EN sound
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

sound (také: audio, noise, tone)
The sound made flicking a wall switch off is of a completely different nature.
Dźwięk jaki wydaje wyłączanie światła, ma kompletnie inną naturę.
Or is it the amplified sound of a synapse firing in the brain of a cockroach?
Czy też jest to wzmocniony dźwięk wypalającej synapsy w mózgu karalucha?
If you push the plunger completely, you will hear a ‘ click’ sound.
Jeżeli tłok zostanie przesunięty do końca, słychać będzie dźwięk kliknięcia.
sound (také: resonance, timbre)
The sound quality, or the sound of the sound is how I like to describe timbre, tone color -- they cannot tell these things whatsoever.
Jakość dźwięku, czy też brzmienie dźwięku, jak lubię określać barwę, kolor tonu nie potrafią tego rozróżnić.
You have to figure out the sounds of each of these pictures such that the entire sequence makes sense.
Trzeba odgadnąć brzmienie każdego z tych obrazków, tak aby cały ciąg miał sens.
sound (také: reverberation)
This is the sound of one hand clapping.
Oto odgłos klaskania jedną ręką.
This is another sound from my group.
To następny odgłos z naszej grupy.
♫ the sound of a primal scream ♫
Odgłos pierwotnego krzyku ♫
sound (také: sound system, PA)
There doesn't need to be any live performing musicians whatsoever, and the sound systems are good.
. ~~~ Nagłośnienie jest dobre.
The sound system was kind of decent.
Nagłośnienie było przyzwoite.
sound (také: letter)
sound
sound (také: comment, cry, opinion, voice)
With trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, Jehovah.
Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.
The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!
Głos krzyku z Choronaim: O spustoszenie i zburzenie wielkie!
But where does this sound, commonly described as a click, come from?
Ale skąd ten głos, powszechnie opisywany jako pstryk, się wywodzi?

2. medicína

sound (také: bougie, probe)
sound (také: bougie)

3. geografie

sound

Příklady použití pro "sound" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHe has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
Przygotował naprawdę dobre sprawozdanie w ścisłej współpracy z kontrsprawozdawcami.
EnglishThe sound that you're hearing are the actual emission spectrums of these atoms.
Słyszymy widmo emisyjne tych atomów. ~~~ Słyszymy widmo emisyjne tych atomów.
EnglishAt the simplest, you move away from unpleasant sound and towards pleasant sounds.
Mówiąc najprościej, odsuwamy się od nieprzyjemnych dźwięków w stronę miłych.
EnglishIf you're listening consciously, you can take control of the sound around you.
Jeśli słuchacie świadomie, możecie przejąć kontrolę nad dźwiękiem wokół Was.
EnglishIt is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia opartego na badaniach wrażliwości.
EnglishI believe that the report we have adopted offers sound backing for these objectives.
Wierzę, że przyjęte przez nas sprawozdanie zawiera mocne poparcie tych celów.
EnglishMusic is not the only kind of sound, however, which affects your emotions.
Muzyka nie jest jednak jedynym rodzajem dźwięku, który oddziałuje na nasze emocje.
EnglishMusic is the most powerful sound there is, often inappropriately deployed.
Muzyka jest najpotężniejszym z dźwięków, często niewłaściwie wykorzystywanym.
EnglishI urge the Commissioner to take a sound, scientific and evidence-based approach.
Wzywam komisarza, aby przyjął solidne, naukowe i oparte na materiale dowodowym podejście.
EnglishAfter all, we need facts in order to be able to take politically sound decisions.
W końcu potrzebujemy faktów, aby móc podjąć sensowne decyzje polityczne.
EnglishI was far less clear that the quality of the decisions on economic policy were as sound.
Mniej oczywista wydała mi się jakość decyzji dotyczących polityki gospodarczej.
EnglishMr Saryusz-Wolski has produced a sound report, and it is one that we will support.
Pan poseł Saryusz-Wolski przygotował solidne sprawozdanie i poprzemy je.
EnglishShe has always been a fair partner and we have found reasonable and sound compromises.
Zawsze była uczciwym partnerem i osiągnęliśmy rozsądne i solidne kompromisy.
EnglishTherefore, I believe that dividing them into three categories is not a sound measure.
Dlatego też uważam, że dzielenie ich na trzy kategorie nie jest rozsądnym działaniem.
EnglishHe that separateth himself seeketh [his own] desire, And rageth against all sound wisdom.
Człowiek swej myśli, szuka tego, co mu się podoba, a w każdą rzecz wtrąca się.
EnglishHe layeth up sound wisdom for the upright; [He is] a shield to them that walk in integrity;
On zachowuje uprzejmym prawdziwą mądrość; on jest tarczą chodzącym w szczerości,
EnglishHow can we tell the difference between the sound of the Sun and the sound of a pulsar?
Jak możemy usłyszeć różnicę pomiędzy dźwiękiem Słońca, a dźwiękiem pulsara?
EnglishI hope that Sweden will promote such environmentally sound development.
Mam nadzieję, że Szwecja będzie wspierać taki przyjazny dla środowiska rozwój.
EnglishThe very best way of protecting the soil is through sound agriculture and farming.
Nic lepiej nie chroni gleby niż racjonalna gospodarka rolna, rolnictwo.
EnglishI am convinced that the decision this House reaches will be a sound one.
Jestem przekonany, że decyzje podejmowane przez tę Izbę będą godne zaufania.