anglicko-polsko překlad pro "professionalism"

EN

"professionalism" polský překlad

volume_up
professionalism {podstatné jméno}
volume_up
profession {podstatné jméno}
EN

professionalism {podstatné jméno}

volume_up
professionalism
All of them were tireless, and showed great professionalism and ability.
Wszyscy oni niestrudzenie pracowali, pokazując wielki profesjonalizm i kompetencje.
Neutrality and professionalism also include the fact that we work only on the basis of proof.
Neutralność i profesjonalizm oznacza również, że działamy wyłącznie na podstawie dowodów.
The other thing is that it's about professionalism.
Inną rzeczą jest profesjonalizm.

Synonyma (anglicky) pro "profession":

profession
English

Příklady použití pro "professionalism" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThey display a professionalism from which a lot of Members of this Parliament could learn.
Są oni przykładem profesjonalizmu, którego mogłoby uczyć się wielu posłów w tym Parlamencie.
EnglishI congratulate the army on its professionalism in protecting the Republic's institutions.
Gratuluję armii profesjonalizmu w chronieniu instytucji republiki.
EnglishSo we started the Barefoot College, and we redefined professionalism.
Otwierając "Bosą uczelnię", zmieniliśmy definicję profesjonalizmu.
EnglishLet us leave it to those whose job it is and who do it with professionalism: journalists.
Zostawmy je tym, do których ono należy i którzy wykonają je w profesjonalny sposób: dziennikarzom.
EnglishThis will ensure its professionalism, effectiveness and unique character.
Zapewni jej to fachowość, skuteczność i unikalny charakter.
EnglishCare must be taken not to destroy professionalism and to maintain a European stamp on the missions.
Musimy uważać, by nie zmniejszyć profesjonalizmu misji i utrzymywać kontrolę nad każdą z nich.
EnglishI too would like to mention Mr Léglise-Costa, who led this initiative with great professionalism.
Chciałbym również wyróżnić pana Législe-Costę, który z ogromnym profesjonalizmem prowadził tę sprawę.
EnglishHowever, Piia Kauppi has also shown her professionalism in discussions over many other reports.
Pani poseł Piia Kauppi dowiodła również profesjonalizmu w dyskusjach dotyczących wielu innych sprawozdań.
EnglishAnd just as in the spirit of FIRST, gracious professionalism, they are quite proud of this, so they decide to share a drink.
Byli tak dumni, że w duchu profesjonalizmu jaki panuje w FIRST, postanowili się napić.
EnglishIt was conducted with great professionalism by all of the staff, both EU staff and locally-recruited staff.
Misja była prowadzona bardzo profesjonalnie przez cały personel - zarówno unijny, jak i zwerbowany na miejscu.
EnglishWe also talked about character and professionalism.
Mówimy też o charakterze i profesjonaliźmie.
EnglishI agree entirely: this shows with what professionalism and goodwill the Commission and Council do their work.
Całkowicie się z tym zgadzam: pokazuje to, z jakim profesjonalizmem i dobrą wolą Komisja i Rada wykonują swoją pracę.
EnglishIf we expect professionalism from other institutions, we must also take a more professional approach ourselves.
Jeżeli oczekujemy profesjonalizmu od innych instytucji, to sami również musimy przyjąć bardziej profesjonalne podejście.
EnglishHowever, the uniform, Europe-wide crisis management right down to a common language regime has not been characterised by professionalism.
Ale jednolite, ogólnoeuropejskie zarządzanie kryzysowe przekładające się na wspólny język nie wykazało się profesjonalizmem.
EnglishI can only re-emphasise the independence of EOMs, the coherence in their policies and among actors and particularly their professionalism.
Chciałabym jeszcze raz podkreślić ich niezależny charakter, spójność ich działań i uczestników oraz ich profesjonalne podejście.
EnglishHowever, this issue is related to a much greater problem - to the frequent lack of integrity and professionalism within police and security forces throughout Europe.
Jednak kwestia ta wiąże się z o wiele poważniejszym problemem - częstym brakiem spójności i profesjonalizmu sił policji i bezpieczeństwa w całej Europie.
EnglishAs you know, your compatriot, General Patrick Nash, is the commander of the operation and the Presidency of the Council wants to pay special tribute to his professionalism.
Jak pan wie, pański rodak, generał Patrick Nash, dowodzi tymi działaniami. Prezydencja Rady pragnie wyrazić szczególne uznanie dla jego patriotyzmu.
EnglishWe need professionalism from the other institutions, but we as a Parliament must also make an effort, otherwise we will not be able to stand up in front of the taxpayers.
Potrzebujemy profesjonalizmu ze strony innych instytucji, ale my, jako Parlament, również musimy podjąć wysiłek, w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli stawić czoła podatnikom.
EnglishI worked on both of those issues with the Secretary of State, Olivier Chastel, and I must say that I was always impressed by his cooperative spirit and high level of professionalism.
W obydwu tych kwestiach współpracowałem z sekretarzem stanu Olivierem Chastelem i muszę powiedzieć, że zawsze uderzał mnie jego duch współpracy i poziom profesjonalizmu.
EnglishI have known her well from the committee for five years now, and I know that whatever she does, she does with true care and professionalism, and this is one good indication of that.
Znam ją bardzo dobrze z komisji od pięciu lat i wiem, że do wszystkiego, co robi podchodzi ze szczególną starannością i profesjonalnie, czego dowodzi między innymi przedmiotowe sprawozdanie.