anglicko-polsko překlad pro "plot"

EN

"plot" polský překlad

volume_up
plot {podstatné jméno}
volume_up
plot {příd. jm.}
PL

"płot" anglický překlad

EN plot
volume_up
{podstatné jméno}

plot (také: conspiracy, complot, scheme)
What is happening in Syria is a popular aspiration for democracy and the rule of law - it is not some foreign plot.
Wydarzenia w Syrii to dążenie społeczeństwa do demokracji i rządów prawa, a nie jakiś zagraniczny spisek.
If I did not know better, I would think perhaps there was a plot afoot here to stop the Anglo-Saxons going on doing all of their business.
Gdybym nie wiedział, że jest inaczej, mógłbym sobie pomyśleć, że ukuty został spisek w celu pozbycia się Anglosasów z biznesu.
The excuse of the alleged plot of a coup d'état, implying some Russian influence, is highly controversial to say the least.
Wymówki w postaci rzekomego spisku dążącego do przeprowadzenia zamachu stanu, wskazujące na wpływy rosyjskie, są co najmniej mocno kontrowersyjne.
plot (také: allotment, garden, parcel, plat)
Just talk about plot and say how wonderful you'll shoot the film, what the visuals will be."
Po prostu mów o fabule i mów o tym, w jak wspaniały sposób nakręcisz ten film, jaka będzie oprawa wizualna."
In this case the scene is North Kivu, but the plot and the victims are the same, as covered by an emergency resolution in the January part-session.
W tym przypadku sceną jest Północne Kiwu, ale fabuła i ofiary są takie same, co obejmuje rezolucja w trybie pilnym przyjęta na styczniowym posiedzeniu plenarnym.
Find the truth for yourself, and when you find the truth for yourself, there will be a truth in it, but it may contradict the plot, but don't worry about it."
Znajdź swoją własną prawdę, a jeśli znajdziesz swoją własną prawdę, to będzie w tym pewna prawda, choć może przeczyć fabule, ale nie martw się o to."
plot (také: collusion, cahoots, frame-up)
plot (také: acre, patch)
volume_up
poletko {stř} [zdrob.]
And if we spread those minute pirate bugs, the good ones, for example, in a sweet pepper plot, they go to the flowers.
I jeśli rozprzestrzenimy te małe dziubałki, te dobre, na przykład na poletko papryki, one idą do kwiatów.

Příklady použití pro "plot" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd what we find if we plot up the well-known species is this sort of a distribution.
Po wyznaczeniu tras znanych zwierząt otrzymujemy właśnie takie rozmieszczenie.
EnglishThe summit will be an excellent opportunity to plot our way forward.
Szczyt ten będzie stanowić doskonałą sposobność, aby nakreślić drogę naprzód.
EnglishThis becomes all the more noticeable as the plot homes in on the ninth of November, 1989.
Jest to tym wyraźniej zauważalne, im bardziej akcja zbliża się do 9 listopada 1989 roku.
EnglishAnd so if we had a scale to measure the aptitude of each hemisphere, then we can plot our brain.
Jeśli mielibyśmy skalę mierzącą zdolność każdej półkuli, moglibyśmy opisać nasz mózg.
EnglishIn my opinion, and I think in truth, it is just a poor political plot.
Moim zdaniem - i wydaje mi się, że tak jest naprawdę - mamy do czynienia z kiepską aferą polityczną.
EnglishBut if you look more closely, the plot actually thickens.
Jeśli przyjrzymy się uważniej, sytuacja zacznie wyglądać jeszcze gorzej.
EnglishI do not know whether they are guilty, but that plot did not succeed.
Nie wiem, czy są oni winni, lecz ich plan nie powiódł się.
EnglishIt is the plot of a Marx Brothers' film: A Night in the Cold - or, rather, twelve nights and counting.
To scenariusz filmu braci Marx "Noc na mrozie” - a raczej dwanaście nocy, a końca nie widać.
EnglishIt'll do this for weeks, until it kind of gradually loses the plot.
Będzie tak ciągnął tygodniami, do całkowitej utraty wątku.
EnglishAnd from this, we can learn how to change the plot, the outcome and the character of our personal stories.
A z tego możemy się nauczyć jak zmienić wątek, wynik i charakter naszych osobistych losów.
EnglishWhy are Brussels and the French Government thus striving to plot the destruction of an entire sector of our economy?
Czemu Bruksela i francuski rząd knują zagładę całego sektora naszej gospodarki?
EnglishJust talk about plot and say how wonderful you'll shoot the film, what the visuals will be."
Po prostu mów o fabule i mów o tym, w jak wspaniały sposób nakręcisz ten film, jaka będzie oprawa wizualna."
EnglishAnd so what you can do with that is to plot the distribution of species and where they occur in the oceans.
Za ich pomocą można określić rozmieszczenie gatunków w oceanach.
EnglishIf any of you remembers the Christmas Day bomb plot: there's a man called Anwar al-Awlaki.
Odpowiedzialny był za niego Anwar al-Awlaki.
EnglishYou get seed and you grow it in a plot of land, and then once -- and it grows 14 feet in a month.
Dostajesz ziarno, czekasz aż wyrośnie na wydzielonej ziemi. ~~~ Kenaf potrafi urosnąć ponad 4 metry w miesiąc.
EnglishBut he stood in the midst of the plot, and defended it, and slew the Philistines; and Jehovah wrought a great victory.
Tedy stanąwszy w pośród onej części pola, bronił go, i pobił Filistyny.
EnglishThe estimated time to first emesis in the study is depicted by the Kaplan-Meier plot in Figure 2.
Rycina 2 przedstawia przypuszczalny czas do wystąpienia pierwszych wymiotów w postaci krzywej Kaplana i Meiera.
EnglishWe're going to zoom in, but this is a plot of what it is.
Pokażę wam teraz rozkład materii jako funkcję skali.
EnglishAnd what you see if you plot it in this slightly curious way is that everybody lies on the same line.
Łatwo zobaczyć, na wykresie stworzonym w ten nieco osobliwy sposób, że wszyscy znajdują się na tej samej linii.
Englishasking a favor against him, that he would send for him to Jerusalem; laying a plot to kill him on the way.
Żądając łaski przeciwko niemu, aby go kazał przywieść do Jeruzalemu, uczyniwszy zasadzkę, aby go zabili na drodze.