anglicko-polsko překlad pro "to operate"

EN

"to operate" polský překlad

EN to operate
volume_up
[operated|operated] {sloveso}

to operate (také: to act, to function, to run, to work)
There is no doubt that the institution will operate with absolute clarity.
Nie ma wątpliwości, że ta instytucja będzie działać z absolutną otwartością.
So there are democratic mechanisms and the Bank must operate within this framework.
Istnieją więc demokratyczne mechanizmy i bank musi działać w tych ramach.
Therefore, it is necessary that our EU institutions operate as if from behind a pane of glass.
Dlatego konieczne jest, aby unijne instytucje zaczęły działać przy otwartych drzwiach.
The Regional Development Fund and the Social Fund should continue to operate together.
Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Społeczny powinny nadal funkcjonować wspólnie.
This is the scenario in which our major businesses are forced to operate.
Tak przedstawia się scenariusz, w którym muszą funkcjonować nasze główne firmy.
How can a company operate properly without these basic needs being guaranteed?
Jak przedsiębiorstwo może prawidłowo funkcjonować bez zaspokojenia tych podstawowych potrzeb?
If Agenerase makes you dizzy, do not operate any tools or machines.
Jeśli Agenerase wywołuje zawroty głowy, nie należy obsługiwać urządzeń mechanicznych.
Do not drive or operate machines if you experience these symptoms.
W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.
Don't drive or operate machinery unless you're feeling well.
Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli pacjent nie czuje się dobrze.
The Commission will continue to operate in this way.
Komisja zamierza w dalszym ciągu pracować w ten sposób.
We had to operate within the 100-year floodplain.
Musieliśmy pracować na stuletnim podtapianym obszarze.
The Gdańsk Shipyard is now emerging from its financial woes and beginning to operate at a profit.
Dzisiaj Stocznia Gdańska wychodzi z kłopotów finansowych, zaczyna pracować z zyskiem.

Příklady použití pro "to operate" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMafia groups operate much more frequently now that there is apparently less risk.
Grupy mafijne działają częściej wówczas, gdy jest ewidentnie mniejsze ryzyko.
EnglishSixty per cent of public/private partnerships in Europe operate through concessions.
Bazuje na nich sześćdziesiąt procent partnerstw publiczno-prywatnych w Europie.
EnglishThis may affect your ability to drive or operate any tools or machinery.
Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi narzędzi lub maszyn.
EnglishThe EU must guarantee that rating agencies operate according to clear regulations.
UE musi zagwarantować, że agencje ratingowe będą działały zgodnie z jasnymi przepisami.
EnglishService providers must respect the law of the State in which they operate.
Usługodawcy muszą przestrzegać prawa państwa, w którym prowadzą działalność.
EnglishEuropean states clearly operate at a very high level in research projects.
Europejskie kraje osiągają doskonałe wyniki w zakresie projektów badawczych.
EnglishIts personnel must be able to operate in conditions of total independence.
Jego personel musi wykonywać swoje zadania w warunkach pełnej niezależności.
EnglishWe want these multiannual plans to operate smoothly and to be duly evaluated.
Chcielibyśmy bezproblemowej realizacji tych wieloletnich planów oraz ich należytej oceny.
EnglishSo parking garages, buses, trains, they all operate within the same system.
I tak parkingi, autobusy i pociągi działają w ramach tego samego systemu.
EnglishYou operate the world as you operate the real world, which is to say, with your hands.
Używacie tego tak, jak rzeczy w świecie realnym, czyli własnymi rękoma.
EnglishThe investment entailed could make control systems more efficient and cheaper to operate.
Inwestycje te mogą usprawnić działanie systemów kontroli i obniżyć koszty.
EnglishCefuroxime axetil tablets will not affect your ability to drive or operate machinery.
Xorimax 125 nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.
EnglishCefuroxime axetil tablets will not affect your ability to drive or operate machinery.
Xorimax 250 nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.
EnglishCefuroxime axetil tablets will not affect your ability to drive or operate machinery.
Xorimax 500 nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.
EnglishLadies and gentlemen, we want to continue to make the institutions operate more efficiently.
Panie i panowie! Chcemy dalej sprawiać, by instytucje działały efektywniej.
EnglishIt takes really a lot of time and it's expensive to train the operator to operate this complex arm.
Dużo czasu i pieniędzy zabiera przeszkolenie operatora skomplikowanego ramienia.
EnglishAnd this one weighed 92 pounds and took two people to operate and cost a quarter of a car.
Ważył ok. 40 kg, wymagał współpracy dwóch osób i kosztował ćwierć auta.
EnglishNo studies on the ability to drive or operate machines have been performed.
Nie badanao wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów ani na obsługę urządzeń mechanicznych.
EnglishThe conditions in which MONUC may operate must also be clear and unambiguous.
Warunki działania MONUC również muszą być jasne i jednoznaczne.
EnglishThe system is also smart enough to figure out the safest way to operate the car.
System potrafi też określić najbezpieczniejszy sposób jazdy.