anglicko-polsko překlad pro "on balance"

EN

"on balance" polský překlad

EN on balance
volume_up

However, on balance I believe it to be a good starting point for a comprehensive debate on the issue and shows that the Committee can work together.
W sumie uważam jednak, że jest to dobry punkt wyjścia do kompleksowej debaty nad omawianym problemem i pokazuje, że komisja może pracować jako grupa.
But, on balance, China remains a huge problem for intellectual property rights holders.
Jednak ogólnie rzecz biorąc Chiny nadal stanowią poważny problem dla posiadaczy praw własności intelektualnej.
However, I cannot, on balance, support it.
Ja jednak, ogólnie rzecz biorąc, nie mogę go poprzeć.
Ogólnie rzecz biorąc, ...

Podobné překlady pro "on balance" polsky

on přídavné jméno
on příslovce
on předložka
balance podstatné jméno
Balance podstatné jméno
Polish
to balance sloveso

Příklady použití pro "on balance" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
Jednak proponowane poprawki mogłyby mieć negatywny wpływ na tą delikatną równowagę.
EnglishThis balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
Równowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.
EnglishOur trade balance deficit with the Mercosur countries in this sector is alarming.
Nasz deficyt bilansu handlowego z krajami Mercosur w tym sektorze jest alarmujący.
EnglishIn order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.
EnglishAnd they weren't very quick, but they played good position, kept in good balance.
Tych dwoje nie było zbyt szybkimi, ale utrzymywali dobre pozycje i równowagę.
EnglishThe current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.
Obecna równowaga w produkcji mleka została osiągnięta dzięki kwotom mlecznym.
EnglishI should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
Pragnę podkreślić, iż utrzymanie tej równowagi jest dla nas kwestią najważniejszą.
EnglishWhat I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.
Co się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.
EnglishOne year is not much when the fate of almost 100 000 families hangs in the balance.
Zatem rok to nie jest dużo, kiedy rozstrzygamy o losach prawie 100 tysięcy rodzin.
EnglishWe also need to strike the right balance between the long term and the short term.
Musimy także znaleźć równowagę pomiędzy perspektywą długo- i krótkoterminową.
EnglishThe institutional coherence and balance of the European project is at stake.
Na szali znalazła się spójność instytucjonalna i równowaga projektu europejskiego.
EnglishSo there is a difficult balance there, which the Commission is monitoring closely.
A więc mamy tu do czynienia z delikatną równowagą, którą Komisja uważnie monitoruje.
EnglishA certain kind of balance between these important values is essential here.
Konieczna jest tutaj pewnego rodzaju równowaga między tymi ważnymi wartościami.
EnglishIt was good because you have revealed the lack of social balance in these proposals.
Było dobre, ponieważ wykazał w nim brak równowagi społecznej w tych wnioskach.
EnglishAs Mr De Gucht and I have already mentioned, we are trying to find a balance.
Jak już wspominaliśmy z panem komisarzem De Guchtem, usiłujemy wypracować równowagę.
EnglishLet us work together to find this balance between rights and responsibilities.
Pracujmy wspólnie, aby znaleźć taką równowagę między prawami i obowiązkami.
EnglishA compromise is always an opportunity to achieve a balance between different interests.
Kompromis jest zawsze okazją do osiągnięcia równowagi między różnymi interesami.
EnglishWe are looking at a whole range of subjects and need to find a balance among them.
Przyglądamy się bardzo różnorodnym tematom i musimy wyważyć ich proporcje.
EnglishIt also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers.
Zapewnia ono również odpowiednią równowagę z prawami obywateli i konsumentów.
EnglishDiverse weights are an abomination to Jehovah; And a false balance is not good.
Obrzydliwością Panu dwojaki gwicht, a szale fałszywe nie podobają mu się.