EN

practice {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
It is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia opartego na badaniach wrażliwości.
The spontaneous legacy of this practice continues today against Hungarians.
Praktyka ta, drogą spontanicznego dziedzictwa, jest dziś wykorzystywana przeciw Węgrom.
It is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia na badaniach wrażliwości.
As practice has shown, implementing the European directives on discrimination is no easy task.
Jak pokazuje praktyka, wdrażanie europejskich dyrektyw dotyczących dyskryminacji nie jest łatwym zadaniem.
It is our task to learn from these lessons and put them in practice in order to get going again.
Naszym zadaniem jest odrobienie tych lekcji i ich przełożenie na praktykę, byśmy znów mogli stanąć na nogi.
That is why it is our task to put that into practice.
Dlatego naszym zadaniem jest wdrożenie takiego systemu w praktyce.
Turning this practice into a habit is a crime in itself.
Nadanie temu postępowaniu charakteru rutyny jest już zbrodnią.
practice (také: custom, habit, praxis, way)
There is a practice called female circumcision.
Istnieje zwyczaj zwany obrzezaniem kobiet.
And quite tellingly, some Muslims do practice that.
I oczywiście, część muzułmanów praktykuje ten zwyczaj.
The General Council has decided that the current practice of having quarterly meetings is to be maintained.
Rada Ogólna postanowiła utrzymać obecny zwyczaj odbywania posiedzeń raz na kwartał.
practice (také: custom, habit, mannerism)
2. sport
trening czyni mistrza
And so the kids are raised in a certain way, jumping through achievement hoops of the things we can measure -- SAT prep, oboe, soccer practice.
No i dzieci są wychowywane w pewien sposób, przeskakując bramki osiągnięć rzeczy, które możemy zmierzyć -- przygotowania do SAT, obój, treningi piłki nożnej.

Synonyma (anglicky) pro "practice":

practice

Příklady použití pro "practice" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishSimple answers to international crises are often difficult to put into practice.
Proste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.
EnglishWe have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
Od wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.
EnglishEveryone said that the Directive was good, but difficult to implement in practice.
Wszyscy powiedzieli, że dyrektywa jest dobra, ale w praktyce trudna do wdrożenia.
EnglishConsequently, the so-called best practice must be expanded as quickly as possible.
Dlatego należy już teraz szerzyć tak zwane najlepsze praktyki w tym zakresie.
EnglishWe want to have an exchange of good practice, but we do not to be prescriptive.
Chcemy wymiany dobrych doświadczeń, nie chcemy mówić, co powinno się zrobić.
EnglishThis must not only be included in the constitution, it must also be put into practice.
I to nie tylko gwarantując to w konstytucji, ale również stosując ją w praktyce.
EnglishI consider this initiative an important practice to be followed by other agencies.
Uznaję tę inicjatywę za ważną praktykę, którą powinny stosować inne agencje.
EnglishI consider the practice to be discriminatory against these women and girls.
Uważam tę praktykę za dyskryminację w stosunku do wspomnianych kobiet i dziewcząt.
EnglishWhat this has led to, in practice, is enormous differences between the Member States.
W praktyce doprowadziło to do ogromnych różnic między państwami członkowskimi.
EnglishAnd what drove him to spend the hundreds of hours of practice this must have taken?
I co popchnęło go do poświęcenia setek godzin jakie musiały zająć ćwiczenia?
EnglishThey are willing to hear the best practice models that we can encourage for them.
Pragną oni dowiedzieć się o modelach najlepszych praktyk, które popieramy.
EnglishWhen that happens - as it has done today - we should rethink this practice.
Kiedy tak się dzieje - tak jak dzisiaj - powinniśmy ponownie rozważyć tę praktykę.
EnglishI would like to know whether you are aware of this practice and the reason for it.
Chciałabym wiedzieć, czy ma pan tego świadomość i jakie są przyczyny takiej praktyki.
EnglishToday our citizens need a Union which can put this principle into practice.
Dziś nasi obywatele potrzebują takiej Unii, która wprowadzi tę zasadę w życie.
EnglishThis may sound obvious, but in practice, there have been innumerable difficulties.
Może to brzmieć jak oczywistość, w praktyce jednak pojawiły się niezliczone trudności.
EnglishMr President, this resolution condemns the practice of caning in Malaysia.
Panie Przewodniczący! W rezolucji potępiono stosowanie kary chłosty w Malezji.
English(ET) Madam President, Estonians have a proverb: 'Practice makes perfect'.
(ET) Pani Przewodnicząca! Estończycy mają powiedzenie: "Ćwiczenie czyni mistrza”.
EnglishFirstly, we need a rapid solution concerning practice in the European Union.
Po pierwsze, szybkiego rozwiązania dotyczącego praktyki w Unii Europejskiej.
EnglishThus, we need to adjust procedures, both in practice and in legislation.
Musimy zatem skorygować procedury w wymiarze zarówno praktycznym, jak i prawnym.
EnglishIn this context, the Podhale region is without doubt the best example of good practice.
Najlepszym przykładem "dobrych praktyk” w tym zakresie jest bezwątpienia Podhale.