anglicko-polsko překlad pro "integrity"

EN

"integrity" polský překlad

volume_up
integrity {podstatné jméno}
EN

integrity {podstatné jméno}

volume_up
There is no doubt that integrity in the online gaming sector is extremely important.
Nie ma wątpliwości, że uczciwość branży gier hazardowych online jest niezmiernie ważna.
Integrity of online gambling (short presentation)
Uczciwość gier hazardowych on-line (krótka prezentacja)
My talent, my integrity, my values, everything about me remained the same.
Mój talent, uczciwość, wartości, wszystko, co moje, pozostało takie samo.
I have not heard anyone in the Chamber as yet cast doubts on the intrinsic integrity of that report.
Do tej pory nie słyszałem żeby ktokolwiek w tym Parlamencie poddał w wątpliwość wewnętrzną spójność tego sprawozdania.
(PL) In times of crisis, when the integrity of the European Union is under threat, we should, in supporting economic growth, pay particular attention to the cohesion of the Union.
W czasach kryzysu, gdy zagrożona jest integralność Unii Europejskiej, trzeba, wspierając wzrost gospodarczy, zwrócić szczególną uwagę na spójność Unii.
. - Mr President, I would like to start by expressing thanks to the rapporteur on this issue for the integrity and openness with which he has approached the questions.
Chciałbym zacząć od podziękowania sprawozdawcy tej kwestii za spójność i otwartość, z którą podszedł do pytań.
Georgia's sovereignty and its territorial integrity must be respected.
Suwerenność Gruzji oraz jej integralność terytorialna powinny zostać poszanowane.
We always support the territorial integrity and sovereignty of Georgia.
Zawsze popieraliśmy integralność terytorialną i suwerenność Gruzji.
Russia has to respect the sovereignty and territorial integrity of its neighbours.
Rosja musi honorować suwerenność i integralność terytorialną swoich sąsiadów.

Synonyma (anglicky) pro "integrity":

integrity

Příklady použití pro "integrity" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishA righteous man that walketh in his integrity, Blessed are his children after him.
Sprawiedliwy chodzi w uprzejmości swojej; błogosławieni synowie jego po nim.
EnglishI would like to devote a few seconds to the question of Georgian territorial integrity.
Chciałbym poświęcić kilka sekund kwestii integralności terytorialnej Gruzji.
EnglishHe layeth up sound wisdom for the upright; [He is] a shield to them that walk in integrity;
On zachowuje uprzejmym prawdziwą mądrość; on jest tarczą chodzącym w szczerości,
EnglishBut at the same time, I questioned myself and my own integrity and purpose in storytelling.
Jednocześnie pytam sam siebie o swoje przekonania i cel w opowiadaniu historii.
EnglishBut as for me, I will walk in mine integrity: Redeem me, and be merciful unto me.
Ale ja w niewinności mojej chodzę: odkupże mię, a zmiłuj się nademną.
EnglishIs not thy fear [of God] thy confidence, [And] the integrity of thy ways thy hope?
Azaż pobożność twoja nie była ufnością twoją, a uprzejmość spraw twoich oczekiwaniem twojem?
English(Let me be weighed in an even balance, That God may know mine integrity);
Niech mię zważy na wadze sprawiedliwej, a niech Bóg pozna szczerość moję.
EnglishIt politely asks Turkey to respect the territorial integrity of Iraq.
Uprzejmie prosi Turcję o respektowanie nienaruszalności terytorialnej Iraku.
Englishprotection extends not only to the physical integrity, but also to the dignity of the victim.
ochrona obejmuje nie tylko nietykalność cielesną, ale również godność ofiary.
EnglishThese include respect of territorial integrity and the peaceful resolution of disputes.
Wśród nich są poszanowanie integralności terytorialnej oraz pokojowe rozwiązywanie sporów.
EnglishIt is about valuing their integrity by strengthening the rules.
Chodzi o dowartościowanie nienaruszalności tych zasad poprzez ich wzmocnienie.
EnglishTherefore, we must say 'yes' to integrity and 'no' to protectionism.
Dlatego też musimy powiedzieć "tak” uczciwości i "nie” protekcjonizmowi”
EnglishI consider such practices to be atrocious violations of the human right to personal integrity.
Uważam takie praktyki za okrutne pogwałcenie prawa człowieka do osobistej integralności.
EnglishBeing subjected to violence in the home is a horrendous violation of personal integrity.
Przemoc w domu to horrendalne pogwałcenie nietykalności osobistej.
EnglishNow that's honesty and integrity, and it's also why Fey's performances left such a lasting impression.
Dzięki szczerości i rzetelności wystąpienia Fey pozostawiły tak trwałe wrażenie.
EnglishBut it doesn't count the health of our children or the integrity of our public officials.
Ale nie mierzy zdrowia naszych dzieci ani rzetelności urzędników.
EnglishThe principle of states' territorial integrity is sacred and must be respected in the future.
Zasada integralności terytorialnej państw jest święta i w przyszłości musi być przestrzegana.
EnglishThen said his wife unto him, Dost thou still hold fast thine integrity?
I rzekła mu żona jego: A jeszczeż trwasz w uprzejmosci twojej?
EnglishAnd as for me, thou upholdest me in mine integrity, And settest me before thy face for ever.
A przez to poznam, że się kochasz we mnie, gdy się nie będzie weselił nieprzyjaciel mój ze mnie.
EnglishThe integrity of the upright shall guide them; But the perverseness of the treacherous shall destroy them.
Szczerość ludzi cnotliwych prowadzi ich; ale przewrotność przestępców potraci ich.