anglicko-polsko překlad pro "permeability"

EN

"permeability" polský překlad

volume_up
permeability {podstatné jméno}
volume_up
permeable {příd. jm.}

EN permeability
volume_up
{podstatné jméno}

permeability
Praziquantel is rapidly adsorbed via the surface of the parasites and acts primarily by changing the calcium (Ca++) permeability of the parasite membranes.
Prazikwantel jest błyskawicznie wchłaniany przez powierzchnię ciała pasożyta, zmienia przepuszczalność błon komórkowych w ciele pasożyta dla jonów wapnia (Ca++).
The central government's lack of control over the territory and the permeability of the borders are allowing illegal trafficking, unchecked migration, piracy and terrorist activities to grow.
Brak kontroli rządu centralnego nad terytorium oraz przepuszczalność granic umożliwiają wzrost skali nielegalnego handlu, niekontrolowanej migracji, piractwa oraz działalności terrorystycznej.
permeability

Synonyma (anglicky) pro "permeability":

permeability

Příklady použití pro "permeability" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Englishho Other drugs that may alter pulmonary absorption or lung permeability have not been studied.
rozszerzenia oskrzeli w odpowiedzi na salbutamol u pacjentów bez cukrzycy z łagodnie - be
EnglishRimonabant displays high in vitro permeability and is not a substrate of P-glycoprotein.
Rymonabant charakteryzuje się dużą przenikalnością in vitro i nie jest substratem dla glikoproteiny- P.
EnglishMetastatic disease progression was inhibited and microvascular permeability was reduced.
Występowało hamowanie progresji zmian przerzutowych i zmniejszenie przepuszczalności naczyń mikrokrążenia.
EnglishThere is nothing about a strategy to counteract the EU's permeability to hedge funds and sovereign wealth funds.
Nic tam nie ma na temat strategii przeciwdziałania przenikaniu do UE funduszy hedgingowych i państwowych funduszy inwestycyjnych.
EnglishTo speak about a lack of preparation at our eastern borders when seeing the permeability of our southern borders is simply hilarious.
Mówienie o braku przygotowania na naszej wschodniej granicy, kiedy widzimy nieszczelność naszych południowych granic, jest po prostu śmieszne.
EnglishIn vivo topical ocular administration of emedastine produces a concentration-dependent inhibition of histamine-stimulated conjunctival vascular permeability.
Miejscowe podawanie emedastyny do oka w warunkach in vivo powoduje zależne od stężenia zahamowanie przepuszczalności naczyń spojówki stymulowanej histaminą.
English13/ 64 Induction of resistance against quinolones can develop by mutations in the gyrase gene of bacteria and by changes in cell permeability towards quinolones
Do powstania oporności wobec chinolonów może dojść na skutek mutacji genu gyrazy komórki bakteryjnej lub zmiany przepuszczalności struktur komórkowych wobec chinolonów.