EN to recur
volume_up
[recurred|recurred] {sloveso}

1. generál

to recur (také: to return, to revert)
to recur (také: to reappear, to hark back)
If symptoms recur, twice daily treatment with Protopy 0.1 % should be restarted.
Jeśli objawy powracają, należy ponownie zastosować Protopy 0, 1 % dwa razy na dobę.
It does not, however, explain environmental disasters, especially if the same phenomena recur every few years.
Nie stanowi on jednak wyjaśnienia dla klęsk żywiołowych, zwłaszcza gdy te same zjawiska powracają co kilka lat.
This is a recurring opinion here, and one which I hope the Commission will take further.
Często powraca tu taka opinia. Mam nadzieję, że Komisja nada tej sprawie dalszy bieg.
After ingestion of an overdosage of glimepiride, hypoglycaemia may occur, lasting from 12 to 72 hours, and may recur after initial recovery.
Po przedawkowaniu glimepirydu może wystąpić hipoglikemia, utrzymująca się od 12 do 72 godzin, która może nawrócić po początkowej poprawie.
to recur (také: to proselytise, to proselytize)
volume_up
nawracać {nedoko. slov.}
Subsequent intravenous administration is not contraindicated unless the reactions recur or worsen.
Nie ma przeciwwskazań do kolejnego podawania dożylnego, o ile odczyn nie nawraca i nie ulega nasileniu.
to recur
to recur
These episodes are of limited duration, temporally related to the injections and may recur after subsequent injections.
Objawy te występują w ograniczonym czasie trwania w zależności od kolejnych wstrzyknięć i mogą powtarzać się po kolejnych wstrzyknięciach.
to recur
volume_up
ponowić się {refl. sl.}
to recur

2. matematika

Příklady použití pro "to recur" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIf symptoms recur, twice daily treatment with Protopy 0.1 % should be restarted.
Jeśli objawy powracają, należy ponownie zastosować Protopy 0, 1 % dwa razy na dobę.
EnglishIf symptoms of cerebral oedema recur after re-introduction of treatment then betaine therapy
W razie nawrotu objawów obrzęku mózgu po wznowieniu leczenia należy bezpowrotnie
Englishif contractions recur, treatment with TRACTOCILE can be repeated up to three more times
jeśli skurcze macicy nawracają, leczenie lekiem TRACTOCILE może być powtarzane do trzech
EnglishA human and environmental disaster of this nature must never recur.
Katastrofa humanitarna i ekologiczna tego rodzaju nie powinna się nigdy powtórzyć.
EnglishWaste storage such as this - lakes of waste - really must not recur.
Składowanie odpadów takie jak to - w stawach osadowych - naprawdę nie może się powtórzyć.
EnglishThese reactions were generally transient and did not recur with treatment.
Reakcje te były na ogół przemijające i nie nawracały w miarę kontynuowania leczenia produktem Enbrel.
EnglishSubsequent intravenous administration is not contraindicated unless the reactions recur or worsen.
Nie ma przeciwwskazań do kolejnego podawania dożylnego, o ile odczyn nie nawraca i nie ulega nasileniu.
EnglishInfusion reactions rarely recur after the first treatment cycle with Caelyx (see section 4.2).
Reakcje związane z wlewem rzadko występują w kolejnych cyklach leczenia preparatem Caelyx (patrz punkt 4. 2).
EnglishI would not like these problems to recur with increasing frequency.
Nie chciałbym, aby te problemy powracały częściej.
EnglishThey then recur, I give them that same drug every week.
Kiedy wracają, podaję im ten sam lek co tydzień.
EnglishIt does not, however, explain environmental disasters, especially if the same phenomena recur every few years.
Nie stanowi on jednak wyjaśnienia dla klęsk żywiołowych, zwłaszcza gdy te same zjawiska powracają co kilka lat.
EnglishHowever, such crises recur again and again.
Jednakże takie kryzysy nieustannie się powtarzają.
EnglishThey then recur, I give them that same drug over 96 hours by continuous infusion, another 20 or 30 percent will respond.
Kiedy znowu przyjdą, podaję ten sam lek stale przez 96 godzin, dodatkowe 20 albo 30 procent wykazuje odpowiedź.
EnglishIf reactions do not recur, escalate the dose of Vectibix by 25 % increments until the recommended dose is reached.
Jeśli reakcje skórne nie nawracają, dawkę produktu należy stopniowo zwiększać o 25 %, aż do osiągnięcia zalecanego dawkowania.
EnglishIt was a surprise to find that Japanese technology had not kept pace with events that constantly recur in those areas.
Z zaskoczeniem przyjąłem wiadomość, że japońska technologia nie sprostała wydarzeniom, do których tak często dochodzi w tych regionach.
EnglishFirstly, the functioning of the Stability and Growth Pact needs to be strengthened so that this kind of situation does not recur.
Po pierwsze, zachodzi potrzeba wzmocnienia funkcjonowania paktu stabilności i wzrostu, tak aby sytuacja tego rodzaju nigdy się nie powtórzyła.
EnglishSustained carbohydrate intake and observation may be necessary because hypoglycaemia may recur after apparent clinical recovery.
monitorowany mimo ustąpienia objawów klinicznych hipoglikemii i otrzymać posiłek zawierający węglowodany, ponieważ hipoglikemia może się powtórzyć.
EnglishAlternatively, if a patient has stopped Humira and signs and symptoms of disease recur, Humira may be re-administered.
Ewentualnie, jeśli pacjent przerwał stosowanie produktu Humira, a objawy przedmiotowe i podmiotowe choroby nawróciły, można ponownie zacząć podawanie produktu Humira.
EnglishSustained carbohydrate intake and observation may be necessary because hypoglycaemia may recur after apparent clinical recovery.
Może być konieczne długotrwałe doustne podawanie węglowodanów i obserwacja pacjenta, ponieważ hipoglikemia może wystąpić ponownie po krótkotrwałej poprawie klinicznej.
EnglishSustained carbohydrate intake and observation may be necessary because hypoglycaemia may recur after apparent clinical recovery.
Pacjent powinien być monitorowany mimo ustąpienia objawów klinicznych hipoglikemii i otrzymać posiłek zawierający węglowodany, ponieważ hipoglikemia może się powtórzyć.