anglicko-polsko překlad pro "table"

EN

"table" polský překlad

volume_up
table {podstatné jméno}
volume_up
Table {podstatné jméno}

EN table
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

table (také: chart)
The table below plots the different scenarios that could happen as a result.
Poniższa tabela przedstawia możliwe konsekwencje przedstawionych sytuacji.
An appropriate amount of solvent (see dilution table) is drawn up into a syringe.
Do strzykawki nabrać odpowiednią ilość rozpuszczalnika (patrz tabela rozcieńczania).
An appropriate amount of solvent (see dilution table) is drawn up into a syringe.
Do strzykawki nabrać odpowiednią ilość rozpuszczalnika 47 (patrz tabela rozcieńczania).
table
They are in an honourable place, adorning the President's table.
Stoją na honorowym miejscu, zdobiąc stół przewodniczącego.
It must lay its cards on the table now in order to relaunch the negotiations.
Obecnie Unia musi wyłożyć karty na stół, aby wznowić negocjacje.
She hath killed her beasts; She hath mingled her wine; She hath also furnished her table:
Pobiła bydło swoje, roztworzyła wino swoje, i stół swój przygotowała;
table (také: chart)
The table below is an example of how an appropriate dose is calculated:
Poniższa tabelka stanowi przykład, jak wyliczyć właściwą dawkę leku
table (také: blank, box, column, field)

2. IT

table
The table below plots the different scenarios that could happen as a result.
Poniższa tabela przedstawia możliwe konsekwencje przedstawionych sytuacji.
An appropriate amount of solvent (see dilution table) is drawn up into a syringe.
Do strzykawki nabrać odpowiednią ilość rozpuszczalnika (patrz tabela rozcieńczania).
An appropriate amount of solvent (see dilution table) is drawn up into a syringe.
Do strzykawki nabrać odpowiednią ilość rozpuszczalnika 47 (patrz tabela rozcieńczania).

3. sport

table
They are in an honourable place, adorning the President's table.
Stoją na honorowym miejscu, zdobiąc stół przewodniczącego.
It must lay its cards on the table now in order to relaunch the negotiations.
Obecnie Unia musi wyłożyć karty na stół, aby wznowić negocjacje.
She hath killed her beasts; She hath mingled her wine; She hath also furnished her table:
Pobiła bydło swoje, roztworzyła wino swoje, i stół swój przygotowała;
table (také: takeoff)
For the purpose of this table a cut off of 5 % was used for inclusion of all events where the reporter considered a possible relationship to pemetrexed.
W tabeli przyjęto 5 % jako wartość progową częstości występowania wszystkich zdarzeń, w przypadku których osoba je rejestrująca brała pod uwagę możliwość związku z podawaniem pemetreksedu

Synonyma (anglicky) pro "table":

table

Příklady použití pro "table" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishToday, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
Dziś siedzimy przy stole i staramy się znaleźć metodę negocjowania tych kwestii.
EnglishThe Commission is ready to put concrete measures on the table in the autumn.
Komisja jest przygotowana, aby jesienią przedstawić konkretne środki do dyskusji.
EnglishThat is why the European Union was the first to put some money on the table.
Dlatego Unia Europejska jako pierwsza złożyła konkretne zobowiązania finansowe.
EnglishThis is on the table and, in some Member States, this is being implemented.
Wniosek został złożony i w niektórych państwach członkowskich jest już wdrażany.
EnglishAs you know, the Commission intends to table legal proposals in the autumn.
Jak Państwu wiadomo, jesienią Komisja zamierza przedłożyć wnioski ustawodawcze.
EnglishThe recommended dose of Tamiflu oral suspension is indicated in the table below.
Zalecane dawki doustnej zawiesiny Tamiflu przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.
EnglishDetailed information on dosage recommendations is provided in the following table:
Szczegółowe informacje o zalecanym dawkowaniu podane są w poniższej tabeli:
EnglishThe response to treatment in both of these trials is presented in Table 4. uc
Odpowiedź na leczenie uzyskana w tych dwóch badaniach przedstawiona jest w Tabeli 4.
EnglishThe efficacy data generated in this study are summarised in the table below:
Dane dotyczące skuteczności uzyskane w tym badaniu są podsumowane w tabeli poniżej:
EnglishTable 4 Incidence of Death/ CEC-Assessed MI (« Treated as Randomised» Population)
Częstość zgonów/ MI oceniona przez CEC (zgodnie z randomizowaną populacją)
EnglishResponse rates at the end of follow-up for the two studies are presented in Table 5.
Odsetki odpowiedzi pod koniec okresu obserwacji obu badań przedstawiono w tabeli 5.
EnglishIt is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
To szczególne posiedzenie Rady, ponieważ program obejmuje niewiele spraw.
EnglishItaly was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Wówczas potępiono Włochy i nadal nie przedłożono żadnego stosownego planu.
EnglishThe rates of response for the two treatment arms are reported in Table 7.
Wskaźniki odpowiedzi dla dwóch badanych grup zostały przedsytwaione w Tabeli 7.
EnglishTable 3 Xeloda Dose Reduction Schedule (3-weekly Cycle or Continuous Treatment)
Schemat zmniejszania dawek produktu Xeloda (w cyklu 3- tygodniowym lub terapii ciągłej)
EnglishTo this end, it is not enough to table resolutions in the Security Council.
W tym celu nie wystarczy składać projektów rezolucji w Radzie Bezpieczeństwa.
EnglishLet us now come to the table so that we can produce a good Working Time Directive.
Zasiądźmy zatem do stołu, by wspólnie opracować dobrą dyrektywę w sprawie czasu pracy.
EnglishThe response to treatment in both of these trials is presented in Table 4. uc
u Odpowiedź na leczenie uzyskana w tych dwóch badaniach przedstawiona jest w Tabeli 4.
EnglishThe results for the 40 mg every other week dose are summarised in Table 3.
Wyniki uzyskane po podawaniu dawki 40 mg co drugi tydzień przedstawiono w Tabeli 3.
EnglishHence, in my opinion, the option of a 30% reduction must be kept expressly on the table.
Dlatego moim zdaniem należy zdecydowanie utrzymać wariant redukcji emisji o 30 %.