anglicko-polsko překlad pro "patterns"

EN

"patterns" polský překlad

volume_up
to pattern {tranz. sl.}
volume_up
pattern {podstatné jméno}

EN patterns
volume_up
{množné číslo}

patterns (také: formulas, specimens, formulae)
volume_up
wzory {ž mn. č.}
Well, you see self-organizing patterns that spontaneously occur in this board game.
W tej grze samoistnie pojawiają się samoorganizujące się wzory.
You see the holding patterns that start to develop in the bottom of the screen.
Widzicie utrzymujące się wzory, które zaczynają się rozwijać na dole ekranu.
Some of the colors are designed to hypnotize, these lovely patterns.
. ~~~ Piękne wzory.
patterns (také: benchmarks)
volume_up
wzorce {ž mn. č.}
In all sectors of societies, the impact of the internet has changed patterns and opportunities.
We wszystkich segmentach społeczeństwa wpływ Internetu zmienił wzorce i możliwości.
The traditional patterns of conflict are no longer what they once were.
Tradycyjne wzorce konfliktów nie są już takie jak dawniej.
Eating habits and patterns are developed during the first few years of life.
Nawyki i wzorce żywieniowe rozwijają się w ciągu pierwszych kilku lat życia.
patterns (také: styles, fashions)
volume_up
modele {ž mn. č.}
Zmieniają się modele inwestowania.
Voting patterns of EU members on the Council are very harmonised, and the more harmonised they are, the more important our voice will be.
Modele głosowania członków UE w Radzie są bardzo zharmonizowane, a im bardziej są one zharmonizowane, tym ważniejszy jest nasz głos.
patterns (také: templates)
volume_up
szablony {ž mn. č.}
I'm also interested in growth patterns: the unbridled way that nature grows things so you're not restricted by form at all.
Interesują mnie też szablony rozwoju: drogi rozwoju którymi podąża natura nie ograniczają się żadnymi formami.
patterns
volume_up
desenie {ž mn. č.}

Příklady použití pro "patterns" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishA thousand years into this period, we abandon our hunting and gathering patterns.
Przez tysiące lat trwania tego okresu porzuciliśmy zbieractwo i myślistwo.
EnglishUnfortunately, we often see similar patterns repeated in these acts of bloodshed.
Niestety akty rozlewu krwi często przebiegają według podobnych schematów.
EnglishIt has terrible consequences in terms of employment and land use patterns.
Ma ona straszne konsekwencje w zakresie zatrudnienia i sposobów użytkowania gruntów.
EnglishThe eye is exquisitely sensitive to patterns in variations in color, shape and pattern.
Oko jest znakomicie wrażliwe na prawidłowości w zmianach kolorów, kształtów i wzorów.
EnglishSo what I'm going to do is I'm going to show you two patterns of deception.
Pokażę teraz dwa rodzaje oszustwa. ~~~ Pokażę teraz dwa rodzaje oszustwa.
EnglishThese days, changing consumption patterns equal a change in our lifestyles.
W dzisiejszych czasach zmiana wzorców konsumpcyjnych oznacza zmianę naszego trybu życia.
EnglishIn other words, the propensity to find these patterns goes up when there's a lack of control.
Innymi słowy, skłonność do znajdowania wzorców wzrasta w sytuacji braku kontroli.
EnglishIt is also important to tackle new phenomena in consumption patterns.
Ważne jest także, aby śledzić nowe zjawiska i schematy w zakresie konsumpcji.
EnglishI will certainly look into it and see whether we can track some patterns in this.
Z pewnością zajmę się tą sprawą i zobaczymy, czy uda się zaobserwować tutaj określone tendencje.
EnglishBut have we not always had major changes in world trade patterns?
Ale czy istotne zmiany w strukturze handlu światowego nie zachodziły zawsze?
EnglishWe also note that patterns of water use vary greatly within Europe.
Zauważamy również, że struktura zużycia wody jest bardzo zróżnicowane w obrębie Europy.
EnglishSustainable and competitive investment patterns will be crucial.
Zasadnicze znaczenie będą miały zrównoważenie i konkurencyjność inwestycji.
EnglishAnd she starts doing all these different drawings and does color patterns and coloring books.
I pomaga mi z różnymi rysunkami, tworzy schematy kolorów i kolorowanki.
EnglishMetaphor is not just the detection of patterns; it is the creation of patterns.
Metafora to nie tylko kierunek wzorca; to tworzenie wzorca.
EnglishThey are the nodes on the string, patterns and relationships, 27, 37.
One są węzłami na strunie, wzorami i współzależnościami. ~~~ 27, 37.
EnglishThe recommended scoring system to evaluate the IHC staining patterns is as follows:
Zalecana skala oceny barwienia metodą IHC jest następująca:
EnglishWe experience the world through a sequence of patterns, and we store them, and we recall them.
Doświadczamy nasz świat poprzez sekwencję zdarzeń, gromadzimy je, by później je przywołać.
English(Laughter) So, this works really well and you can make patterns as well as shapes, OK?
(Śmiech) Więc technologia działa, można robić różne struktury.
EnglishIt's also carried on migration patterns of wild migratory aquatic birds.
Wirus przenosi się wzdłuż szlaków, którymi migrują ptaki wodne.
EnglishGlobal travel patterns mean that the disease is never far from our door.
Odnotowywane obecnie na świecie schematy podróżowania oznaczają, że choroba jest zawsze blisko nas.