EN

produce {podstatné jméno}

volume_up
It must be possible to provide the relevant regional and seasonal produce.
Musi istnieć możliwość zapewnienia odpowiednich produktów regionalnych i sezonowych.
Europe is the largest importer of produce from the developing world.
Europa jest największym importerem produktów z krajów rozwijających się.
UKIP is committed to trade in agricultural produce under the terms of WTO rules.
UKIP opowiada się za handlem produktami rolnymi w ramach przepisów WTO.

Příklady použití pro "produce" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English., we hope to produce a more complete understanding of…
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
EnglishIf they fail to produce such a certificate, their chances of obtaining work vanish.
Jeśli takiego zaświadczenia nie przedstawią, nikną ich szanse na uzyskanie pracy.
EnglishDuring treatment with Extavia your body may produce substances called neutralising
W trakcie leczenia lekiem Extavia organizm pacjenta może wytwarzać substancje
EnglishIt does not stimulate insulin secretion and therefore does not produce hypoglycaemia.
Nie stymuluje wydzielania insuliny i z tego powodu nie prowadzi do hipoglikemii.
EnglishOnly harmonised and effective action will produce results on an EU-wide scale.
Jedynie zharmonizowane i skuteczne działania przyniosą wyniki w skali całej Europy.
EnglishIn other words, we produce 50% of those costs here in Strasbourg or in Brussels.
Innymi słowy, 50 % tych kosztów generujemy tu, w Strasburgu lub w Brukseli.
EnglishThey are the workshops which produce innovative ideas and original products.
To warsztaty, w których opracowuje się innowacyjne pomysły i oryginalne produkty.
Englishpatients undergoing major surgery or during anaesthesia with agents that produce
pacjentów poddawanych dużym zabiegom operacyjnym lub znieczulanych środkami
EnglishAnd they produce 20 million lifesaving bednets for Africans around the world.
Produkują 20 milionów ratujących życie moskitier dla Afrykańczyków w wielu krajach.
EnglishAnd our mission is to produce entertainment that creates and inspires social change.
Naszą misją jest dostarczanie rozrywki, która tworzy i inspiruje zmiany społeczne.
EnglishIt costs 17 cents for us to produce this as, what I call, food for humanity.
Wyprodukowanie tego, co nazywam "jedzeniem dla ludzkości", kosztuje nas 17 centów.
EnglishThe most recent elections also failed to produce unity or good cooperation.
W ostatnich wyborach również nie udało się zachować jedności i dobrej współpracy.
EnglishRenin inhibitors reduce the amount of angiotensin II the body can produce.
Inhibitory reniny zmniejszają ilość angiotensyny II wytwarzanej przez organizm.
EnglishThese hormones are released after a meal and stimulate the pancreas to produce insulin.
Hormony te są uwalniane po posiłku i stymulują trzustkę do wytwarzania insuliny.
EnglishSince 2007 did apparently produce a surplus, they are worried about their future.
Jako że w roku 2007 najwyraźniej pozostały środki, martwią się oni o swoją przyszłość.
EnglishMedicines, including Starlix, may also produce symptoms of low blood sugar.
Leki, w tym Starlix, mogą również wywoływać objawy niskiego stężenia cukru we krwi.
EnglishMedicines, including Trazec, may also produce symptoms of low blood sugar.
Leki, w tym Trazec, mogą również wywoływać objawy niskiego stężenia cukru we krwi.
EnglishLadies and gentlemen, I began by talking about the obligation to produce results.
Panie i panowie! Na początku mówiłem o obowiązku przynoszenia rezultatów.
EnglishYou cannot force scientists to produce findings within a particular timeframe.
Nie może pani zmusić naukowców do uzyskania wyników w konkretnym terminie.
EnglishThe Commission will produce a new proposal for the MID by the end of April 2011.
Komisja przygotuje nowy wniosek dotyczący dyrektywy ramowej do końca kwietnia 2011 roku.