anglicko-polsko překlad pro "sufficiently"

EN

"sufficiently" polský překlad

volume_up
sufficient {příd. jm.}

EN sufficiently
volume_up
{příslovce}

sufficiently (také: adequately, enough)
Moreover, there is a total lack of sufficiently strong control mechanisms.
Ponadto występuje całkowity brak wystarczająco skutecznych mechanizmów kontrolnych.
Work criteria for downsizing companies are sufficiently clear and fair.
Kryteria zmniejszania zatrudnienia w firmach są wystarczająco jasne i uczciwe.
The procedures are not sufficiently precise and leave room for interpretation.
Procedury nie są wystarczająco precyzyjne i pozostawiają możliwość różnych interpretacji.
The country sufficiently fulfils the Copenhagen political criteria.
Kraj ten w wystarczającym stopniu spełnia polityczne kryteria kopenhaskie.
In the Commission's assessment, Turkey fulfils the political criteria sufficiently.
W ocenie Komisji Turcja w wystarczającym stopniu spełnia kryteria polityczne.
The technology proposed for the new reactors did not sufficiently address this issue.
Proponowana technologia dla nowych reaktorów nie rozwiązywała tego problemu w wystarczającym stopniu.

Příklady použití pro "sufficiently" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe pharmacokinetics in other races have not been sufficiently evaluated.
Właściwości farmakokinetycznych nie badano wśród przedstawicieli innych ras.
EnglishThe tragedy of that protracted stagnation isn't sufficiently recognized, I think.
Myślę, że tragedia ciągłej stagnacji nie jest dostatecznie przebadana.
EnglishI am not sufficiently informed about the precise situation in Austria.
Nie mam wystarczających informacji, jak dokładnie wygląda sytuacja w Austrii.
EnglishFunds were not spent effectively and were not sufficiently evaluated.
Środki nie były wydawane w sposób efektywny i nie podlegały wystarczającej ocenie.
EnglishAs you all know, the last reform in 2002 was not sufficiently successful.
Jak państwu wiadomo, ostatnia reforma w 2002 roku nie była zbyt pomyślna.
EnglishThis is a first step, Mr Jouyet, but this step still needs to be sufficiently significant.
Jest to dopiero pierwszy krok, panie Jouyet, lecz mimo to musi to być krok znaczący.
Englishprudent fiscal policies which are sufficiently flexible to provide buffers for bad times.
rozważną politykę fiskalną, dostatecznie elastyczną, by absorbować wahania koniunktury.
EnglishThey were voting 'no' because this did not go in a sufficiently federalist direction.
Głosowali na "nie”, ponieważ obrany przez nas kierunek nie był dostatecznie federalistyczny.
EnglishThis very simple benchmark is still not being sufficiently recognised by GPs.
Ten bardzo prosty poziom odniesienia wciąż nie znajduje dostatecznej akceptacji wśród lekarzy.
EnglishIf any infection of your lungs or airways is found, you must be treated sufficiently before
W przypadku stwierdzenia zakażenia w obrębie płuc lub dróg oddechowych pacjent powinien
EnglishThis aid needs to be supplied for a sufficiently long period of time.
Pomoc ta winna być dostarczana w dostatecznie długim horyzoncie czasowym.
EnglishWe have to achieve a sufficiently critical dimension, as they have done in the United States.
Musimy osiągnąć dostateczną masę krytyczną, jak dokonano tego w Stanach Zjednoczonych.
EnglishThe CHMP was concerned that the effectiveness of Orplatna had not been sufficiently shown.
CHMP wyraził zastrzeżenia co do niedostatecznego wykazania skuteczności preparatu Orplatna.
EnglishThese reforms are often misrepresented but not sufficiently implemented.
Te reformy są często fałszywie interpretowane, lecz nie są w odpowiednim stopniu realizowane.
EnglishThis is not expressed sufficiently in the resolution, which is why I did not vote in favour.
Nie dano temu wystarczającego wyrazu w rezolucji, dlatego zagłosowałem za jej odrzuceniem.
EnglishI think that this is a sufficiently large force for us to be able to take serious action.
Uważam, że takie siły wystarczą do podjęcia zdecydowanych działań.
EnglishI am abstaining from the vote, because some points are still not worded sufficiently clearly.
Wstrzymuję się od głosu z uwagi na niedostatecznie wyraźne sformułowanie niektórych punktów.
EnglishHowever, it is not sufficiently strongly worded as far as relations with Russia are concerned.
Niedostatecznie silnie jednak wyraża się na temat stosunków z Rosją.
EnglishThat is not the traditional problem; we are sufficiently up to speed.
Nie jest to tradycyjny problem; jesteśmy na odpowiednim poziomie.
EnglishI think businesses are not sufficiently aware of the importance of that, of giving that information.
Myślę, że przedsiębiorstwa nie do końca zdają sobie sprawę z wagi tego typu informacji.