should be included in the RMP proposal:
Ponadto w propozycji RMP powinny zostać zawarte następujące zagadnienia:
English. - (PL) I should like to draw the attention of the House to the following issues.
na piśmie. - (PL) Chciałbym zwrócić uwagę na następujące kwestie:
EnglishI consider that in future the Commission and Council need to pay greater attention to the following issues.
Uważam, że w przyszłości Komisja i Rada muszą zwrócić więcej uwagi na następujące kwestie.
EnglishHowever, I would like to draw your attention to the following issues:
Chcę jednak zwrócić uwagę na następujące problemy:
English. - Mr President, I would like to draw your attention to the following issues.
w imieniu grupy Verts/ALE. - Panie przewodniczący! Chciałabym zwrócić uwagę na następujące kwestie.
EnglishThe following issues emerge from our preliminary thinking:
Z naszych wstępnych ustaleń wynika, co następuje:
EnglishGermany (referring Member State) identified the following issues, each affecting several sections of the SPC.
Niemcy (referencyjne państwo członkowskie) zidentyfikowały następujące kwestie, z których każda dotyczy kilku punktów ChPL:
EnglishThe Foundation organises its work around three core areas of expertise, with a focus on the following issues:
Fundacja skupia swoją działalność na trzech głównych dziedzinach specjalistycznych, kładąc szczególny nacisk na następujące zagadnienia:
English(PL) Mr President, Commissioner, I have taken the floor in the debate on the budget for 2008 in order to raise the following issues.
Pani Komisarz! Zabierając głos w debacie dotyczącej budżetu na rok 2008 chcę zwrócić uwagę na następujące kwestie.
EnglishThe CHMP assessed the proposed wording provided by the MAH, and particular attention was given to the following issues:
CHMP ocenił proponowane sformułowania przedstawione przez podmiot odpowiedzialny i szczególną uwagę zwrócił na następujące kwestie:
EnglishThe CHMP assessed the proposed wording provided by the MAH, and particular attention was given to the following issues:
CHMP ocenił proponowane sformułowania przedstawione przez podmiot odpowiedzialny, a szczególną uwagę zwrócono na następujące kwestie:
EnglishIn this context, I would like to know whether the Commission and the Council intend to raise the following issues with the US authorities.
Ze względu na to chciałabym wiedzieć, czy Komisja i Rada zamierzają podjąć następujące kwestie w rozmowach z władzami USA.
EnglishI believe that it is necessary, even if these are only cosmetic changes, that we should look in particular at the following issues.
Uważam, że, nawet jeśli są to zmiany jedynie kosmetyczne, konieczne jest, byśmy spojrzeli w szczególności na następujące kwestie.
EnglishMr President, in taking the floor in this debate on behalf of the UEN Group, I wish to draw attention to the following issues.
w imieniu grupy UEN. - Panie Przewodniczący! Zabierając głos w tej debacie w imieniu grupy UEN chcę zwrócić uwagę na następujące kwestie.
English. - (PL) As I take the floor in a debate devoted to combating tax fraud, I should like to draw attention to the following issues.
na piśmie. - Zabierając głos w debacie poświęconej zwalczaniu przestępstw podatkowych, chcę zwrócić uwagę na następujące kwestie.
EnglishBefore you place a new order, you may want to consider the following issues that users often encounter when making purchases online:
Przed złożeniem nowego zamówienia weź pod uwagę następujące kwestie, z którymi użytkownicy często mają do czynienia podczas dokonywania zakupów online:.
EnglishMadam President, I voted in favour of adopting the report by Mrs McGuinness, but I would like to draw attention to the following issues in particular.
Pani przewodnicząca! Głosowałam za przyjęciem sprawozdania pani poseł McGuinness, lecz chciałabym zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii.
EnglishIn Lisbon it was therefore possible to reach agreement on the following issues, enabling us to finalise the agreement on the Treaty:
A zatem w Lizbonie możliwe było osiągnięcie porozumienia w odniesieniu do następujących kwestii, umożliwiając nam sfinalizowanie porozumienia w sprawie Traktatu:
EnglishAs I explained, the Commission is currently examining innovative financing at a global level and is paying particular attention to the following issues.
Jak wyjaśniłem, Komisja aktualnie przygląda się innowacyjnym rozwiązaniom finansowym na szczeblu globalnym i poświęca szczególnie dużo uwagi następującym kwestiom.
English. - (PL) Mr President, Commissioner, on behalf of the UEN Group, I wish to draw your attention to the following issues in the debate on budgetary priorities for 2009.
Pani Komisarz! W debacie poświęconej priorytetom budżetowym na rok 2009 chcę w imieniu grupy UEN zwrócić uwagę na następujące kwestie.

Jiná slova

English
  • the following issues

V česko-anglickém slovníku najdete více překladů.