anglicko-polsko překlad pro "task"

EN

"task" polský překlad

volume_up
task {podstatné jméno}
volume_up
task {příd. jm.}

EN task
volume_up
{podstatné jméno}

task (také: assignment, chore, duty, exercise)
Presumably, that will be the task of the European Parliament and its Members.
To zadanie przypuszczalnie przypadnie Parlamentowi Europejskiemu i jego posłom.
They have had a difficult task, a very difficult task.
Mieli do wykonania trudne zadanie, bardzo trudne zadanie.
A key task is to incorporate a project approach into the new strategy.
Główne zadanie polega na zastosowaniu w nowej strategii podejścia projektowego.
Perhaps the task of the third act is to finish up the task of finishing ourselves.
Być może zadaniem trzeciego aktu jest dokończenie pracy nad samym sobą.
Wychowywanie dzieci to ogromna praca.
Finally, a further important task is work on the objectives and the multiannual financial frameworks for 2014-2020.
Wreszcie ważnym zadaniem jest praca nad celami i wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020.

Synonyma (anglicky) pro "task":

task

Příklady použití pro "task" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe first and most urgent task would be the simplification of bureaucratic burdens.
Pierwszym i najpilniejszym zadaniem jest uproszczenie procedur biurokratycznych.
EnglishHowever, the most important and most difficult task is to change people's habits.
Jednakże najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem jest zmiana nawyków ludzi.
EnglishIn my opinion, reducing emissions in this industry will be a very difficult task.
Uważam, że zmniejszenie emisji w tym sektorze będzie bardzo trudnym zadaniem.
EnglishIt would be good to have a task force but it would be even better without it.
Powołanie grupy zadaniowej byłoby słuszne, ale jeszcze lepiej będzie bez niej.
EnglishAnd I myself am aware, Mr Cohn-Bendit, that we face an extremely daunting task.
Zdaję sobie sprawę, panie pośle Cohn-Bendit, że czeka nas przytłaczający ogrom pracy.
EnglishIt is perhaps this body which will take on this task for the coming years.
Być może ta właśnie instytucja podejmie się tego zadania w nadchodzących latach.
EnglishIt should not be the EU's task to force countries to use more pesticides.
Zadaniem UE nie powinno być zmuszanie krajów do większego stosowania pestycydów.
EnglishAnother essential task is drawing up a reasonable technology transfer policy.
Kolejnym istotnym zadaniem jest opracowanie rozsądnej polityki transferu technologii.
English(FI) Madam President, it will be a challenging task to draft next year's budget.
(FI) Pani przewodnicząca! Sporządzenie przyszłorocznego budżetu będzie ambitnym zadaniem.
EnglishIn my view, however, this also means that the protection of water is a permanent task.
Moim zdaniem jednak oznacza to również, że ochrona wody jest zadaniem stałym.
EnglishOur first task was therefore to embrace multiculturalism and differences.
Naszym pierwszym zadaniem było zatem ogarnięcie wielokulturowości oraz różnic.
EnglishCertainly combating inflation is and will continue to be our main task.
Z całą pewnością zwalczanie inflacji jest i pozostanie naszym głównym zadaniem.
EnglishIt deserves support in this difficult task, and the Commission supports Greece.
Zasługuje na wsparcie w realizacji tego trudnego zadania i Komisja udziela tego wsparcia.
EnglishI hope that the work of the task force will soon produce concrete results.
Mam nadzieję, że prace grupy roboczej szybko zaowocują konkretnymi efektami.
EnglishThat the task is possible is clear from the rates already achieved in some countries.
Wskaźniki osiągnięte już w niektórych krajach pokazują, że jest to możliwe.
EnglishTheir task was to bring bits home for our boffins to play about with.
Ich zadaniem było przywieźć fragmenty, aby nasi naukowcy mogli się nimi pobawić.
EnglishParliament has to prepare itself for the new task of the comitology procedure.
Parlament musi się przygotować do nowego zadania procedury komitetowej.
EnglishYou can do it, but I believe that a joint task will be much better than a separate one.
315. Możecie to robić, ale uważam, że działanie wspólne będzie lepsze niż oddzielne.
EnglishPerhaps the task of the third act is to finish up the task of finishing ourselves.
Być może zadaniem trzeciego aktu jest dokończenie pracy nad samym sobą.
English(DE) Mr President, Commissioner, you certainly do not have an easy task.
(DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Z pewnością nie ma pan łatwego zadania.