anglicko-polsko překlad pro "plutocracy"

EN

"plutocracy" polský překlad

volume_up
plutocracy {podstatné jméno}

EN plutocracy
volume_up
{podstatné jméno}

plutocracy
The real dilemma is this: will it be the people or the plutocracy that defaults?
Prawdziwy dylemat jest następujący: kto nie wywiąże się ze zobowiązań: obywatele czy plutokracja?
He or she is constantly on the move in search of employment, works until advanced old age or even death, and provides untold riches to be plundered by the plutocracy.
On lub ona stale szuka pracy, pracuje w zaawansowanym wieku lub nawet do śmierci i dostarcza niezliczone bogactwa, które plądruje plutokracja.

Příklady použití pro "plutocracy" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe political representatives of the plutocracy are proposing this 'dignity' to the working classes.
Polityczni zwolennicy plutokracji proponują tę "godziwość” klasom pracującym.
EnglishThe aim is to ensure that the plutocracy does not go bust.
Celem jest uniknięcie bankructwa plutokracji.
EnglishOnly the worker's struggle against the profits of the plutocracy can safeguard the inalienable right to health and life.
Jedynie walka pracownicza przeciwko zyskom plutokracji może zabezpieczyć niezbywalne prawo do życia i zdrowia.
EnglishThe ECB has acted as the bourgeois assistant of the plutocracy in shifting the burden of the crisis on to the workers' shoulders.
EBC działał jako asystent mieszczańskiej plutokracji w przenoszeniu ciężaru kryzysu na barki ludzi pracujących.
EnglishThey aim to safeguard the profits of the Greek and European plutocracy and to pursue the application of the Treaty of Maastricht.
Mają one na celu zabezpieczenie zysków plutokracji greckiej i europejskiej oraz kontynuację stosowania traktatu z Maastricht.
EnglishYou left wing people continue to represent the interests of plutocracy and the banks, and show absolutely no regard for what people want.
Wy, lewicowcy, wciąż reprezentujecie interesy plutokracji oraz banków, i w ogóle was nie obchodzi, czego pragną ludzie.
EnglishAn immigrant will only have the right to stay in the territory of a Member State of the EU if he works to swell the coffers of the plutocracy.
Imigrant będzie miał prawo pozostania na terytorium państwa członkowskiego UE, tylko jeśli będzie pracował na rzecz napełnienia skarbców plutokracji.
EnglishThe working class cannot expect any solution in its favour on behalf of the EU, the European Parliament or plutocracy's political personnel.
Klasa pracująca nie może oczekiwać żadnych korzystnych dla niej rozwiązań ze strony UE, Parlamentu Europejskiego czy personelu wywodzącego się z plutokracji polityków.
EnglishThe European support mechanism is a mechanism for controlled bankruptcy and safe insolvency for nations, in order to protect the profits of the plutocracy.
Europejski mechanizm wsparcia jest mechanizmem, który doprowadzi do kontrolowanego bankructwa i bezpiecznej niewypłacalności państw w celu ochrony zysków plutokracji.
EnglishThe aim of temporarily ironing out the contrasts between sections of the plutocracy, misleadingly referred to as 'solidarity', is now being replaced by the rule of competition and the free market.
Cel tego przejściowego wyrównania kontrastów między oddziałami plutokracji, mylnie określany mianem "solidarności”, zastępuje się obecnie zasadą konkurencji i wolnego rynku.