EN savage
volume_up
{podstatné jméno}

savage
savage
volume_up
brutal {m} [hanl.]

Příklady použití pro "savage" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis Irish Government has no democratic mandate for its savage programme of cuts.
Rząd irlandzki nie ma żadnego demokratycznego mandatu dla swojego brutalnego programu cięć.
EnglishThe EU Council and Commission are also culpable in demanding savage cuts in Ireland.
Rada UE oraz Komisja są także winne żądań brutalnych cięć w Irlandii.
EnglishSuch slaughter is, rather, a custom of savage and primitive tribes, and we should not agree to it.
Są to raczej obyczaje dzikich, pierwotnych plemion. Nie powinniśmy się na to godzić.
EnglishOn 6 November 2010 in Moscow, unknown assailants inflicted a savage beating on the journalist Oleg Kashin.
6 listopada 2010 r. w Moskwie nieznani sprawcy ciężko pobili dziennikarza Olega Kaszyna.
EnglishSusan Savage-Rumbaugh (video): Let's go say hello to Austin first and then go to the A frame.
Przywitajmy się z Austinem, a potem chodźmy do chatki A.
EnglishAnticommunism has always accompanied the harshest and most savage attacks against the people.
Antykomunizm zawsze towarzyszył najostrzejszym i najbardziej brutalnym atakom kierowanym w stronę człowieka.
EnglishThis genocide had the character of genocidum atrox, savage murder, perpetrated with extreme cruelty.
Ludobójstwo to miało charakter genocidum atrox, czyli dzikiego, dokonanego ze szczególnym okrucieństwem.
EnglishThe death penalty is the most inhuman and savage punishment.
Kara śmierci jest najbardziej okrutną i nieludzką z kar.
EnglishHi, my name is Roz Savage and I row across oceans.
Witam, nazywam się Roz Savage. i wiosłuję przez oceany.
EnglishAll that savage grandeur, the steely glinting hooves, the eruptions driven from the creature's mighty innards,
Cały ten majestat dzikości stalowo lśniące kopyta, eksplozje, co swój początek brały z jego potężnych trzewi
EnglishThe methods were equally savage: burning alive, cutting open pregnant women's stomachs, beheading children with axes.
Metody były równie okrutne: palenie żywcem, rozpruwanie brzuchów ciężarnych kobiet, obcinanie dzieciom głów siekierą.
EnglishThey have nothing to do with the savage exploitation, repression and persecution suffered by workers in Turkey.
Nie mają one nic wspólnego z brutalnym wykorzystywaniem, represjami i prześladowaniami, które dotykają pracowników w Turcji.
Englishmusic has charms to soothe the savage breast
Englishmusic soothes the savage breast
EnglishThe state of emergency has been used to imprison the opposition with impunity and to impose savage restrictions on press freedom and freedom of speech.
Stan wyjątkowy został wykorzystany do bezkarnego więzienia opozycji oraz silnego ograniczenia wolności prasy i słowa.
EnglishInterim economic partnership agreements are the most savage form of agreement which the EU has required of developing countries to date.
Przejściowe umowy o partnerstwie gospodarczym są najbardziej okrutną formą umowy, jako UE zaproponowała dotychczas krajom rozwijającym się.
English(DE) Mr President, Commissioner, like the Commissioner, I would also like to send my condolences to the families of the victims of this savage attack.
(DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Tak jak pan komisarz chciałbym przekazać kondolencje rodzinom ofiar brutalnego ataku.
EnglishThe citizens of this country are living under a regime that does not respect human rights and maintains an extremely savage political police force.
Obywatele tego kraju żyją w reżimie, który nie przestrzega praw człowieka i utrzymuje niezwykle bezlitosne polityczne siły milicyjne.
EnglishOnce again the EU has proven that it is the enemy of the people, of immigrants and of refugees, by handing the hostages over to the savage exploitation of capital.
UE po raz kolejny udowodniła, że jest wrogiem ludzi, imigrantów i uchodźców, oddając zakładników na rzecz dzikiego wyzysku kapitału.
EnglishIndeed, the coalition government in the UK will tomorrow announce savage cuts of around GBP 83 billion which will affect every single person in the UK.
Faktycznie koalicyjny rząd Wielkiej Brytanii ogłosi jutro radykalne cięcia w wysokości około 83 miliardów funtów brytyjskich, które dotkną każdą jedną osobę w Wielkiej Brytanii.