anglicko-polsko překlad pro "pluralistic"

EN

"pluralistic" polský překlad

volume_up
pluralistic {příd. jm.}

EN pluralistic
volume_up
{přídavné jméno}

pluralistic
volume_up
pluralistyczny {příd. jm. m.}
To create a pluralistic system of the rule of law, Ukraine must start by efficiently making changes to its electoral law and criminal legislation.
Ukraina, aby stworzyć pluralistyczny system rządów prawa, musi zacząć sprawnie przeprowadzonej zmiany ordynacji wyborczej, a także przepisów prawa karnego.
Certain traditions have been taught, a certain truth, but to some extent there is a need to question issues and examine them from a pluralistic angle.
Pewnych zwyczajów zostaliśmy nauczeni, co jest oczywiste, ale do pewnego stopnia istnieje potrzeba kwestionowania spraw i spoglądania na nie pod innym, pluralistycznym kątem.

Příklady použití pro "pluralistic" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe live in a pluralistic Europe, with different models and different values.
Żyjemy w pluralistycznej Europie, w której istnieją różne modele i różne wartości.
EnglishBut everybody's got -- and I believe in a pluralistic society -- everybody's betting on something.
Ale każdy ma - i wierzę w pluralistyczne społeczeństwo - każdy na coś stawia.
EnglishIt certainly includes the right to receive information from multiple pluralistic sources.
W oczywisty sposób obejmuje ona prawo do otrzymywania informacji z wielu pluralistycznych źródeł.
EnglishIn this context, a pluralistic media system is an essential requirement for the democratic social model.
W tym kontekście pluralizm mediów to zasadniczy wymóg zapewnienia demokratycznego modelu społecznego.
EnglishIt is essential to safeguard quality public television that is pluralistic, open and independent.
Bardzo ważne jest, by chronić dobrą jakościowo telewizję publiczną, która jest pluralistyczna, otwarta i niezależna.
EnglishThe structure of the European banking sector must be pluralistic in order to meet the financing needs of SMEs.
Europejski sektor bankowy musi mieć pluralistyczną strukturę, by zaspokoić potrzeby MŚP w dziedzinie finansowania.
EnglishThe development and freedom to act of independent, pluralistic means of communication are extremely important in this work.
Rozwój i wolność działania niezależnych pluralistycznych środków przekazu są niezwykle ważne w tej pracy.
EnglishThis is about access to information from pluralistic sources so that the right to vote is a genuine one.
Jest to kwestia dostępu do informacji z pluralistycznych źródeł, dzięki której prawo do głosowania jest rzeczywistym prawem.
EnglishI value the fact that the report was created through pluralistic parliamentary discussions and has stressed the importance of this topic.
Doceniam to, że sprawozdanie powstało w drodze wielostronnych dyskusji parlamentarnych i że podkreślono w nim wagę tego zagadnienia.
EnglishWhat we often aren't really aware of is the fact that China is extremely diverse and very pluralistic, and in many ways very decentralized.
Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Chiny są bardzo różnorodne i pluralistyczne, oraz często bardzo zdecentralizowane.
EnglishWe should take a risk and support an Egypt without Mubarak, on the path to a pluralistic, secular republic of Egypt which respects its minorities.
Trzeba podjąć ryzyko wspierania Egiptu bez Mubaraka, na drodze do pluralistycznej laickiej republiki Egiptu, szanującej swoje mniejszości.
EnglishAnd to me the correct name is jihadi terrorism because these people are fundamentalists who share a hatred of democratic, pluralistic society.
I dla mnie tą właściwą nazwą jest terroryzm dżihadzki, ponieważ ludzie ci są fundamentalistami nienawidzącymi demokratycznego i pluralistycznego społeczeństwa.
EnglishThe Intergroup on Family and the Protection of Childhood works in Parliament as a platform for the pluralistic views of Members of all political groups.
Intergrupa ds. Rodziny i Ochrony Dzieciństwa działa w Parlamencie jako platforma pluralistycznej wymiany poglądów posłów ze wszystkich grup politycznych.
EnglishWe must work to create a pluralistic world that keeps its aptitude for creation intact and that can give rise to the new and to diversity.
Musimy pracować na rzecz zbudowania pluralistycznego świata, w którym skłonność do twórczości nie jest narażona na szwank i może przynieść nowatorstwo i zróżnicowanie.
EnglishWe must work to create a pluralistic world that keeps its capacity for creation intact and that is able to give rise to novelty and diversity.
Musimy pracować na rzecz budowania pluralistycznego świata, który zachowuje bez uszczerbku swoje zdolności twórcze i może stanowić źródło nowatorstwa i różnorodności.
English. - Mr President, freedom of expression and freedom of information represent a foundation of a free, democratic and pluralistic society.
komisarz. - Panie przewodniczący! Wolność wyrażania opinii i wolność informacji stanowią podstawy wolnego, demokratycznego i pluralistycznego społeczeństwa.
EnglishCertain traditions have been taught, a certain truth, but to some extent there is a need to question issues and examine them from a pluralistic angle.
Pewnych zwyczajów zostaliśmy nauczeni, co jest oczywiste, ale do pewnego stopnia istnieje potrzeba kwestionowania spraw i spoglądania na nie pod innym, pluralistycznym kątem.
EnglishThe reforms should also include reform of the electoral system through a reduction in the ten percent threshold, in order to secure a better pluralistic democracy.
Obiecane reformy powinny także uwzględniać reformę systemu wyborczego polegającą na redukcji progu 10 % w celu zabezpieczenia bardziej pluralistycznej demokracji.
EnglishLadies and gentlemen, these two contributions have made it clear how pluralistic the European Union is in nature, and I think that in principle we should be grateful for that.
Panie i panowie! Te dwie wypowiedzi jasno obrazują, jak bardzo pluralistyczna jest w swej naturze Unia Europejska, i myślę, że zasadniczo powinniśmy być jej za to wdzięczni.
EnglishI look around me at home and I see a confident, pluralistic society far removed from the introspective sectarian Ireland in which our parents and grandparents were raised.
Będąc w swoim kraju, obserwuję pewne siebie, pluralistyczne społeczeństwo, znacznie dalekie od introspekcyjnej, doktrynerskiej Irlandii, w której wychowali się nasi rodzice i dziadkowie.