anglicko-polsko překlad pro "shadow"

EN

"shadow" polský překlad

volume_up
shadow {podstatné jméno}
PL

EN shadow
volume_up
{podstatné jméno}

shadow (také: shade, hint)
And Zebul said unto him, Thou seest the shadow of the mountains as if they were men.
Któremu odpowiedział Zebul: Cień góry ty widzisz, jakoby ludzie.
We can say light is civilization, shadow is barbaria.
Możemy powiedzieć, iż światło to cywilizacja, cień to barbarzyństwo.
Man is like to vanity: His days are as a shadow that passeth away.
Człowiek marności jest podobny; dni jego jako cień pomijający.

Příklady použití pro "shadow" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHe has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
Przygotował naprawdę dobre sprawozdanie w ścisłej współpracy z kontrsprawozdawcami.
EnglishI congratulate the rapporteur and the shadow rapporteur as well the Commissioner.
Gratuluję sprawozdawcy oraz współsprawozdawcom, jak również panu komisarzowi.
EnglishI would also like to thank the shadow rapporteurs from the various political groups.
Chciałabym także podziękować kontrsprawozdawcom z poszczególnych grup politycznych.
EnglishMay I also thank all the shadow rapporteurs for their excellent cooperation.
Chciałbym także podziękować wszystkim sprawozdawcom-cieniom za znakomitą współpracę.
EnglishWhat about the 'shadow' banking sector, with its extreme leveraging and speculation?
A co z szarą strefą bankowości, z jej ekstremalnym zadłużeniem i spekulacją?
EnglishI would first of all like to thank the shadow rapporteurs for the support they gave.
Po pierwsze chciałabym podziękować kontrsprawozdawcom za wsparcie, jakim nam służyli.
EnglishIn the last electoral term, I was the shadow rapporteur for reform of the sugar market.
W poprzedniej kadencji byłem kontrsprawozdawcą zajmującym się reformą rynku cukru.
EnglishI would like to thank Mr Lyon and all of the shadow rapporteurs for their work.
Chciałabym podziękować panu posłowi Lyonowi i wszystkim kontrsprawozdawcom za ich pracę.
EnglishThe fact that this is the case is largely down to my shadow rapporteurs.
Fakt, że tak się stało, jest w głównej mierze zasługą moich kontrsprawozdawców.
EnglishSuch as sat in darkness and in the shadow of death, Being bound in affliction and iron,
Którzy siedzą w ciemności i w cieniu śmierci, ściśnieni będąc nędzą i żelazem,
EnglishI would especially like to thank the rapporteurs and shadow rapporteurs.
Pragnę w szczególny sposób podziękować sprawozdawcom i sprawozdawcom pomocniczym.
EnglishLet me also thank the ITRE shadow rapporteurs for their constructive support.
Chciałbym także podziękować za konstruktywne wsparcie sprawozdawcom pomocniczym z IRTE.
EnglishAs the shadow rapporteur of the PSE Group, I put forward the following proposals:
Jako sprawozdawca pomocniczy grupy PSE przedkładam następujące wnioski:
EnglishAnd if you look in that red oval, that shadow was not supposed to be there.
I jeśli spojrzycie na to czerwone koło, to tego cienia nie powinno tam być.
EnglishI wish to thank the shadow rapporteurs, the Commission and the Portuguese Presidency.
Chciałbym podziękować sprawozdawcom pomocniczym, Komisji i prezydencji portugalskiej.
EnglishAs the shadow rapporteur for my group, I was given the role of arbiter.
Jako sprawozdawcy pomocniczemu mojej grupy, powierzona mi została rola arbitra.
EnglishI was shadow rapporteur for the PPE-DE Group and voted in favour of this report.
Pełniłam rolę kontrsprawozdawcy grupy PPE-DE i głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania.
EnglishI would also like to thank the shadow rapporteurs for their constructive cooperation.
Chciałbym także podziękować za konstruktywną współpracę sprawozdawczyniom pomocniczym.
EnglishI would like to thank you and the shadow rapporteurs again for your important work.
Chciałabym raz jeszcze podziękować Panu i wszystkim kontrsprawozdawcom za tę ważną pracę.
EnglishI again thank the rapporteurs and the shadow rapporteurs for the work that has been done.
Raz jeszcze dziękuję sprawozdawcom oraz kontrsprawozdawcom za wykonaną pracę.